Thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2022

  05/04/2022

BỘ LAO ĐỘNG  - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y - DƯỢC ASEAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch)

 

Kính gửi: Các đơn vị Trường Cao đẳng Y - Dược ASEAN

Thực hiện quy định của Nhà nước về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) Trường Cao đẳng Y - Dược ASEAN thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên lịch nghỉ Lễ như sau:

1. Thời gian nghỉ:

Cán bộ, giảng viên, sinh viên toàn Trường được nghỉ lễ 3 ngày từ ngày 9, 10 đến hết ngày 11/04/2022 (thứ 7, chủ nhật, thứ 2);

2. Chế độ nghỉ lễ:

Ngày 10/4/2022 (tức ngày 10/3 âm lịch) được nghỉ có lương và thưởng theo quy định của Nhà trường.

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (để b/c);

- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị trong trường (để th/h);

- Lưu VT; ĐT.

Hưng Yên, ngày 5 tháng 4 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

DSCK1. Ngô Mạnh Trí


 

Bình luận

Tin tức mới