Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9

  23/08/2022

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

Kính gửi: Các đơn vị  trong Trường

 

Thực hiện quy định của Nhà nước về việc nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Trường Cao đẳng Y- Dược ASEAN thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên, sinh viên lịch nghỉ Lễ cụ thể như sau:

1. Thời gian nghỉ: Cán bộ, giảng viên, công nhân viên, sinh viên toàn Trường được nghỉ học tập và làm việc trong thời gian 04 ngày: Từ ngày 01 đến hết ngày 04/09/2022

2. Chế độ nghỉ Lễ:

 Ngày mùng 2, mùng 3/9/2022 nghỉ có lương và thưởng theo quy định của Nhà trường.

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT HĐQT;

- Ban Giám hiệu;

- Lưu HCTH, VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

ThS. Đường Xuân Tùng

Bình luận

Tin tức mới