Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9

  25/08/2021

THÔNG BÁO

Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

    

                 Kính gửi: Các đơn vị trong trường,

 

Thực hiện quy định của Nhà nước về các ngày nghỉ Lễ trong năm. Trường Cao đẳng Y - Dược ASEAN thông báo kế hoạch nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 như sau:

1. Thời gian nghỉ:

     02 ngày: Ngày 02/9 và ngày 03/9/2021

2. Lương và chế độ

     Đối với cán bộ, giảng viên, người lao động được hưởng lương và thưởng theo quy định của Nhà trường.

3. Một số lưu ý:

     Trong thời gian nghỉ Lễ cán bộ, giảng viên, sinh viên, người lao động,..nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế và các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương cư trú.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (để th/h)

- Chủ tịch HĐQT (để b/c);

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- Website: http://cdasean.edu.vn;

- Lưu

HIỆU TRƯỞNG

(đã duyệt)

 

 

DSCK1. Ngô Mạnh Trí

 

 

Bình luận

Tin tức mới