Trung tâm Truyền thông & Tuyển sinh

  17/12/2015

CHỨC NĂNG:

- Giúp Chủ tịch Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng hoạch định và tổ chức công tác tuyển sinh cho nhà trường; tư vấn, hỗ trợ hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên khi tốt nghiệp.

- Giúp Chủ tịch Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng quảng bá thương hiệu, các hình ảnh hoạt động của Nhà trường tới các tổ chức kinh tế, xã hội và người học.

NHIỆN VỤ:

Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng và TCCN hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định về tuyển sinh của Nhà trường.

- Tổ chức triển khai công tác tuyển sinh trên địa bàn cả nước đặc biệt là cả các tỉnh khu vực phía bắc và Hà Nội. Giới thiệu công tác tuyển sinh với các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường trung học phổ thông, học sinh các lớp 12 biết về các nội dung tuyển sinh, chỉ tiêu cụ thể từng năm của các hệ đào tạo, các ngành nghề đào tạo của Nhà trường.

- Tạo ra một bộ phận hoạt động chuyên nghiệp trong công tác tuyển sinh và truyền thông chính của Trường Cao đẳng ASEAN.

- Là Trung tâm duy nhất giúp Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu Nhà trường thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh, truyền thông tại Hà Nội.

- Tổ chức thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh vào các hệ, các ngành nghề hNà trường đang tuyển sinh và đào tạo. Kết hợp cùng các Phòng, Khoa liên quan thực hiên tuyển sinh theo đúng quy chế tuyển sinh và các quy định của Bộ Giáo dục.

- Giúp Chủ tịch HĐQT về việc biên soạn, sản xuất các loại tài liệu truyền thông và tuyển sinh như:

+ Các loại tài liệu băng, đĩa từ về tuyển sinh;

+ Website truyền thông tuyển sinh;

+ Tờ rơ, băng zôn, phông bạt tuyển sinh;

+ Cung ứng các tài liệu truyền thông, quảng bá tuyển sinh, các hoạt động của Nhà trường trực tiếp hoặc gián tiếp tới người học.

- Trình Chủ tịch HĐQT về việc mở văn phòng tuyển sinh, liên kết tuyển sinh đào tạo với các tổ chức giáo dục, các tổ chức kinh tế - xã hội khác có nhu cầu.

- Giúp Chủ tịch HĐQT, Ban Giám hiệu Nhà trường theo dõi các thông tin truyền thông đại chúng của các tổ chức, cá nhân khác lợi dụng hình ảnh, thương hiện Trường Cao đẳng ASEAN…đăng tải các thông tin, hình ảnh không chính thống, sai sự thật…đặc biệt là các thông tin về tuyển sinh để đề xuất các biện pháp xử lý. 

ASEAN COLLEGE - QUYẾT TÂM TRỞ THÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CUỐI NĂM 2016

Bình luận