Thông báo về việc đăng ký học chương trình cao đẳng thứ 2

  15/09/2020

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình năm học 2020 - 2021

        Kính gửi:       - Giáo viên chủ nhiệm các lớp;

                                      - Sinh viên các khoa: Điều dưỡng, Dược trong toàn trường

 

Căn cứ Thông tư 09/2017/TT - BLĐTBXH ngày 13/03/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô - đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp;

Căn cứ Quy chế đào tạo số 244/QC-YD.ASEAN ngày 17/11/2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y - Dược ASEAN về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ nhu cầu và nguyện vọng học cùng lúc 2 chương trình của sinh viên ngành dược, điều dưỡng đã và đang học tập tại Trường Cao đẳng Y - Dược Asean;

Trường Cao đẳng Y - Dược ASEAN thông báo đăng ký học cùng lúc hai chương trình (ngành Dược, Điều dưỡng) năm học 2020 - 2021 như sau:

1. Đối tượng đăng ký:

- Sinh viên cao đẳng chính quy đã học xong học kỳ thứ hai; Không trong thời gian: tạm dừng chương trình đang học, bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Sinh viên học ngành Dược đăng ký ngành Điều dưỡng và ngược lại.

2. Thời gian đăng ký:

Từ ngày thông báo đến hết ngày 30/09/2020

3. Thủ tục đăng ký:

- 01 đơn đề nghị học cùng lúc chương trình (theo mẫu) sinh viên download tại đây

- 01 phiếu dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp (theo mẫu), sinh viên download tại đây

4. Chương trình đào tạo:

- Ngành Dược: 70 tín chỉ

- Ngành Điều dưỡng: 70 tín chỉ

 Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, ĐT, TTTS.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

DSCK1. Ngô Mạnh Trí

 

Thông báo tại đây:

Bình luận

Tin tức mới