Thông báo lùi lịch thi tốt nghiệp Khóa 6

  20/06/2019

THÔNG BÁO

V/v lùi lịch thi Tốt nghiệp Khóa 6 hệ chính quy

Kính gửi: - Lãnh đạo các đơn vị trong trường;

                - Sinh viên Khóa 6,

Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét điều kiện thi tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 6 hệ chính quy ngành Điều dưỡng và Dược ngày 19 tháng 06 năm 2019, Theo đề nghị của Hội đồng thi tốt nghiệp 2019, Hiệu trưởng Nhà trường thông báo lùi lịch thi tốt nghiệp đối với toàn bộ sinh viên Khóa 6 hệ chính quy như sau:

1. Thời gian tổ chức thi:

Ngày 05-07-2019 (thay cho lịch cũ ngày 21-06-2019)

2. Các Quy định về hiệu lệnh thi và giờ thi vẫn theo đúng lịch trình đã thông báo trước

3. Lưu ý:

- Trong khoảng thời gian chờ thi yêu cầu sinh viên bổ sung hết các thủ tục hồ sơ, điểm thi và các khoản học phí, lệ phí,..

- Hội đồng thi tốt nghiệp không chịu trách nhiệm về việc sinh viên không được thi vì các lý do thiếu ở trên.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (để thực hiện);

- Ban giám hiệu (để biết)

- website: http://cdasean.edu.vn                                                    

- Lưu ĐT; VT;

Hưng Yên, ngày 20 tháng 06 năm 2019

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

DSCK1. Ngô Mạnh Trí

 

Bình luận

Tin tức mới