Thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp cho Khóa 5 hệ chính quy

  26/10/2018

THÔNG BÁO

Về việc phát bằng tốt nghiệp Cao đẳng khoá 5 hệ chính quy năm 2018

 

Kính gửi:    Sinh viên các lớp khoá 5 hệ chính quy (2015 - 2018)

Thực hiện kế hoạch năm học 2018 - 2019, Trường Cao đẳng Y - Dược ASEAN tổ chức lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng khóa 5 hệ chính quy (khóa 2015 - 2018), kế hoạch như sau:

1. Thời gian:   8h30’ ngày 02/11/2018  (thứ sáu)

2. Địa điểm: Hội trường Trường Cao đẳng Y - Dược ASEAN

3. Sinh viên nhận bằng tốt nghiệp gồm các lớp:

K5P1, K5P3A, K5P3B, K5ĐD3A, K5P4, K5ĐD4; K5P5, K5ĐD1, K5PT5, K5ĐD5 và K5P7

4. Các lưu ý khi sinh viên nhận bằng tốt nghiệp:

- Sinh viên phải kiểm tra lại các thông tin ghi trong bằng tốt nghiệp và bảng điểm. Nếu sai sót báo ngay cho bộ phận phát bằng để giải quyết;

- Phải trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ sinh viên;

- Là những sinh viên đã hoàn thành các khoản kinh phí;

- Trường hợp uỷ quyền: Phải trình giấy uỷ quyền có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú, kèm theo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (photo công chứng) của người uỷ quyền và người được uỷ quyền;

5. Công tác chuẩn bị:

- Phòng Đào tạo: Chủ trì công tác phát bằng;

- Phòng Công tác HSSV: Chuẩn bị hồ sơ gốc để hoàn trả cho sinh viên;

- Phòng TCHC: Chuẩn bị hội trường, sân khấu, áo cử nhân…để sinh viên mặc chụp ảnh lưu niệm;

Để buổi phát bằng tốt nghiệp thành công, Trường cao đẳng Y-Dược ASEAN đề nghị Trưởng/Phó các phòng/khoa, Giáo viên chủ nhiệm thông báo sinh viên khoá 5 có mặt đúng thời gian quy định.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

ThS. Đường Xuân Tùng

Bình luận

Tin tức mới