Thông báo lịch nghỉ hè năm học 2021 - 2022

  12/07/2022

THÔNG BÁO

Lịch nghỉ hè năm học 2021-2022

 

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022, trường Cao đẳng Y - Dược ASEAN thông báo kế hoạch nghỉ hè đối với sinh viên hệ chính quy như sau:

1. Thời gian nghỉ hè:

Sinh viên bắt đầu nghỉ hè từ ngày 11/7/2022 hết ngày 04/8/2022

2. Thời gian năm học mới:

- Từ ngày 05/08 đến ngày 07/08/2022: Sinh viên Khóa 10, Khóa 11 và Liên thông khóa 9, 10 học môn Quốc phòng an ninh tại Trung tâm Đào tạo Quốc phòng an ninh Đại học Thủy lợi.

- Từ ngày 14/8/2022 sinh viên bắt đầu thực hiện kế hoạch đào tạo của năm học mới (năm học 2022-2023).

3. Một số lưu ý:

- Đối với các sinh viên các Khóa 9, 10: Để đảm bảo tiến độ đào tạo phòng Đào tạo sẽ bố trí học bổ sung (sử dụng học kỳ phụ) thực hiện học bù những môn học do dịch bệnh Covid-19 bị nghỉ gián đoạn.

- Lịch học, thực hành, thực tập cụ thể phòng đào tạo sẽ thông báo đến các Khoa và lớp cụ thể.

- Kế hoạch chi tiết sinh viên đi học môn Quốc phòng an ninh sẽ được phòng Đào tạo thông báo sau.

Yêu cầu Giáo viên chủ nhiệm, cán bộ quản lý các lớp phổ biến cho sinh viên được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- CTHĐQT, BGH (để b/c);

- Các phòng, khoa, trung tâm (để th/h);

- GVCN, SV CĐCQ các khóa: 9, 10, 11 (để th/h);

- Lưu ĐT, VT.

Hưng Yên, ngày 11 tháng 7 năm 2022

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

ThS. Đường Xuân Tùng

 

Bình luận

Tin tức mới