Thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp Khóa 9 ngành Dược

  05/05/2022

 

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI KHÓA 9

HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NGÀNH DƯỢC

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo ngành Dược hệ Cao đẳng chính quy, Nhà trường thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên Khoá 9 như sau:

1. Thời gian thực tập:

- 08 tuần, từ ngày 09/5/2022  đến ngày 02/7/2022

 

2. Nội dung thực tập:

- Có bản chi tiết nội dung kế hoạch kèm theo: Nội dung, kế hoạch chi tiết thực tập

 

3. Kế hoạch thực tập:

- Toàn Khoa sẽ chia thành 2 nhóm thực tập gồm nhóm 1 và nhóm 2 (có danh sách sinh viên phân nhóm kèm theo)

Danh sách sinh viên Nhóm 1: Nhóm 1

Danh sách sinh viên Nhóm 2: Nhóm 2

 

Thời gian

Tên vòng

thực tập

Nhóm thực tập

Nơi thực tập

Từ ngày 09/5/2022 đến ngày 29/5/2022

Bệnh viện

Nhóm 1

Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ truyền Hà Nội

Công ty

Nhóm 2

Công ty Dược phẩm Armepharco

Từ ngày 30/5/2022 đến ngày 19/6/2022

Bệnh viện

Nhóm 2

Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ truyền Hà Nội

Công ty

Nhóm 1

Công ty Dược phẩm Armepharco

Từ ngày 20/6/2022 đến ngày 26/6/2022

Nhà thuốc GPP

Nhóm 1

Nhóm 2

Tự liên hệ

Từ ngày 27/6/2022 đến ngày 02/7/2022

Trạm y tế xã (phường)

Nhóm 1

Nhóm 2

Tự liên hệ

(Đối với lớp K9P1 vòng thực tập bệnh viện sẽ thực tập tại Trung tâm y tế Đường bộ 2)

 

4. Nộp báo cáo thực tập:

Ngày 08/7/2022 sinh viên nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp cho phòng Đào tạo.

 

5. Một số lưu ý trước, trong khi thực tập:

- Đối với các sinh viên tự liên hệ thực tập ở vòng 1 và vòng 2 yêu cầu phải có đơn xin tự liên hệ thực tập gửi Phòng đào tạo và Khoa Dược, trong đơn phải có tên đơn vị thực tập, địa chỉ đơn vị thực tập. Nộp cho Phòng đào tạo trước khi đi thực tập 01 tuần.

- Sinh viên trước khi thực tập phải đảm bảo hoàn thành các môn học theo chương trình đào tạo ngành Dược hệ cao đẳng chính quy.

- Sinh viên trước khi thực tập phải đảm bảo hoàn thành các khoản kinh phí theo quy định. Sinh viên chưa hoàn thành sẽ không được đi thực tập.

- Trong quá trình thực tập tuân thủ các quy định của công ty, bệnh viên nơi mình thực tập.

- Nghiêm chỉnh chấp hành về các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Sinh viên mang đầy đủ giấy tờ tùy thân, mang mặc áo blouse trong thời gian thực tập, tác phong Dược sĩ chuyên nghiệp.

- Sinh viên mua sổ báo thực tập mẫu theo quy định của Nhà trường tại phòng Kế toán.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để ch/đ);

- Khoa Dược (để th/h);

- Sinh viên K9 ngành Dược (để th/h);

- Phòng Đào tạo (để th/h);

- Phòng Kế toán (để phối hợp th/h);

- Lưu. VT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Đường Xuân Tùng

 

 

 

 

Bình luận

Tin tức mới