Thời khóa biểu tuần học thứ 12 năm học 2017-2018

  28/10/2017

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN HỌC 12 NĂM HỌC 2017-2018

Áp dụng từ ngày 30/10 đến khi có sự thay đổi

Lớp Ca Tiết
 học
Thứ 2 Thứ 3  Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
K5P3A
K5P2
S     Chứng chỉ 3G
GV: Thầy Hùng
05/20 tiết
Giảng đường 2
Chứng chỉ 3G
GV: Thầy Hùng
10/20 tiết
Giảng đường 2
Chứng chỉ 3G
GV: Thầy Hùng
15/20 tiết
Giảng đường 2
8h15' Thi Chứng chỉ 3G
GV: Thầy Hùng
20/20 tiết
Giảng đường 2
  8h30' Khai giảng năm học mới 2017 - 2018
Tại: Hội trường  
 
K5P3B S     Chứng chỉ 3G
GV: Thầy Hùng
05/20 tiết
Giảng đường 2
Chứng chỉ 3G
GV: Thầy Hùng
10/20 tiết
Giảng đường 2
Chứng chỉ 3G
GV: Thầy Hùng
15/20 tiết
Giảng đường 2
13h15' Thi
Chứng chỉ 3G
GV: Thầy Hùng
20/20 tiết
Giảng đường 2
  8h30' Khai giảng năm học mới 2017 - 2018
Tại: Hội trường  
 
K5ĐD1
K5SĐ1
S     Thực tập hết học phần
09 tuần (Từ tuần 10 - hết tuần 18) 
Thực tập hết học phần
09 tuần (Từ tuần 10 - hết tuần 18) 
Thực tập hết học phần
09 tuần (Từ tuần 10 - hết tuần 18) 
Thực tập hết học phần
09 tuần (Từ tuần 10 - hết tuần 18) 
Thực tập hết học phần
09 tuần (Từ tuần 10 - hết tuần 18) 
8h30' Khai giảng năm học mới 2017 - 2018
Tại: Hội trường  
 
K5ĐD3 S     Thực tập hết học phần
08 tuần (Từ tuần 10 - hết tuần 17) 
Thực tập hết học phần
08 tuần (Từ tuần 10 - hết tuần 17) 
Thực tập hết học phần
08 tuần (Từ tuần 10 - hết tuần 17) 
Thực tập hết học phần
08 tuần (Từ tuần 10 - hết tuần 17) 
Thực tập hết học phần
08 tuần (Từ tuần 10 - hết tuần 17) 
8h30' Khai giảng năm học mới 2017 - 2018
Tại: Hội trường  
 
K6P1 S     8h00' Tổ 1 TH Hóa phân tích
GV: Cô Tình
35/45 tiết
13h00'Tổ 2 TH Hóa phân tích
GV: Cô Tình
35/45 tiết
Phòng thực hành
8h00'Tổ 1 TH Thực vật Dược
GV: Cô Hoan
10/30 tiết
13h00' Tổ 2 TH Thực vật Dược
GV: Cô Hoan
10/30 tiết
Phòng thực hành
8h00' Tổ 1 TH Dược liệu
GV: Cô Diệp
10/45 tiết
13h00' Tổ 2 TH Dược liệu
GV: Cô Diệp
10/45 tiết
Phòng thực hành
8h00'Tổ 1 TH Thực vật Dược
GV: Cô Hoan
15/30 tiết
13h00' Tổ 2 TH Thực vật Dược
GV: Cô Hoan
15/30 tiết
Phòng thực hành
Hóa dược
GV: Thầy Hùng
20/60 tiết
P.106 KHB
8h30' Khai giảng năm học mới 2017 - 2018
Tại: Hội trường  
 
K6ĐD1
K6SĐ1
C     Điều dưỡng cơ sở 2
GV: Cô Phương Anh
25/30 tiết
P.104 KHB
Sức khoẻ - Môi trường và vệ sinh
GV: Cô Hà
30/30 tiết
P.104 KHB
Điều dưỡng cơ sở 2
GV: Cô Phương Anh
30/30 tiết
P.104 KHB
Dinh dưỡng tiết chế
GV: Cô Hà
30/30 tiết
P.104 KHB

TH Điều dưỡng cơ sở 2
GV: Cô Vui
05/60 tiết
Phòng thực hành
8h30' Khai giảng năm học mới 2017 - 2018
Tại: Hội trường  
 
K6 P1B
K6ĐD1B
(lào)
S     Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
20/30 tiết
P.107 KHB
Tin học
GV: Thầy Phong
20/75 tiết
11h40' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
P.107 KHB
Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin 1
GV: Cô Hạnh
20/45 tiết
P.107 KHB
Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
20/80 tiết
P.107 KHB
Tiếng Anh 1
GV: Cô Hòa
20/45 tiết
P.107 KHB
8h30' Khai giảng năm học mới 2017 - 2018
Tại: Hội trường  
 
K6IN1 C     Điều dưỡng cơ sở 2
GV: Cô Phương Anh
P.104 KHB
Học ghép cùng K6ĐD1

Sức khoẻ - Môi trường và vệ sinh
GV: Cô Hà
P.104 KHB
Học ghép cùng K6ĐD1

 
Điều dưỡng cơ sở 2
GV: Cô Phương Anh
P.104 KHB
Học ghép cùng K6ĐD1
Dinh dưỡng tiết chế
GV: Cô Hà
P.104 KHB
Học ghép cùng K6ĐD1

TH Điều dưỡng cơ sở 2
GV: Cô Vui
05/60 tiết
Phòng thực hành
Học ghép cùng K6ĐD1
8h30' Khai giảng năm học mới 2017 - 2018
Tại: Hội trường  
 
K6P3A S 5 102 Giải phẫu sinh lý
GV: Thầy Thinh
10/45 tiết
Giảng đường 2
Tổ 2 TH Hóa phân tích
GV: Cô Tình
35/45 tiết
Tổ 1, 3: Nghỉ
Giảng đường 2
Hóa sinh
GV: Thầy Lâm
14/45 tiết
Giảng đường 2
11h40' Sinh hoạt lớp
01 tiết/buổi/tuần
Xác suất thống kê Y - Dược
GV: Cô Hoa
05/35 tiết
Giảng đường 2
13h00' Tổ 2 TH Hóa phân tích
GV: Cô Tình
40/45 tiết
Giảng đường 2
Hóa sinh
GV: Thầy Lâm
19/45 tiết
Giảng đường 2
13h00' Tổ 3 TH Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
15/25 tiết
Giảng đường 2
8h30' Khai giảng năm học mới 2017 - 2018
Tại: Hội trường  
 
K6P3B C 5 102
Giải phẫu sinh lý
GV: Thầy Thinh
10/45 tiết
Giảng đường 2
Tổ 2 TH Hóa phân tích
GV: Cô Tình
35/45 tiết
Tổ 1, 3: Nghỉ
Giảng đường 2
Hóa sinh
GV: Thầy Lâm
14/45 tiết
16h40' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
Giảng đường 2 
Xác suất thống kê Y - Dược
GV: Cô Hoa
05/35 tiết
Giảng đường 2
8h00' Tổ 2 TH Hóa phân tích
GV: Cô Tình
40/45 tiết
Giảng đường 2
Hóa sinh
GV: Thầy Lâm
19/45 tiết
8h00' Tổ 3 TH Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
15/25 tiết
Giảng đường
8h30' Khai giảng năm học mới 2017 - 2018
Tại: Hội trường  
 
K6P3C S 5 103 8h00' Hóa sinh
GV: Thầy Hạt
40/45 tiết
(Dạy 4 tiết/buổi)
11h40' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
Giảng đường 2
Tổ 1 TH Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
20/25 tiết
Tổ 2, 3: Nghỉ
Giảng đường 2
8h00' Tổ 2 TH Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
20/25 tiết
13h00' Tổ 3 TH Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
15/25 tiết
Tổ 1: Nghỉ
Giảng đường 2

 Tổ 3 TH Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
20/25 tiết
Tổ 1, 2: Nghỉ
Giảng đường 2
Giải phẫu sinh lý
GV: Thầy Thinh
10/45 tiết
Giảng đường 2
8h30' Khai giảng năm học mới 2017 - 2018
Tại: Hội trường  
 
K6P3D C 5 103 Hóa sinh
GV: Thầy Hạt
40/45 tiết
(Dạy 4 tiết/buổi)
16h40' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
Giảng đường 2

 Tổ 1 TH Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
20/25 tiết
Tổ 2, 3: Nghỉ
Giảng đường 2

Tiếng Anh 2
GV: Cô Hòa
30/45 tiết
(Dạy 10 tiết/ngày)
Giảng đường 2


Tổ 3 TH Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
15/25 tiết
Tổ 1, 2: Nghỉ
Giảng đường 2
Giải phẫu sinh lý
GV: Thầy Thinh
10/45 tiết
Giảng đường 2
8h30' Khai giảng năm học mới 2017 - 2018
Tại: Hội trường  
 
K6ĐD3A S 5 104 Tiếng Anh 3
GV: Cô Hòa
60/60 tiết
Giảng đường 2
Tổ 1 TH Giải phẫu sinh lý
GV: Thầy Hải
20/30 tiết
Tổ 2: Nghỉ
Giảng đường 2
Tổ 2 TH Giải phẫu sinh lý
GV: Thầy Hải
25/30 tiết
Tổ 1: Nghỉ
Giảng đường 2
Tổ 1 TH Giải phẫu sinh lý
GV: Thầy Hải
30/30 tiết
Tổ 2: Nghỉ
Giảng đường 2
Tổ 2 TH Giải phẫu sinh lý
GV: Thầy Hải
30/30 tiết
Tổ 1: Nghỉ
Giảng đường 2
8h30' Khai giảng năm học mới 2017 - 2018
Tại: Hội trường  
 
K6ĐD3B C 5 104 Tiếng Anh 3
GV: Cô Hòa
60/60 tiết
Giảng đường 2
Tổ 1 TH Giải phẫu sinh lý
GV: Thầy Hải
20/30 tiết
Tổ 2: Nghỉ
Giảng đường 2
Tổ 2 TH Giải phẫu sinh lý
GV: Thầy Hải
25/30 tiết
Tổ 1: Nghỉ
Giảng đường 2
Tổ 1 TH Giải phẫu sinh lý
GV: Thầy Hải
30/30 tiết
Tổ 2: Nghỉ
Giảng đường 2
Tổ 2 TH Giải phẫu sinh lý
GV: Thầy Hải
30/30 tiết
Tổ 1: Nghỉ
Giảng đường 2
8h30' Khai giảng năm học mới 2017 - 2018
Tại: Hội trường  
 
K7P1
K7ĐD1
      Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
25/30 tiết
P.104 Khu hiệu bộ
Học ghép cùng lớp K7ĐD1
Tin học
GV: Thầy Phong
10/75 tiết
P.104 KHB
Học ghép cùng lớp K7ĐD1
Hóa học đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
20/30 tiết
Học ghép cùng lớp K7ĐD1
Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
35/60 tiết
P.104 Khu hiệu bộ
Học ghép cùng lớp K7ĐD1
Tin học
GV: Thầy Phong
15/75 tiết
P.104 KHB
Học ghép cùng lớp K7ĐD1
8h30' Khai giảng năm học mới 2017 - 2018
Tại: Hội trường  
 
K7P1BB
K7ĐD1B (Lào)
S     Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Vân
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Vân
04 tiết/buổi
P.205 KHB
8h30' Khai giảng năm học mới 2017 - 2018
Tại: Hội trường  
 
C     Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Vân
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hòa
04 tiết/buổi
P.205 KHB
 
K7P3A C 5 101 Chính trị 1
GV: Cô Hạnh
55/60 tiết
Giảng đường 2
8h00'Tổ 1 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
10/30 tiết
Tổ 2, 3: Nghỉ
Giảng đường 2
 
Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
31/60 tiết
(Dạy 4 tiết/buổi)
16h40' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
Giảng đường 2

 
Chính trị 1
GV: Cô Hạnh
60/60 tiết
Giảng đường 2
Tổ 3 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
10/30 tiết
Tổ 1,2: Nghỉ
Giảng đường 2
8h30' Khai giảng năm học mới 2017 - 2018
Tại: Hội trường  
 
K7P3B S 5 101 Chính trị 1
GV: Cô Hạnh
55/60 tiết
Giảng đường 2

Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
31/60 tiết
(Dạy 4 tiết/buổi)
11h40' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
Giảng đường 2
Tin học
GV: Cô Nhung
55/75 tiết
Giảng đường 2
Chính trị 1
GV: Cô Hạnh
60/60 tiết
Giảng đường 2
Tổ 1,2,3 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
05/30 tiết
Giảng đường 2
8h30' Khai giảng năm học mới 2017 - 2018
Tại: Hội trường  
 
K7P3C S 5 A302 Tổ 1 TH Hóa đại cương - Vô cơ
GV: Cô Thắm
30/30 tiết
Tổ 2, 3: Nghỉ
Giảng đường 2
Pháp luật
GV: Cô Vân
10/40 tiết
Giảng đường 2

Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
31/60 tiết
(Dạy 4 tiết/buổi)
11h40' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
Giảng đường 2
Tổ 1,2,3 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
05/30 tiết
Giảng đường 2
Tổ 2 TH Hóa đại cương - Vô cơ
GV: Cô Thắm
10/30 tiết
(Dạy 10 tiết/ngày)
Tổ 1, 3: Nghỉ
Giảng đường 2
8h30' Khai giảng năm học mới 2017 - 2018
Tại: Hội trường  
 
K7P3D C 5 A302 Tin học
GV: Cô Nhung
55/75 tiết
Giảng đường 2
Tổ 1, 2, 3 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
05/30 tiết
Giảng đường 2
Tin học
GV: Cô Nhung
60/75 tiết
Giảng đường 2
 Hóa đại cương - Vô cơ
GV: Cô Thắm
30/30 tiết
Giảng đường 2
Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
35/60 tiết
(Dạy 4 tiết/buổi)
16h40' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
Giảng đường 2
8h30' Khai giảng năm học mới 2017 - 2018
Tại: Hội trường  
 
K7ĐD3A C 5 A301 Hóa học
GV: Cô Thắm
30/30 tiết
Giảng đường 2

Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
31/60 tiết
(Dạy 4 tiết/buổi)
16h40' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
Giảng đường 2
Pháp luật
GV: Cô Vân
10/40 tiết
Giảng đường 2
TH Sinh học và di truyền
GV: Cô Châm
10/30 tiết
Giảng đường 2
Chính trị 1
GV: Cô Hạnh
60/60 tiết
Giảng đường 2
8h30' Khai giảng năm học mới 2017 - 2018
Tại: Hội trường  
 
K7ĐD3B S 5 A301 Tin học
GV: Cô Nhung
60/75 tiết
Giảng đường 2
Chính trị
GV: Cô Vân
05/60 tiết
Giảng đường 2
Pháp luật
GV: Cô Vân
40/40 tiết
Giảng đường 2
TH Sinh học và di truyền
GV: Cô Châm
10/30 tiết
Giảng đường 2
Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
35/60 tiết
(Dạy 4 tiết/buổi)
11h40' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
Giảng đường 2
8h30' Khai giảng năm học mới 2017 - 2018
Tại: Hội trường  
 
LTD 5.3A CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Bào Chế
20/40 Tiết
Gv: Cô Hiền
Bệnh Học
30/40 Tiết
Gv: Cô Hiền
LTD 5.3B CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Bào Chế
40/40 Tiết
Gv: Cô Hiền
Đảm Bảo Chất Lượng Thuốc
20/30
GV: Thầy Hùng
LTDD 5.3 CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Giải Phẫu Sinh Lý
10/20 Tiết
Gv: Thầy Liệp
Giải Phẫu Sinh Lý
20/20 Tiết
Gv: Thầy Liệp

 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Bình luận

Tin tức mới