Thời khóa biểu tuần học 42 năm học 2017 - 2018

  24/05/2018

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN HỌC 42, NĂM HỌC 2017-2018

Áp dụng từ ngày 28/05 đến ngày 03/06

Lớp Ca Tiết
 học
Thứ 2 Thứ 3  Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
K5P3A
K5P2
S 5 105 Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
K5P3B C 5 105 Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
K5ĐD1
K5SĐ1
C 5   Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
K5ĐD3 S 5   Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
K6P1A
K6SD1
S 5   8h00' Tổ 1 TH Dược lý 2 GV: Cô Hồng 20/45 tiết 13h00' Tổ 2 TH Dược lý 2 GV: Cô Hồng 20/45 tiết Phòng thực hành 8h00' Tổ 1 TH Dược lý 2 GV: Cô Hồng 25/45 tiết 13h00' Tổ 2 TH Dược lý 2 GV: Cô Hồng 25/45 tiết Phòng thực hành 8h00' Tổ 1 TH Dược lý 2 GV: Cô Hồng 30/45 tiết 13h00' Tổ 2 TH Dược lý 2 GV: Cô Hồng 30/45 tiết Phòng thực hành 8h00' Tổ 1 TH Dược lý 2 GV: Cô Hồng 35/45 tiết 13h00' Tổ 2 TH Dược lý 2 GV: Cô Hồng 35/45 tiết Phòng thực hành 8h00' Tổ 1 TH Dược lý 2 GV: Cô Hồng 40/45 tiết 13h00' Tổ 2 TH Dược lý 2 GV: Cô Hồng 40/45 tiết Phòng thực hành 8h00' Tổ 1 TH Dược lý 2 GV: Cô Hồng 45/45 tiết 13h00' Tổ 2 TH Dược lý 2 GV: Cô Hồng 45/45 tiết Phòng thực hành Tự ôn
K6 P1B
K6ĐD1B
(lào)
S 5   Đường lối cách mạng của ĐCSVN GV: Cô Vân 10/30 tiết P.107 KHB Vi sinh ký sinh trùng GV: Thầy Hạt 10/25 tiết P.107 KHB Sinh học và di truyền GV: Cô Hoan 35/45 tiết P.107 KHB Vi sinh ký sinh trùng GV: Thầy Hạt 15/25 tiết P.107 KHB Đường lối cách mạng của ĐCSVN GV: Cô Vân 15/30 tiết P.107 KHB Tư tưởng Hồ Chí Minh GV: Cô Huệ 40/45 tiết P.107 KHB Tự ôn
K6ĐD1A
K6SĐ1
C 5   Đi thực hành tại Bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Đi thực hành tại Bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Đi thực hành tại Bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Đi thực hành tại Bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Đi thực hành tại Bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K6IN1 C 5   Đi thực hành tại Bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Đi thực hành tại Bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Đi thực hành tại Bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Đi thực hành tại Bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Đi thực hành tại Bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K6P3A S 5 102 Tổ 1 TH Dược liệu GV: Cô Diệp 15/45 tiết Tổ 2 TH Kiểm nghiệm GV: Thầy Lâm 10/45 tiết Phòng thực hành Tổ 1 TH Dược liệu GV: Cô Diệp 20/45 tiết Tổ 2 TH Kiểm nghiệm GV: Thầy Lâm 15/45 tiết Phòng thực hành Tổ 1 TH Dược liệu GV: Cô Diệp 25/45 tiết Tổ 2 TH Kiểm nghiệm GV: Thầy Lâm 20/45 tiết Phòng thực hành Tổ 1 TH Dược liệu GV: Cô Diệp 30/45 tiết Tổ 2 TH Dược lý 2 GV: Cô Tuyết 05/45 tiết Phòng thực hành Tổ 1 TH Dược liệu GV: Cô Diệp 35/45 tiết Tổ 2 TH Dược lý 2 GV: Cô Tuyết 10/45 tiết Phòng thực hành Tổ 1 TH Dược liệu GV: Cô Diệp 40/45 tiết Tổ 2 TH Dược lý 2 GV: Cô Tuyết 15/45 tiết Phòng thực hành Tự ôn
C     Tổ 2 TH Dược liệu GV: Cô Diệp 15/45 tiết Tổ 1 TH Kiểm nghiệm GV: Thầy Lâm 20/45 tiết Phòng thực hành Tổ 2 TH Dược liệu GV: Cô Diệp 20/45 tiết Tổ 1 TH Kiểm nghiệm GV: Thầy Lâm 25/45 tiết Phòng thực hành Tổ 2 TH Dược liệu GV: Cô Diệp 25/45 tiết Tổ 1 TH Kiểm nghiệm GV: Thầy Lâm 30/45 tiết Phòng thực hành Tổ 2 TH Dược liệu GV: Cô Diệp 30/45 tiết Tổ 1 TH Dược lý 2 GV: Cô Tuyết 05/45 tiết Phòng thực hành Tổ 2 TH Dược liệu GV: Cô Diệp 35/45 tiết Tổ 1 TH Dược lý 2 GV: Cô Tuyết 10/45 tiết Phòng thực hành Tổ 2 TH Dược liệu GV: Cô Diệp 40/45 tiết Tổ 1 TH Dược lý 2 GV: Cô Tuyết 15/45 tiết Phòng thực hành  
K6P3B S     Tổ 1 TH Dược liệu GV: Thầy Lượng 35/45 tiết Tổ 2 TH Dược lý 2 GV: Cô Tuyết 35/45 tiết Phòng thực hành Tổ 1 TH Dược liệu GV: Thầy Lượng 40/45 tiết Tổ 2 TH Dược lý 2 GV: Cô Tuyết 40/45 tiết Phòng thực hành Tổ 1 TH Dược liệu GV: Thầy Lượng 45/45 tiết Tổ 2 TH Dược lý 2 GV: Cô Tuyết 45/45 tiết Phòng thực hành Tổ 1 TH Bào chế 1 GV: Cô Dương 05/20 tiết Tổ 2 TH Kiểm nghiệm GV: Thầy Lâm 10/45 tiết Phòng thực hành Tổ 1 TH Bào chế 1 GV: Cô Dương 10/20 tiết Tổ 2 TH Kiểm nghiệm GV: Thầy Lâm 15/45 tiết Phòng thực hành Tổ 1 TH Bào chế 1 GV: Cô Dương 15/20 tiết Tổ 2 TH Kiểm nghiệm GV: Thầy Lâm 20/45 tiết Phòng thực hành  
C 5 102 Tổ 2 TH Dược liệu GV: Thầy Lượng 35/45 tiết Tổ 1 TH Dược lý 2 GV: Cô Tuyết 35/45 tiết Phòng thực hành Tổ 2 TH Dược liệu GV: Thầy Lượng 40/45 tiết Tổ 2 TH Dược lý 2 GV: Cô Tuyết 40/45 tiết Phòng thực hành Tổ 2 TH Dược liệu GV: Thầy Lượng 45/45 tiết Tổ 1 TH Dược lý 2 GV: Cô Tuyết 45/45 tiết Phòng thực hành Tổ 2 TH Bào chế 1 GV: Cô Dương 05/20 tiết Tổ 1 TH Kiểm nghiệm GV: Thầy Lâm 15/45 tiết Phòng thực hành Tổ 2 TH Bào chế 1 GV: Cô Dương 10/20 tiết Tổ 1 TH Kiểm nghiệm GV: Thầy Lâm 20/30 tiết Phòng thực hành Tổ 2 TH Bào chế 1 GV: Cô Dương 15/20 tiết Tổ 1 TH Kiểm nghiệm GV: Thầy Lâm 25/30 tiết Phòng thực hành Tự ôn
K6P3C S 5 103 Tổ 3 TH Giải phẫu Sinh lý GV: Thầy Hải 15/30 tiết Tổ 1,2: Nghỉ 8h15' Thi lần 1 môn môn Bệnh học GĐ 101,102 Tự ôn Tổ 3 TH Giải phẫu Sinh lý GV: Thầy Hải 20/30 tiết Tổ 1,2: Nghỉ 8h15' Thi lần 1 môn Quản lý tồn trữ thuốc GĐ 101,102  Tự ôn  Tự ôn
K6P3D C 5 103 Tổ 3 TH Giải phẫu Sinh lý GV: Thầy Hải 15/30 tiết Tổ 1,2: Nghỉ 8h15' Thi lần 1 môn môn Bệnh học GĐ 103, 104 Tự ôn Tổ 3 TH Giải phẫu Sinh lý GV: Thầy Hải 20/30 tiết Tổ 1,2: Nghỉ 8h15' Thi lần 1 môn Quản lý tồn trữ thuốc GĐ 103,104  Tự ôn Tự ôn
K6ĐD3A C 5 104   13h30' Thi lần 1 môn Chăm sóc người bệnh C.C & chăm sóc tích cực GĐ 101, 102   13h30' Thi lần 1 môn Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa GĐ 101.102   Tự ôn Tự ôn
K6ĐD3B C 5 104   13h30' Thi lần 1 môn Chăm sóc người bệnh C.C & chăm sóc tích cực GĐ 103, 104   13h30' Thi lần 1 môn Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa GĐ 103.104   Tự ôn Tự ôn
K7P1       TH Giải phẫu GV: Cô Phương Anh 15/30 tiết Phòng thực hành Sinh học và di truyền GV: Cô Hoan 25/30 tiết P.107 KHB TH Giải phẫu GV: Cô Phương Anh 20/30 tiết Phòng thực hành Sinh học và di truyền GV: Cô Hoan 30/30 tiết P.107 KHB TH Giải phẫu GV: Cô Phương Anh 25/30 tiết Phòng thực hành Toán xác xuất thống kê GV: Cô Hoa 30/40 tiết (Dạy 10 tiết/ngày) P.107 KHB Tự ôn
K7P1
K7ĐD1
  5   8h00' TH Giải phẫu GV: Cô Phương Anh 15/30 tiết Phòng thực hành Học ghép cùng K7P1 Sinh học và di truyền GV: Cô Hoan 25/30 tiết P.107 KHB Học ghép cùng K7P1 8h00' TH Giải phẫu GV: Cô Phương Anh 20/30 tiết Phòng thực hành Học ghép cùng K7P1 Sinh học và di truyền GV: Cô Hoan 30/30 tiết P.107 KHB Học ghép cùng K7P1 8h00' TH Giải phẫu GV: Cô Phương Anh 25/30 tiết Phòng thực hành Học ghép cùng K7P1 Toán xác xuất thống kê GV: Cô Hoa 30/40 tiết (Dạy 10 tiết/ngày) P.107 KHB Học ghép cùng K7P1 Tự ôn

K7P1BB
K7ĐD1B (Lào)

 

S 4   Tiếng Việt nâng cao 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt nâng cao 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt nâng cao 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt nâng cao 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt nâng cao 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt nâng cao 1 GV: Cô Vân 04 tiết/buổi P.205 KHB Tự ôn
C 4   Tiếng Việt nâng cao 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt nâng cao 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt nâng cao 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt nâng cao 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt nâng cao 1
GV: Cô Hạnh
03 tiết/buổi
P.205 KHB
16h15' Sinh hoạt lớp
02 tiết/buổi/tuần
GV: Cô Nhung
Tiếng Việt nâng cao 1 GV: Cô Vân 04 tiết/buổi P.205 KHB Tự ôn
K7P3A C 5 A301 Tổ 3 TH Hóa hữu cơ GV: Thầy Tuấn 20/30 tiết Tổ 1, 2: Nghỉ Tổ 3 TH Hóa hữu cơ GV: Thầy Tuấn 25/30 tiết Tổ 1, 2: Nghỉ Tự ôn thi môn Chính trị 2, Hóa đại cương - Vô cơ, Vật lý đại cương, Tiếng Anh 2, Sinh học và di truyền Tự ôn thi môn Chính trị 2, Hóa đại cương - Vô cơ, Vật lý đại cương, Tiếng Anh 2, Sinh học và di truyền Toán xác suất GV: Cô Hoa 20/40 tiết Tự ôn Tự ôn
K7P3B S 5 101 Tổ 2 TH Hóa hữu cơ GV: Thầy Tuấn 20/30 tiết Tổ 1, 3: Nghỉ Tổ 2 TH Hóa hữu cơ GV: Thầy Tuấn 25/30 tiết Tổ 1, 3: Nghỉ Tự ôn thi môn Chính trị 2, Hóa đại cương - Vô cơ, Vật lý đại cương, Tiếng Anh 2, Sinh học và di truyền Tự ôn thi môn Chính trị 2, Hóa đại cương - Vô cơ, Vật lý đại cương, Tiếng Anh 2, Sinh học và di truyền Toán xác suất GV: Cô Hoa 20/40 tiết Tự ôn Tự ôn
K7P3C S 5 105 Tự ôn thi môn Chính trị 2, Hóa đại cương - Vô cơ, Vật lý đại cương, Tiếng Anh 2, Sinh học và di truyền Tự ôn thi môn Chính trị 2, Hóa đại cương - Vô cơ, Vật lý đại cương, Tiếng Anh 2, Sinh học và di truyền Toán xác suất GV: Cô Hoa 20/40 tiết Toán xác suất GV: Cô Hoa 25/40 tiết Tự ôn thi môn Chính trị 2, Hóa đại cương - Vô cơ, Vật lý đại cương, Tiếng Anh 2, Sinh học và di truyền Tự ôn Tự ôn
K7P3D C 5 A302

Tự ôn thi môn Chính trị 2, Hóa đại cương - Vô cơ, Vật lý đại cương, Tiếng Anh 2, Sinh học và di truyền

Tự ôn thi môn Chính trị 2, Hóa đại cương - Vô cơ, Vật lý đại cương, Tiếng Anh 2, Sinh học và di truyền Toán xác suất GV: Cô Hoa 20/40 tiết Toán xác suất GV: Cô Hoa 25/40 tiết Tự ôn thi môn Chính trị 2, Hóa đại cương - Vô cơ, Vật lý đại cương, Tiếng Anh 2, Sinh học và di truyền Tự ôn Tự ôn
K7ĐD3A S 5 104

Tự ôn thi môn Chính trị 2, Tiếng Anh 2, Xác suất thống kê y học, Sinh hóa, Vi sinh - Ký sinh trùng, Sinh lý bệnh

Tổ 1 TH Giải phẫu - Sinh lý GV: Cô Vui 30/30 tiết Tổ 2: Nghỉ Tổ 2 TH Giải phẫu - Sinh lý GV: Cô Vui 05/30 tiết Tổ 1: Nghỉ Tự ôn thi môn Chính trị 2, Tiếng Anh 2, Xác suất thống kê y học, Sinh hóa, Vi sinh - Ký sinh trùng, Sinh lý bệnh Tổ 2 TH Giải phẫu - Sinh lý GV: Cô Vui 10/30 tiết Tổ 1: Nghỉ Tự ôn Tự ôn
K7ĐD3B C 5 101 Tự ôn thi môn Chính trị 2, Tiếng Anh 2, Xác suất thống kê y học, Sinh hóa, Vi sinh - Ký sinh trùng, Sinh lý bệnh Tổ 1 TH Giải phẫu - Sinh lý GV: Cô Vui 20/30 tiết Tổ 2: Nghỉ Tổ 1 TH Giải phẫu - Sinh lý GV: Cô Vui 25/30 tiết Tổ 2: Nghỉ Tự ôn thi môn Chính trị 2, Tiếng Anh 2, Xác suất thống kê y học, Sinh hóa, Vi sinh - Ký sinh trùng, Sinh lý bệnh Tổ 1 TH Giải phẫu - Sinh lý GV: Cô Vui 30/30 tiết Tổ 2: Nghỉ Tự ôn Tự ôn
LTD 5.3A CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
LTD 5.3B CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
LTDD 5.3 CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bình luận

Tin tức mới