Thời khóa biểu tuần học 38 năm học 2017 - 2018

  26/04/2018

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN HỌC 37, NĂM HỌC 2017-2018

Áp dụng từ ngày 23/04 đến ngày 29/04

Lớp Ca Tiết
 học
Thứ 2 Thứ 3  Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
K5P3A
K5P2
S 5 105 Nghỉ lễ 30/04 và 01/5 Nghỉ lễ 30/04 và 01/5 Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
K5P3B C 5 105 Nghỉ lễ 30/04 và 01/5 Nghỉ lễ 30/04 và 01/5 Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
K5ĐD1
K5SĐ1
C 5   Nghỉ lễ 30/04 và 01/5 Nghỉ lễ 30/04 và 01/5 Ôn thi tốt nghiệp môn Chăm sóc sức khỏe trẻ em
GV: Cô Vui
05/05 tiết
P.207 KHB
Ôn thi tốt nghiệp môn Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngọai khoa
GV: Cô Phương Anh
10/10 tiết
(Dạy 10 tiết/ngày)

14h00' Nộp sổ báo cáo thực tập tốt nghiệp về Phòng Đào tạo Tự ôn Tự ôn
K5ĐD3 S 5   Nghỉ lễ 30/04 và 01/5 Nghỉ lễ 30/04 và 01/5 Ôn thi tốt nghiệp môn Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
GV: Cô Hà
10/10 tiết
(Dạy 10 tiết/ngày)
GĐ 102
TH Điều dưỡng cơ sở
GV: Cô Vui
10/10 tiết
(Dạy 10 tiết/ngày)
Phòng thực hành - Hưng Yên
14h00' Nộp sổ báo cáo thực tập tốt nghiệp về Phòng Đào tạo Tự ôn Tự ôn
K6P1A
K6SD1
S 5   Nghỉ lễ 30/04 và 01/5 Nghỉ lễ 30/04 và 01/5 Dược lâm sàng
GV: Cô Tuyết
05/25 tiết
P.106 KHB
Dược lý 2
GV: Cô Hồng
10/45 tiết
P.106 KHB
8h00' Tổ 1 TH Kiểm nghiệm
GV: Thầy Lâm
30/45 tiết
13h00' Tổ 2 TH Kiểm nghiệm
GV: Thầy Lâm
30/45 tiết
Phòng thực hành
Tự ôn Tự ôn
K6 P1B
K6ĐD1B
(lào)
S 5   Nghỉ lễ 30/04 và 01/5 Nghỉ lễ 30/04 và 01/5 Sinh học và di truyền
GV: Cô Hoan
05/30 tiết
P.107 KHB
Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
30/30 tiết
P.107 KHB
Sinh học và di truyền
GV: Cô Hoan
10/30 tiết
P.107 KHB
Tự ôn Tự ôn
K6ĐD1A
K6SĐ1
C 5   Nghỉ lễ 30/04 và 01/5 Nghỉ lễ 30/04 và 01/5 Đi thực hành tại Bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Đi thực hành tại Bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Đi thực hành tại Bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K6IN1 C 5   Nghỉ lễ 30/04 và 01/5 Nghỉ lễ 30/04 và 01/5 Đi thực hành tại Bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Đi thực hành tại Bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Đi thực hành tại Bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K6P3A S 5 102 Nghỉ lễ 30/04 và 01/5 Nghỉ lễ 30/04 và 01/5 Tổ 2 TH Giải phẫu Sinh lý
GV: Thầy Hải
25/30 tiết
Tổ 1,3: Nghỉ
Tổ 1 TH Hóa dược
GV: Thầy Lâm
05/30 tiết
Tổ 2, 3: Nghỉ

Dược lý 2
GV: Cô Tuyết
30/45 tiết

Tự ôn Tự ôn
K6P3B C 5 102 Nghỉ lễ 30/04 và 01/5 Nghỉ lễ 30/04 và 01/5 Tổ 2 TH Giải phẫu Sinh lý
GV: Thầy Hải
25/30 tiết
Tổ 1,3: Nghỉ
Tổ 1 TH Hóa dược
GV: Thầy Lâm
05/30 tiết
Tổ 2, 3: Nghỉ
Dược lý 2
GV: Cô Tuyết
30/45 tiết
Tự ôn Tự ôn
K6P3C S 5 103

Nghỉ lễ 30/04 và 01/5

Nghỉ lễ 30/04 và 01/5 Kiểm nghiệm
GV: Thầy Lâm
25/30 tiết

Tổ 2 TH Giải phẫu Sinh lý
GV: Thầy Hải
20/30 tiết
Tổ 1,3: Nghỉ

Dược lý 2
GV: Cô Hồng
40/45 tiết

 Tự ôn  Tự ôn
K6P3D C 5 103

Nghỉ lễ 30/04 và 01/5

Nghỉ lễ 30/04 và 01/5 Kiểm nghiệm
GV: Thầy Lâm
25/30 tiết
Tổ 2 TH Giải phẫu Sinh lý
GV: Thầy Hải
20/30 tiết
Tổ 1,3: Nghỉ
Dược lý 2
GV: Cô Hồng
40/45 tiết
 Tự ôn Tự ôn
K6ĐD3A C 5 104 Nghỉ lễ 30/04 và 01/5 Nghỉ lễ 30/04 và 01/5 Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K6ĐD3B C 5 104 Nghỉ lễ 30/04 và 01/5 Nghỉ lễ 30/04 và 01/5 Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K7P1
K7ĐD1
  5   Nghỉ lễ 30/04 và 01/5 Nghỉ lễ 30/04 và 01/5 8h00' TH Vi sinh - Ký sinh trùng
GV: Thầy Hạt
10/20 tiết
Phòng thực hành
Tự ôn Sinh lý bệnh
GV: Thầy Hải
25/30 tiết
P.104 KHB
Tự ôn Tự ôn

K7P1BB
K7ĐD1B (Lào)

 

S 4   Nghỉ lễ 30/04 và 01/5 Nghỉ lễ 30/04 và 01/5 Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Vân
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tự ôn
C 4   Nghỉ lễ 30/04 và 01/5 Nghỉ lễ 30/04 và 01/5 Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Vân
03 tiết/buổi
P.205 KHB
16h15' Sinh hoạt lớp
02 tiết/buổi/tuần
GV: Cô Nhung
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tự ôn
K7P3A C 5 A301 Nghỉ lễ 30/04 và 01/5 Nghỉ lễ 30/04 và 01/5

13h30' Giải phẫu
GV: Thầy Thinh
20/25 tiết

8h00' Tổ 1 TH Hóa đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
20/30 tiết
Tổ 2, 3: Nghỉ

8h00' Tổ 1 TH Hóa phân tích
GV: Cô Tình
25/30 tiết

8h00' Tổ 1 TH Hóa đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
            25/30 tiết                 
 13h30' Tổ 3 TH Hóa hữu cơ GV: Thầy Tuấn 05/30 tiết

Tổ 2: Nghỉ

Tự ôn Tự ôn
K7P3B S 5 101 Nghỉ lễ 30/04 và 01/5 Nghỉ lễ 30/04 và 01/5

8h00' Giải phẫu
GV: Thầy Thinh
20/25 tiết

13h30' Tổ 3 TH Hóa đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
30/30 tiết

Tổ 1 TH Hóa phân tích
GV: Cô Tình
25/30 tiết

13h30' Chính trị 2
GV: Cô Huệ
52/60 tiết
GĐ 104
8h00' Tổ 2 TH Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
05/30 tiết
Tổ 1, 3: Nghỉ
Tự ôn Tự ôn
K7P3C S 5 105 Nghỉ lễ 30/04 và 01/5

 

Nghỉ lễ 30/04 và 01/5 Tổ 1 TH Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
15/30 tiết
Tổ 2, 3: Nghỉ
Sinh lý
GV: Thầy Thinh
05/20 tiết

8h00' Sinh hoạt lớp
(1 tiết/tuần)
Chính trị 2
GV: Cô Huệ
52/60 tiết
Tự ôn Tự ôn
K7P3D C 5 A302

Nghỉ lễ 30/04 và 01/5

Nghỉ lễ 30/04 và 01/5 Tổ 1 TH Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
15/30 tiết
Tổ 2, 3: Nghỉ
Sinh lý
GV: Thầy Thinh
05/20 tiết


13h30' Tổ 3 TH Hóa học đại cương vô cơ
Cô Thắm
15/30 tiết
Tổ 1, 2: Nghỉ

8h00' Tiếng Anh 2
GV: Cô Liên
35/45 tiết
GĐ 101

Tự ôn Tự ôn
K7ĐD3A S 5 104 Nghỉ lễ 30/04 và 01/5 Nghỉ lễ 30/04 và 01/5 8h00' Sinh hoạt lớp
(1 tiết/tuần)
Chính trị 2
GV: Cô Huệ
44/60 tiết

Tự ôn

8h00' Xác suất - Thống kê y học
GV: Cô Hoa
40/40 tiết

13h30' Tiếng Anh 2
GV: Cô Liên
35/45 tiết
GĐ 105

Tự ôn Tự ôn
K7ĐD3B C 5 101 Nghỉ lễ 30/04 và 01/5 Nghỉ lễ 30/04 và 01/5 Chính trị 2
GV: Cô Huệ
55/60 tiết
Tiếng Anh 2
GV: Cô Liên
25/45 tiết

Xác suất - Thống kê y học
GV: Cô Hoa
40/40 tiết
Tự ôn Tự ôn
LTD 5.3A CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
LTD 5.3B CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
LTDD 5.3 CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn

Bình luận

Tin tức mới