Thời khóa biểu tuần học 36 năm học 2017 - 2018

  13/04/2018

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN HỌC 36, NĂM HỌC 2017-2018

Áp dụng từ ngày 16/04 đến ngày 22/04

Lớp Ca Tiết
 học
Thứ 2 Thứ 3  Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
K5P3A
K5P2
S 5 105 Ôn thi tốt nghiệp môn Hóa dược
GV: Thầy Hùng
05/10 tiết
GĐ 102
Ôn thi tốt nghiệp môn 
Dược lý
GV: Cô Tuyết
05/10 tiết
GĐ 101
Ôn thi tốt nghiệp môn
Quản lý Dược
GV: Cô Dương
10/10 tiết
GĐ 105
13h30' Ôn thi tốt nghiệp môn 
Bào chế
GV: Cô Hiền
05/10 tiết
GĐ 105
13h30' Ôn thi tốt nghiệp môn 
Dược liệu
GV: Cô Diệp
05/10 tiết
GĐ 105
8h15' Thi lại môn Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
Tự ôn
K5P3B C 5 105 Ôn thi tốt nghiệp môn Hóa dược
GV: Thầy Hùng
05/10 tiết

 
Ôn thi tốt nghiệp môn 
Dược lý
GV: Cô Tuyết
05/10 tiết

 
Ôn thi tốt nghiệp môn 
Quản lý Dược
GV: Cô Dương
05/10 tiết
Ôn thi tốt nghiệp môn 
Bào chế
GV: Cô Hiền
05/10 tiết
Ôn thi tốt nghiệp môn 
Dược liệu
GV: Cô Diệp
05/10 tiết
8h15' Thi lại môn Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
Tự ôn
K5ĐD1
K5SĐ1
C 5   Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K5ĐD3 S 5   Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K6P1A
K6SD1
S 5   8h00' Tổ 1 TH Kiểm nghiệm
GV: Thầy Lâm
20/45 tiết
13h00' Tổ 2 TH Kiểm nghiệm
GV: Thầy Lâm
20/45 tiết
Phòng thực hành
Bào chế 2
GV: Cô Hiền
30/40 tiết
P.106 KHB
Bào chế 2
GV: Cô Hiền
35/40 tiết
P.106 KHB
Dược lý 2
GV: Cô Hồng
10/45 tiết
P.106 KHB
Bào chế 2
GV: Cô Hiền
40/40 tiết
P.106 KHB
Tự ôn Tự ôn
K6 P1B
K6ĐD1B
(lào)
S 5   Kỹ năng mềm
GV: Cô Hạnh
25/30 tiết
P.107 KHB
Tư tưởng Hồ Chí Minh
GV: Cô Huệ
20/45 tiết
P.107 KHB
Thực vật Dược
GV: Cô Diệp
05/45 tiết
P.107 KHB
 Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
30/30 tiết
P.107 KHB
Kỹ năng mềm
GV: Cô Hạnh
30/30 tiết
P.107 KHB
Tự ôn Tự ôn
K6ĐD1A
K6SĐ1
C 5   Đi thực hành tại Bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Đi thực hành tại Bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Đi thực hành tại Bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Đi thực hành tại Bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Đi thực hành tại Bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K6IN1 C 5   Đi thực hành tại Bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Đi thực hành tại Bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Đi thực hành tại Bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Đi thực hành tại Bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Đi thực hành tại Bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K6P3A S 5 102 Tổ 2 TH Giải phẫu Sinh lý
GV: Thầy Hải
20/30 tiết
Tổ 1,3: Nghỉ
Quản lý tồn trữ thuốc
GV: Thầy Hoằng
15/30 tiết

Kiểm nghiệm
GV: Thầy Lâm
30/30 tiết

 

Quản lý tồn trữ thuốc
GV: Thầy Hoằng
20/30 tiết
Dược lý 2
GV: Cô Tuyết
15/45 tiết
Tự ôn Tự ôn
K6P3B C 5 102 Tổ 2 TH Giải phẫu Sinh lý
GV: Thầy Hải
20/30 tiết
Tổ 1,3: Nghỉ
Quản lý tồn trữ thuốc
GV: Thầy Hoằng
15/30 tiết
Kiểm nghiệm
GV: Thầy Lâm
30/30 tiết
Quản lý tồn trữ thuốc
GV: Thầy Hoằng
20/30 tiết
Dược lý 2
GV: Cô Tuyết
15/45 tiết
Tự ôn Tự ôn
K6P3C S 5 103 Dược lý 2
GV: Cô Hồng
20/45 tiết
Tổ 2 TH Giải phẫu Sinh lý
GV: Thầy Hải
05/30 tiết
Tổ 1,3: Nghỉ
Tổ 2 TH Giải phẫu Sinh lý
GV: Thầy Hải
10/30 tiết
Tổ 1,3: Nghỉ
Kiểm nghiệm
GV: Thầy Lâm
15/30 tiết

Dược lý 2
GV: Cô Hồng
25/45 tiết

 

 Tự ôn  Tự ôn
K6P3D C 5 103 Dược lý 2
GV: Cô Hồng
20/45 tiết
Tổ 2 TH Giải phẫu Sinh lý
GV: Thầy Hải
05/30 tiết
Tổ 1,3: Nghỉ
Tổ 2 TH Giải phẫu Sinh lý
GV: Thầy Hải
10/30 tiết
Tổ 1,3: Nghỉ
Kiểm nghiệm
GV: Thầy Lâm
15/30 tiết

Dược lý 2
GV: Cô Hồng
25/45 tiết

 

 Tự ôn Tự ôn
K6ĐD3A C 5 104 Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K6ĐD3B C 5 104 Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K7P1
K7ĐD1
  5  

TH Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
05/30 tiết
Phòng thực hành

 

Sinh lý
GV: Thầy Thinh
15/20 tiết
(Dạy 10 tiết/ngày)
P.104 KHB
TH Vi sinh - Ký sinh trùng
GV: Thầy Hạt
05/20 tiết
Phòng thực hành

TH Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
10/30 tiết
Phòng thực hành

 

Hóa phân tích
GV: Cô Tình
30/30 tiết
P.104 - KHB
Tự ôn Tự ôn

K7P1BB
K7ĐD1B (Lào)

 

S 4   Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Vân
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Vân
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tự ôn
C 4   Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Vân
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Vân
03 tiết/buổi
P.205 KHB
16h15' Sinh hoạt lớp
02 tiết/buổi/tuần
GV: Cô Nhung

 
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tự ôn
K7P3A C 5 A301 Chính trị 2
GV: Cô Huệ
55/60 tiết

TH Sinh học và di truyền
GV: Cô Châm
10/15 tiết

 

Giải phẫu
GV: Thầy Thinh
15/25 tiết

 

8h00' Tổ 1 TH Hóa phân tích
GV: Cô Tình
15/30 tiết

13h30' Xác suất - Thống kê y học
GV: Cô Hoa
10/40 tiết

8h00' Tổ 1 TH Hóa đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
10/30 tiết
Tổ 2, 3: Nghỉ

 

Tự ôn Tự ôn
K7P3B S 5 101 8h00' Sinh hoạt lớp
(1 tiết/tuần)
Chính trị 2
GV: Cô Huệ
44/60 tiết
13h30 'Tổ 3 TH Hóa đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
20/30 tiết

Giải phẫu
GV: Thầy Thinh
15/25 tiết

 

8h00' TH Sinh học và di truyền
GV: Cô Hoan
10/15 tiết

13h30' Tổ 1 TH Hóa phân tích
GV: Cô Tình
15/30 tiết

8h00' Xác suất - Thống kê y học
GV: Cô Hoa
10/40 tiết

13h30' Tổ 1 TH Hóa đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
25/30 tiết
Tổ 2, 3: Nghỉ

 

Tự ôn Tự ôn
K7P3C S 5 105

8h00' Giải phẫu
GV: Thầy Thinh
15/25 tiết

13h30' Tổ 1 TH Hóa phân tích
GV: Cô Tình
20/30 tiết
Tổ 2, 3: Nghỉ

 Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
30/30 tiết

 

Tổ 1 TH Hóa phân tích
GV: Cô Tình
25/30 tiết

 

TH Sinh học và di truyền
GV: Cô Châm
15/15 tiết

 

8h00' Sinh hoạt lớp
(1 tiết/tuần)
Chính trị 2
GV: Cô Huệ
44/60 tiết

13h30' Tổ 1 TH Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
05/30 tiết
Tổ 2, 3: Nghỉ

Tự ôn Tự ôn
K7P3D C 5 A302

13h30' Giải phẫu
GV: Thầy Thinh
15/25 tiết

8h00' Tổ 1 TH Hóa phân tích
GV: Cô Tình
20/30 tiết
Tổ 2, 3: Nghỉ

 

13h30' Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
30/30 tiết


8h00' Tổ 3 TH Hóa học đại cương vô cơ
Cô Thắm
05/30 tiết

 

Tổ 1 TH Hóa phân tích
GV: Cô Tình
25/30 tiết
Tổ 2, 3: Nghỉ

 

TH Sinh học và di truyền
GV: Cô Châm
15/15 tiết

 

8h00' Chính trị 2
GV: Cô Huệ
55/60 tiết
GĐ 104

13h30' Tổ 1 TH Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
05/30 tiết
Tổ 2, 3: Nghỉ

Tự ôn Tự ôn
K7ĐD3A S 5 104 Tổ 2 TH Vi sinh ký sinh trùng
GV: Thầy Hạt
10/30 tiết
Tổ 2,3: Nghỉ
Tiếng Anh 2
GV: Cô Liên
20/45 tiết
8h00' Sinh hoạt lớp
(1 tiết/tuần)
Chính trị 2
GV: Cô Huệ
36/60 tiết

Sinh lý bệnh
GV: Thầy Hải
20/30 tiết

 


Tổ 2 TH Vi sinh ký sinh trùng
GV: Thầy Hạt
15/30 tiết
Tổ 3: Nghỉ

 

Tự ôn Tự ôn
K7ĐD3B C 5 101 Tổ 2 TH Vi sinh ký sinh trùng
GV: Thầy Hạt
10/30 tiết
Tổ 2,3: Nghỉ
Tiếng Anh 2
GV: Cô Liên
20/45 tiết

Chính trị 2
GV: Cô Huệ
44/60 tiết

 

Sinh lý bệnh
GV: Thầy Hải
20/30 tiết

 


Tổ 2 TH Vi sinh ký sinh trùng
GV: Thầy Hạt
15/30 tiết
Tổ 3: Nghỉ

 

Tự ôn Tự ôn
LTD 5.3A CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
LTD 5.3B CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
LTDD 5.3 CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn

Bình luận

Tin tức mới