Thời khóa biểu tuần học 35 năm học 2017 - 2018

  06/04/2018

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN HỌC 35, NĂM HỌC 2017-2018

Áp dụng từ ngày 09/04 đến ngày 15/04

Lớp Ca Tiết
 học
Thứ 2 Thứ 3  Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
K5P3A
K5P2
S 5 105 Ôn thi tốt nghiệp môn Hóa dược
GV: Thầy Hùng
05/10 tiết
GĐ 102
Ôn thi tốt nghiệp môn 
Dược lý
GV: Cô Tuyết
05/10 tiết
GĐ 105
13h30' Ôn thi tốt nghiệp môn 
Quản lý Dược
GV: Cô Dương
05/10 tiết
GĐ 105
13h30' Ôn thi tốt nghiệp môn 
Bào chế
GV: Cô Hiền
05/10 tiết
GĐ 105
13h30' Ôn thi tốt nghiệp môn 
Dược liệu
GV: Cô Diệp
05/10 tiết
GĐ 105
Tự ôn Tự ôn
K5P3B C 5 105 Ôn thi tốt nghiệp môn Hóa dược
GV: Thầy Hùng
05/10 tiết
GĐ 102
Ôn thi tốt nghiệp môn 
Dược lý
GV: Cô Tuyết
05/10 tiết
GĐ 105
Ôn thi tốt nghiệp môn 
Quản lý Dược
GV: Cô Dương
05/10 tiết
Ôn thi tốt nghiệp môn 
Bào chế
GV: Cô Hiền
05/10 tiết
Ôn thi tốt nghiệp môn 
Dược liệu
GV: Cô Diệp
05/10 tiết
Tự ôn Tự ôn
K5ĐD1
K5SĐ1
C 5   Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K5ĐD3 S 5   Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K6P1A
K6SD1
S 5   Dược lý 1
GV: Cô Tuyết
35/35 tiết
P.106 KHB
Bào chế 2
GV: Cô Hiền
15/40 tiết
P.106 KHB
Bào chế 2
GV: Cô Hiền
20/40 tiết
P.106 KHB
Dược lý 2
GV: Cô Hồng
05/45 tiết
P.106 KHB
Bào chế 2
GV: Cô Hiền
25/40 tiết
P.106 KHB
Tự ôn Tự ôn
K6 P1B
K6ĐD1B
(lào)
S 5   Kỹ năng mềm
GV: Cô Hạnh
15/30 tiết
P.107 KHB
Tư tưởng Hồ Chí Minh
GV: Cô Huệ
15/45 tiết
P.107 KHB
TH Hóa học đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
30/30 tiết
Phòng thực hành
8h00' Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
25/30 tiết
P.104 KHB

Kỹ năng mềm
GV: Cô Hạnh
20/30 tiết
P.107 KHB

Tự ôn Tự ôn
K6ĐD1A
K6SĐ1
C 5   Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
K6IN1 C 5   Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
K6P3A S 5 102 Tổ 2 TH Giải phẫu Sinh lý
GV: Thầy Hải
15/30 tiết
Tổ 1,3: Ngh
Quản lý tồn trữ thuốc
GV: Thầy Hoằng
10/30 tiết
Kiểm nghiệm
GV: Thầy Lâm
25/30 tiết
Quản lý tồn trữ thuốc
GV: Thầy Hoằng
15/30 tiết
Dược lý 2
GV: Cô Tuyết
10/45 tiết
Tự ôn Tự ôn
K6P3B C 5 102 Tổ 2 TH Giải phẫu Sinh lý
GV: Thầy Hải
15/30 tiết
Tổ 1,3: Ngh
Quản lý tồn trữ thuốc
GV: Thầy Hoằng
10/30 tiết
Kiểm nghiệm
GV: Thầy Lâm
25/30 tiết
Quản lý tồn trữ thuốc
GV: Thầy Hoằng
15/30 tiết
Dược lý 2
GV: Cô Tuyết
10/45 tiết
Tự ôn Tự ôn
K6P3C S 5 103 Dược lý 2
GV: Cô Hồng
10/45 tiết
Kiểm nghiệm
GV: Thầy Lâm
10/30 tiết
Quản lý tồn trữ thuốc
GV: Thầy Hoằng
05/30 tiết
Tổ 1 TH Giải phẫu Sinh lý
GV: Thầy Hải
30/30 tiết
Tổ 2,3: Nghỉ
Dược lý 2
GV: Cô Hồng
15/45 tiết
 Tự ôn  Tự ôn
K6P3D C 5 103 Dược lý 2
GV: Cô Hồng
10/45 tiết
Kiểm nghiệm
GV: Thầy Lâm
10/30 tiết
Quản lý tồn trữ thuốc
GV: Thầy Hoằng
05/30 tiết
Tổ 1 TH Giải phẫu Sinh lý
GV: Thầy Hải
30/30 tiết
Tổ 2,3: Nghỉ
Dược lý 2
GV: Cô Hồng
15/45 tiết
 Tự ôn Tự ôn
K6ĐD3A C 5 104 Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K6ĐD3B C 5 104 Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K7P1
K7ĐD1
  5     Giải phẫu
GV: Thầy Thinh
25/25 tiết
13h00' Sinh lý
GV: Thầy Thinh
05/20 tiết
P.104 KHB
Học ghép cùng K7P1
8h00' Vi sinh ký sinh trùng
GV: Thầy Hạt
20/25 tiết
P.104 KHB
Học ghép cùng K7P1
13h00' Hóa học
GV: Cô Thắm
15/15 tiết
P.104 KHB
8h00'Vi sinh ký sinh trùng
GV: Thầy Hạt
25/25 tiết
P.104 KHB
Học ghép cùng K7P1
Sinh lý bệnh
GV: Thầy Hải
15/30 tiết
P.104 KHB
Tự ôn Tự ôn

K7P1BB
K7ĐD1B (Lào)

 

S 4   Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Vân
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Vân
04 tiết/buổi
P.205 KHB
  Tự ôn
C 4   Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Vân
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Vân
03 tiết/buổi
P.205 KHB
16h15' Sinh hoạt lớp
02 tiết/buổi/tuần
GV: Cô Nhung
  Tự ôn
K7P3A C 5 A301 Chính trị 2
GV: Cô Huệ
50/60 tiết
TH Sinh học và di truyền
GV: Cô Châm
05/15 tiết
Giải phẫu
GV: Thầy Thinh
10/25 tiết

8h00' Tổ 1 TH Hóa phân tích
GV: Cô Tình
10/30 tiết

8h00' Tổ 3 TH Hóa đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
05/30 tiết

Tổ 1 TH Hóa đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
05/30 tiết
Tổ 2, 3: Nghỉ

Tự ôn Tự ôn
K7P3B S 5 101 8h00' Sinh hoạt lớp
(1 tiết/tuần)
Chính trị 2
GV: Cô Huệ
40/60 tiết
13h30' Tổ 3 TH Hóa đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
15/30 tiết
Giải phẫu
GV: Thầy Thinh
10/25 tiết

8h00' TH Sinh học và di truyền
GV: Cô Hoan
05/15 tiết

13h30' Tổ 3 TH Hóa đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
20/30 tiết

13h30' Tổ 1 TH Hóa phân tích
GV: Cô Tình
10/30 tiết

Tổ 1 TH Hóa đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
20/30 tiết
Tổ 2, 3: Nghỉ
Tự ôn Tự ôn
K7P3C S 5 105

8h00' Giải phẫu
GV: Thầy Thinh
10/25 tiết

13h30' Tổ 1 TH Hóa phân tích
GV: Cô Tình
15/30 tiết
Tổ 2, 3: Nghỉ

 

Tự ôn

 

 Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
30/30 tiết
TH Sinh học và di truyền
GV: Cô Châm
10/15 tiết
8h00' Sinh hoạt lớp
(1 tiết/tuần)
Chính trị 2
GV: Cô Huệ
40/60 tiết
Tự ôn Tự ôn
K7P3D C 5 A302

13h30' Giải phẫu
GV: Thầy Thinh
10/25 tiết

8h00'Tổ 1 TH Hóa phân tích
GV: Cô Tình
15/30 tiết
Tổ 2, 3: Nghỉ

 

13h30' Tiếng Anh 2
GV: Cô Liên
15/45 tiết

8h00' Tổ 1 TH Hóa học đại cương vô cơ
Cô Thắm
30/30 tiết
GĐ 101

Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
30/30 tiết
TH Sinh học và di truyền
GV: Cô Châm
10/15 tiết

13h30' Chính trị 2
GV: Cô Huệ
50/60 tiết

8h00' Tiếng Anh 2
GV: Cô Liên
20/45 tiết
GĐ 101

Tự ôn Tự ôn
K7ĐD3A S 5 104 Tổ 1 TH Vi sinh ký sinh trùng
GV: Thầy Hạt
30/30 tiết
Tổ 2,3: Nghỉ

 

 

Sinh lý bệnh
GV: Thầy Hải
15/30 tiết
8h00' Sinh hoạt lớp
(1 tiết/tuần)
Chính trị 2
GV: Cô Huệ
32/60 tiết
Tiếng Anh 2
GV: Cô Liên
15/45 tiết

8h00'
Xác suất - Thống kê y học
GV: Cô Hoa
40/40 tiết

13h30' Tổ 2 TH Vi sinh ký sinh trùng
GV: Thầy Hạt
05/30 tiết
Tổ 3: Nghỉ

Tự ôn Tự ôn
K7ĐD3B C 5 101

Tổ 1 TH Vi sinh ký sinh trùng
GV: Thầy Hạt
30/30 tiết
Tổ 2,3: Nghỉ

8h00' Tiếng Anh 2
GV: Cô Liên
10/45 tiết

13h30' Sinh lý bệnh
GV: Thầy Hải
15/30 tiết

Chính trị 2
GV: Cô Huệ
40/60 tiết
Tiếng Anh 2
GV: Cô Liên
15/45 tiết

13h30' Xác suất - Thống kê y học
GV: Cô Hoa
40/40 tiết

8h00' Tổ 2 TH Vi sinh ký sinh trùng
GV: Thầy Hạt
05/30 tiết
Tổ 3: Nghỉ

Tự ôn Tự ôn
LTD 5.3A CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
LTD 5.3B CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
LTDD 5.3 CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn

Bình luận

Tin tức mới