Thời khóa biểu tuần học 34 năm học 2017 - 2018

  29/03/2018

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN HỌC 34, NĂM HỌC 2017-2018

Áp dụng từ ngày 02/04 đến ngày 08/04

Lớp Ca Tiết
 học
Thứ 2 Thứ 3  Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
K5P3A
K5P2
S 5 105 Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
K5P3B C 5 105 TH Nhà thuốc
GV: Thầy Lượng
(Học 10 tiết/ngày)
Phòng thực hành
TH Nhà thuốc
GV: Thầy Lượng
(Học 10 tiết/ngày)
Phòng thực hành
TH Nhà thuốc
GV: Thầy Lượng
(Học 10 tiết/ngày)
Phòng thực hành
TH Nhà thuốc
GV: Thầy Lượng
(Học 10 tiết/ngày)
Phòng thực hành
TH Nhà thuốc
GV: Cô Dương
(Học 10 tiết/ngày)
Phòng thực hành
Tự ôn Tự ôn
K5ĐD1
K5SĐ1
C 5   Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K5ĐD3 S 5   Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K6P1A
K6SD1
S 5   Dược lý 1
GV: Cô Tuyết
30/35 tiết
P.106 KHB
8h00' Tổ 1 TH Kiểm nghiệm
GV: Thầy Lâm
10/45 tiết
13h00' Tổ 2 TH Kiểm nghiệm
GV: Thầy Lâm
10/45 tiết
P.106 KHB
Bào chế 2
GV: Cô Hiền
10/40 tiết
P.106 KHB
8h00' Tổ 1 TH Kiểm nghiệm
GV: Thầy Lâm
15/45 tiết
13h00' Tổ 2 TH Kiểm nghiệm
GV: Thầy Lâm
15/45 tiết
P.106 KHB
Bào chế 2
GV: Cô Hiền
15/40 tiết
P.106 KHB
Tự ôn Tự ôn
K6 P1B
K6ĐD1B
(lào)
S 5   Kỹ năng mềm
GV: Cô Hạnh
05/30 tiết
P.107 KHB
Tư tưởng Hồ Chí Minh
GV: Cô Huệ
10/45 tiết
P.107 KHB
TH Hóa học đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
25/30 tiết
Phòng thực hành
8h00' Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
25/30 tiết
P.104 KHB
Học ghép cùng K7P1A

Kỹ năng mềm
GV: Cô Hạnh
10/30 tiết
P.107 KHB

 

Tự ôn Tự ôn
K6ĐD1A
K6SĐ1
C 5   Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K6IN1 C 5   Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K6P3A S 5 102 Tổ 2 TH Giải phẫu Sinh lý
GV: Thầy Hải
10/30 tiết
Tổ 1,3: Nghỉ
Quản lý tồn trữ thuốc
GV: Thầy Hoằng
05/30 tiết

Kiểm nghiệm
GV: Thầy Lâm
20/30 tiết

 

Bào chế 1
GV: Cô Hiền
25/25 tiết
Dược lý 2
GV: Cô Tuyết
05/45 tiết
Tự ôn Tự ôn
K6P3B C 5 102 Tổ 2 TH Giải phẫu Sinh lý
GV: Thầy Hải
10/30 tiết
Tổ 1,3: Nghỉ
Quản lý tồn trữ thuốc
GV: Thầy Hoằng
05/30 tiết

Kiểm nghiệm
GV: Thầy Lâm
20/30 tiết

 

Bào chế 1
GV: Cô Hiền
25/25 tiết
Dược lý 2
GV: Cô Tuyết
05/45 tiết
Tự ôn Tự ôn
K6P3C S 5 103 Dược lý 2
GV: Cô Hồng
05/45 tiết
Bào chế 1
GV: Cô Hiền
25/25 tiết
Tổ 1 TH Giải phẫu Sinh lý
GV: Thầy Hải
25/30 tiết
Tổ 2,3: Nghỉ

Quản lý tồn trữ thuốc
GV: Thầy Hoằng
05/30 tiết

 

Kiểm nghiệm
GV: Thầy Lâm
05/30 tiết
 Tự ôn  Tự ôn
K6P3D C 5 103 Dược lý 2
GV: Cô Hồng
05/45 tiết
Bào chế 1
GV: Cô Hiền
25/25 tiết
Tổ 1 TH Giải phẫu Sinh lý
GV: Thầy Hải
25/30 tiết
Tổ 2,3: Nghỉ

Quản lý tồn trữ thuốc
GV: Thầy Hoằng
05/30 tiết

 

Kiểm nghiệm
GV: Thầy Lâm
05/30 tiết
 Tự ôn Tự ôn
K6ĐD3A C 5 104 Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K6ĐD3B C 5 104 Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K7P1
K7ĐD1
  5   8h00' Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
25/30 tiết
P.104 KHB
Học ghép cùng K6P1B

Giải phẫu
GV: Thầy Thinh
20/25 tiết
(Dạy 10 tiết/ngày)
P.104 KHB

 

Vi sinh ký sinh trùng
GV: Thầy Hạt
10/25 tiết
P.104 KHB
Vi sinh ký sinh trùng
GV: Thầy Hạt
15/25 tiết
P.104 KHB
8h00' Hóa phân tích
GV: Cô Tình
20/30 tiết
P.104 - KHB
Tự ôn Tự ôn

K7P1BB
K7ĐD1B (Lào)

 

S 4   Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Vân
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Vân
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tự ôn
C 4   Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Vân
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Vân
03 tiết/buổi
P.205 KHB
16h15' Sinh hoạt lớp
02 tiết/buổi/tuần
GV: Cô Nhung
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tự ôn
K7P3A C 5 A301 Chính trị 2
GV: Cô Huệ
45/60 tiết
Tiếng Anh 2
GV: Cô Liên
45/45 tiết

Giải phẫu
GV: Thầy Thinh
05/25 tiết

 

Tổ 1 TH Hóa phân tích
GV: Cô Tình
05/30 tiết
Tổ 2, 3: Nghỉ

Xác suất - Thống kê y học
GV: Cô Hoa
05/40 tiết

 

Tự ôn Tự ôn
K7P3B S 5 101 8h00' Sinh hoạt lớp
(1 tiết/tuần)
Chính trị 2
GV: Cô Huệ
36/60 tiết
Tổ 2 TH Hóa học đại cương  - Vô cơ
GV: Cô Thắm
30/30 tiết
Tổ 1, 3: Nghỉ

Giải phẫu
GV: Thầy Thinh
05/25 tiết

 

Tổ 1 TH Hóa phân tích
GV: Cô Tình
05/30 tiết
Tổ 2, 3: Nghỉ
Xác suất - Thống kê y học
GV: Cô Hoa
05/40 tiết
Tự ôn Tự ôn
K7P3C S 5 105

Giải phẫu
GV: Thầy Thinh
05/25 tiết

13h30'Tổ 1 TH Hóa phân tích
GV: Cô Tình
10/30 tiết
Tổ 2, 3: Nghỉ

Tiếng Anh 2
GV: Cô Liên
45/45 tiết

 Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
30/30 tiết
13h30' TH Sinh học và di truyền
GV: Cô Châm
05/15 tiết
GĐ 105
8h00' Sinh hoạt lớp
(1 tiết/tuần)
Chính trị 2
GV: Cô Huệ
36/60 tiết
Tự ôn Tự ôn
K7P3D C 5 A302

Giải phẫu
GV: Thầy Thinh
05/25 tiết

8h00'Tổ 1 TH Hóa phân tích
GV: Cô Tình
10/30 tiết
Tổ 2, 3: Nghỉ

13h30' Tổ 1 TH Hóa học đại cương vô cơ
Cô Thắm
30/30 tiết

Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
30/30 tiết

 

8h00' TH Sinh học và di truyền
GV: Cô Châm
05/15 tiết
GĐ 105
13h30' Tiếng Anh 2
GV: Cô Liên
10/45 tiết

Chính trị 2
GV: Cô Huệ
45/60 tiết

 

Tự ôn Tự ôn
K7ĐD3A S 5 104

Tổ 1 TH Vi sinh ký sinh trùng
GV: Thầy Hạt
25/30 tiết
Tổ 2,3: Nghỉ

 

Sinh lý bệnh
GV: Thầy Hải
10/30 tiết

 

8h00' Sinh hoạt lớp
(1 tiết/tuần)
Chính trị 2
GV: Cô Huệ
32/60 tiết

 

Xác suất - Thống kê y học
GV: Cô Hoa
35/40 tiết

 

Tiếng Anh 2
GV: Cô Liên
10/45 tiết

 

Tự ôn Tự ôn
K7ĐD3B C 5 101

Tổ 1 TH Vi sinh ký sinh trùng
GV: Thầy Hạt
25/30 tiết
Tổ 2,3: Nghỉ

 

Sinh lý bệnh
GV: Thầy Hải
10/30 tiết

 

Chính trị 2
GV: Cô Huệ
35/60 tiết

 

Xác suất - Thống kê y học
GV: Cô Hoa
35/40 tiết

 

Tiếng Anh 2
GV: Cô Liên
10/45 tiết

 

Tự ôn Tự ôn
LTD 5.3A CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
LTD 5.3B CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
LTDD 5.3 CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn

Bình luận

Tin tức mới