Thời khóa biểu tuần học 33 năm học 2017 - 2018

  25/03/2018

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN HỌC 33, NĂM HỌC 2017-2018

Áp dụng từ ngày 26/03 đến ngày 31/03

Lớp Ca Tiết
 học
Thứ 2 Thứ 3  Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
K5P3A
K5P2
S 5 105 TH Nhà thuốc
GV: Thầy Lượng
(Học 10 tiết/ngày)
Phòng thực hành
TH Nhà thuốc
GV: Thầy Lượng
(Học 10 tiết/ngày)
Phòng thực hành
TH Nhà thuốc
GV: Thầy Lượng
(Học 10 tiết/ngày)
Phòng thực hành
TH Nhà thuốc
GV: Thầy Lượng
(Học 10 tiết/ngày)
Phòng thực hành
TH Nhà thuốc
GV: Thầy Lượng
(Học 10 tiết/ngày)
Phòng thực hành
Tự ôn Tự ôn
K5P3B C 5 105 Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
K5ĐD1
K5SĐ1
C 5   Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K5ĐD3 S 5   Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K6P1A
K6SD1
S 5   Tham gia hoạt động kỷ niệm 26/03
Hội trường ASEAN
Kiểm nghiệm
GV: Thầy Lâm
30/30 tiết
P.106 KHB
Tự ôn 8h00' Tổ 1 TH Kiểm nghiệm
GV: Thầy Lâm
05/45 tiết
13h00' Tổ 2 TH Kiểm nghiệm
GV: Thầy Lâm
05/45 tiết
P.106 KHB
8h00' Tổ 1 TH Kiểm nghiệm
GV: Thầy Lâm
05/45 tiết
13h00' Tổ 2 TH Kiểm nghiệm
GV: Thầy Lâm
05/45 tiết
P.106 KHB
Tự ôn Tự ôn
K6 P1B
K6ĐD1B
(lào)
S 5   Tham gia hoạt động kỷ niệm 26/03
Hội trường ASEAN
Tư tưởng Hồ Chí Minh
GV: Cô Huệ
05/45 tiết
P.107 KHB
TH Hóa học đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
20/30 tiết
Phòng thực hành
8h00' Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
20/30 tiết
P.104 KHB
Học ghép cùng K7P1A
Tiếng Anh 2
GV: Cô Hòa
45/45 tiết
P.107 KHB
Tự ôn Tự ôn
K6ĐD1A
K6SĐ1
C 5   Tham gia hoạt động kỷ niệm 26/03
Hội trường ASEAN
Giao tiếp và thực hành Điều dưỡng
GV: Cô Phương Anh
25/30 tiết
P.106 KHB
Chăm sóc giảm đau
GV: Cô Phương Anh
15/15 tiết
P.106 KHB
Giao tiếp và thực hành Điều dưỡng
GV: Cô Phương Anh
30/30 tiết
P.106 KHB
Tự ôn Tự ôn Tự ôn
K6IN1 C 5   Tham gia hoạt động kỷ niệm 26/03
Hội trường ASEAN
Giao tiếp và thực hành Điều dưỡng
GV: Cô Phương Anh
25/30 tiết
P.106 KHB
Chăm sóc giảm đau
GV: Cô Phương Anh
15/15 tiết
P.106 KHB
Giao tiếp và thực hành Điều dưỡng
GV: Cô Phương Anh
30/30 tiết
P.106 KHB
Tự ôn Tự ôn Tự ôn
K6P3A S 5 102 Tham gia hoạt động kỷ niệm 26/03
Hội trường ASEAN

Tổ 2 TH Giải phẫu Sinh lý
GV: Thầy Hải
05/30 tiết
Tổ 1,3: Nghỉ

 

Kiểm nghiệm
GV: Thầy Lâm
15/30 tiết

 

Bào chế 1
GV: Cô Hiền
20/25 tiết

 

Dược lý 1
GV: Cô Hồng
35/35 tiết

 

Tự ôn Tự ôn
K6P3B C 5 102 Tham gia hoạt động kỷ niệm 26/03
Hội trường ASEAN
Tổ 2 TH Giải phẫu Sinh lý
GV: Thầy Hải
05/30 tiết
Tổ 1,3: Nghỉ

Kiểm nghiệm
GV: Thầy Lâm
15/30 tiết

 

Bào chế 1
GV: Cô Hiền
20/25 tiết

 

Dược lý 1
GV: Cô Hồng
35/35 tiết

 

Tự ôn Tự ôn
K6P3C S 5 103 Tham gia hoạt động kỷ niệm 26/03
Hội trường ASEAN
Bào chế 1
GV: Cô Hiền
25/25 tiết
Dược lý 1
GV: Cô Tuyết
30/35 tiết
Tự ôn

Dược lý 1
GV: Cô Tuyết
35/35 tiết

 

 Tự ôn  Tự ôn
K6P3D C 5 103 Tham gia hoạt động kỷ niệm 26/03
Hội trường ASEAN
Bào chế 1
GV: Cô Hiền
25/25 tiết
Dược lý 1
GV: Cô Tuyết
30/35 tiết
Hóa dược
GV: Thầy Hùng
60/60 tiết
(Dạy 10 tiết/ngày)

Dược lý 1
GV: Cô Tuyết
35/35 tiết

 

 Tự ôn Tự ôn
K6ĐD3A C 5 104 Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K6ĐD3B C 5 104 Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K7P1
K7ĐD1
  5   Tham gia hoạt động kỷ niệm 26/03
Hội trường ASEAN
Giải phẫu
GV: Thầy Thinh
10/25 tiết
(Dạy 10 tiết/ngày)
P.104 KHB
Vi sinh ký sinh trùng
GV: Thầy Hạt
05/25 tiết
P.104 KHB
8h00' Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
15/30 tiết
P.104 KHB
Học ghép cùng K6P1B
8h00' Hóa phân tích
GV: Cô Tình
10/30 tiết
P.104 - KHB
Tự ôn Tự ôn

K7P1BB
K7ĐD1B (Lào)

 

S 4   Tham gia hoạt động kỷ niệm 26/03
Hội trường ASEAN
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Vân
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Vân
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tự ôn
C 4   Tham gia hoạt động kỷ niệm 26/03
Hội trường ASEAN
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Vân
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Vân
03 tiết/buổi
P.205 KHB
16h15' Sinh hoạt lớp
02 tiết/buổi/tuần
GV: Cô Nhung
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tự ôn
K7P3A C 5 A301 Tham gia hoạt động kỷ niệm 26/03
Hội trường ASEAN

8h00' Tiếng Anh 2
GV: Cô Liên
35/45 tiết
GĐ 102

 

 Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
30/30 tiết
8h00'  Hóa phân tích
GV: Cô Tình
30/30 tiết
GĐ 101
8h00'  Hóa phân tích
GV: Cô Tình
30/30 tiết
GĐ 101
Tự ôn Tự ôn
K7P3B S 5 101 Tham gia hoạt động kỷ niệm 26/03
Hội trường ASEAN
Tiếng Anh 2
45/45 tiết
GV: Cô Liên
Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
30/30 tiết

13h30'  Hóa phân tích
GV: Cô Tình
30/30 tiết

8h00' Tổ 3 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
30/30 tiết
Tổ 1, 2: Nghỉ

 Tổ 2 TH Hóa học đại cương  - Vô cơ
GV: Cô Thắm
25/30 tiết
Tổ 1, 3: Nghỉ

 

Tự ôn Tự ôn
K7P3C S 5 105 Tham gia hoạt động kỷ niệm 26/03
Hội trường ASEAN
8h00' Tổ 3 TH Hóa đại cương - Vô cơ
GV: Cô Thắm
30/30 tiết
Tổ 1: Nghỉ    13h00'
Tiếng Anh 2
GV: Cô Liên
40/45 tiết

8h00' Sinh hoạt lớp
(1 tiết/tuần)
Chính trị 2
GV: Cô Huệ
32/60 tiết

 

13h30' Tổ 3 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
30/30 tiết
Tổ 1, 2: Nghỉ

 

 Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
25/30 tiết

 

Tự ôn Tự ôn
K7P3D C 5 A302 Tham gia hoạt động kỷ niệm 26/03
Hội trường ASEAN
13h30' Tổ 1 TH Hóa học đại cương vô cơ
Cô Thắm
25/30 tiết

Chính trị 2
GV: Cô Huệ
40/60 tiết

 

Tiếng Anh 2
GV: Cô Liên
05/45 tiết
Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
25/30 tiết
Tự ôn Tự ôn
K7ĐD3A S 5 104 Tham gia hoạt động kỷ niệm 26/03
Hội trường ASEAN
Tổ 1 TH Vi sinh ký sinh trùng
GV: Thầy Hạt
20/30 tiết
Tổ 2,3: Nghỉ

Xác suất - Thống kê y học
GV: Cô Hoa
30/40 tiết

 

Sinh lý bệnh
GV: Thầy Hải
05/30 tiết

 

8h00' Sinh hoạt lớp
(1 tiết/tuần)
Chính trị 2
GV: Cô Huệ
28/60 tiết

13h30' Tiếng Anh 2
GV: Cô Liên
05/45 tiết

 

Tự ôn Tự ôn
K7ĐD3B C 5 101 Tham gia hoạt động kỷ niệm 26/03
Hội trường ASEAN
Tổ 1 TH Vi sinh ký sinh trùng
GV: Thầy Hạt
20/30 tiết
Tổ 2,3: Nghỉ

Xác suất - Thống kê y học
GV: Cô Hoa
30/40 tiết

 

Sinh lý bệnh
GV: Thầy Hải
05/30 tiết

 

Chính trị 2
GV: Cô Huệ
35/60 tiết
Tự ôn Tự ôn
LTD 5.3A CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
LTD 5.3B CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
LTDD 5.3 CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn

Bình luận

Tin tức mới