Thời khóa biểu tuần học 32 năm học 2017 - 2018

  15/03/2018

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN HỌC 32, NĂM HỌC 2017-2018

Áp dụng từ ngày 19/03 đến ngày 25/03

Lớp Ca Tiết
 học
Thứ 2 Thứ 3  Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
K5P3A
K5P2
S 5 105 Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K5P3B C 5 105 Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K5ĐD1
K5SĐ1
C 5   Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K5ĐD3 S 5   Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K6P1A
K6SD1
S 5   Dược lý 1
GV: Cô Tuyết
25/35 tiết
P.106 KHB
Bệnh học
GV: Thầy Thinh
30/30 tiết
(Dạy 10 tiết/ngày)
P.106 KHB
Quản lý tồn trữ thuốc
GV: Cô Dương
30/30 tiết
P.106 KHB
Kiểm nghiệm
GV: Thầy Lâm
20/30 tiết
P.106 KHB
Kiểm nghiệm
GV: Thầy Lâm
25/30 tiết
P.106 KHB
8h15' Thi bù và thi cải thiện điểm môn tư tưởng Hồ Chí Minh
P.207 KHB
Tự ôn
K6 P1B
K6ĐD1B
(lào)
S 5   TH Hóa học đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
20/30 tiết
Phòng thực hành
13h00' Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
05/30 tiết
P.107 KHB
8h00' Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
10/30 tiết
P.104 KHB
Học ghép cùng K7P1A
Tiếng Anh 2
GV: Cô Hòa
35/45 tiết
P.107 KHB
8h00' Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
15/30 tiết
P.104 KHB
Học ghép cùng K7P1A
Tiếng Anh 2
GV: Cô Hòa
40/45 tiết
P.107 KHB
Tự ôn Tự ôn
K6ĐD1A
K6SĐ1
C 5   Giao tiếp và thực hành Điều dưỡng
GV: Cô Phương Anh
20/30 tiết
P.106 KHB
Tự ôn Giáo dục Sức khỏe và kiểm soát nhiễm khuẩn
GV: Cô Vui
30/30 tiết
P.106 KHB
Chăm sóc sức khoẻ tâm thần
GV: Thầy Hải
15/15 tiết
P.106 KHB
Chăm sóc giảm đau
GV: Cô Phương Anh
10/15 tiết
P.106 KHB
Tự ôn Tự ôn
K6IN1 C 5   Giao tiếp và thực hành Điều dưỡng
GV: Cô Phương Anh
20/30 tiết
P.106 KHB
Tự ôn Giáo dục Sức khỏe và kiểm soát nhiễm khuẩn
GV: Cô Vui
30/30 tiết
P.106 KHB
Chăm sóc sức khoẻ tâm thần
GV: Thầy Hải
15/15 tiết
P.106 KHB
Chăm sóc giảm đau
GV: Cô Phương Anh
10/15 tiết
P.106 KHB
Tự ôn Tự ôn
K6P3A S 5 102 Dược lý 1
GV: Cô Hồng
20/35 tiết
Tổ 1 TH Giải phẫu Sinh lý
GV: Thầy Hải
30/30 tiết
Tổ 2,3: Nghỉ
Kiểm nghiệm
GV: Thầy Lâm
10/30 tiết
Bào chế 1
GV: Cô Hiền
15/25 tiết
Dược lý 1
GV: Cô Hồng
25/35 tiết
Dược lý 1
GV: Cô Hồng
30/35 tiết
Tự ôn
K6P3B C 5 102 Dược lý 1
GV: Cô Hồng
20/35 tiết
Tổ 1 TH Giải phẫu Sinh lý
GV: Thầy Hải
30/30 tiết
Tổ 2,3: Nghỉ
Kiểm nghiệm
GV: Thầy Lâm
10/30 tiết
Bào chế 1
GV: Cô Hiền
15/25 tiết
Dược lý 1
GV: Cô Hồng
25/35 tiết
Dược lý 1
GV: Cô Hồng
30/35 tiết
Tự ôn
K6P3C S 5 103 Bào chế 1
GV: Cô Hiền
15/25 tiết
Tự ôn

Dược lý 1
GV: Cô Tuyết
20/35 tiết

 

Dược liệu
GV: Cô Diệp
45/45 tiết

 

Dược lý 1
GV: Cô Tuyết
25/35 tiết

Bào chế 1
GV: Cô Hiền
20/25 tiết

 

 Tự ôn
K6P3D C 5 103 Bào chế 1
GV: Cô Hiền
15/25 tiết
Hóa dược
GV: Thầy Hùng
55/60 tiết
(Dạy 10 tiết/ngày)

Dược lý 1
GV: Cô Tuyết
20/35 tiết

 

Dược liệu
GV: Cô Diệp
45/45 tiết

 

Dược lý 1
GV: Cô Tuyết
25/35 tiết

Bào chế 1
GV: Cô Hiền
20/25 tiết

 

Tự ôn
K6ĐD3A C 5 104 Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
K6ĐD3B C 5 104 Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
K7P1
K7ĐD1
  5   Tự ôn 8h00' Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
10/30 tiết
P.104 KHB
Học ghép cùng K6P1B
Tiếng Anh 2
GV: Cô Hòa
40/45 tiết
P.104 - KHB
8h00' Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
15/30 tiết
P.104 KHB
Học ghép cùng K6P1B
Tiếng Anh 2
GV: Cô Hòa
45/45 tiết
P.104 - KHB
Tự ôn Tự ôn

K7P1BB
K7ĐD1B (Lào)

 

S 4   Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Vân
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Vân
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tự ôn
C 4   Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Vân
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Vân
03 tiết/buổi
P.205 KHB
16h15' Sinh hoạt lớp
02 tiết/buổi/tuần
GV: Cô Nhung
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tự ôn
K7P3A C 5 A301 Chính trị 2
GV: Cô Huệ
35/60 tiết

Sinh học và di truyền
GV: Cô Châm
30/30 tiết

 

' Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
25/30 tiết

 

8h00'  Hóa phân tích
GV: Cô Tình
25/30 tiết
GĐ 101
8h00' Tiếng Anh 2
GV: Cô Liên
30/45 tiết
GĐ 101

Chính trị 2
GV: Cô Huệ
40/60 tiết

 

Tự ôn
K7P3B S 5 101

8h00' Sinh hoạt lớp
(1 tiết/tuần)
Chính trị 2
GV: Cô Huệ
28/60 tiết

13h30' Sinh học và di truyền
GV: Cô Hoan
30/30 tiết
GĐ 105

Tiếng Anh 2
40/45 tiết
GV: Cô Liên

Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
25/30 tiết

 

13h30'  Hóa phân tích
GV: Cô Tình
25/30 tiết

8h00' Tổ 3 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
25/30 tiết
Tổ 1, 2: Nghỉ

Tổ 2 TH Hóa học đại cương  - Vô cơ
GV: Cô Thắm
25/30 tiết
Tổ 1, 3: Nghỉ

 

8h00' Sinh hoạt lớp
(1 tiết/tuần)
Chính trị 2
GV: Cô Huệ
32/60 tiết
Tự ôn
K7P3C S 5 105 8h00' Hóa phân tích
GV: Cô Tình
30/30 tiết
13h30' Tiếng Anh 2
GV: Cô Liên
35/45 tiết
Tổ 3 TH Hóa đại cương - Vô cơ
GV: Cô Thắm
25/30 tiết
Tổ 1: Nghỉ

8h00' Sinh hoạt lớp
(1 tiết/tuần)
Chính trị 2
GV: Cô Huệ
28/60 tiết

13h30' Tổ 3 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
25/30 tiết
Tổ 1, 2: Nghỉ


Sinh học và di truyền
GV: Cô Châm
30/30 tiết

 

13h30'Tổ 2 TH Hóa học đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
30/30 tiết
Tổ 1, 3: Nghỉ

8h00' Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
20/30 tiết

 

Tổ 1 TH Hóa phân tích
GV: Cô Tình
05/30 tiết
Tổ 2, 3: Nghỉ
Tự ôn
K7P3D C 5 A302 Hóa phân tích
GV: Cô Tình
30/30 tiết
13h30' Tổ 1 TH Hóa học đại cương vô cơ
Cô Thắm
20/30 tiết
Chính trị 2
GV: Cô Huệ
35/60 tiết
Sinh học và di truyền
GV: Cô Châm
30/30 tiết

Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
20/30 tiết

 

Tổ 1 TH Hóa phân tích
GV: Cô Tình
05/30 tiết
Tổ 2, 3: Nghỉ
Tự ôn
K7ĐD3A S 5 104

Giải phẫu - Sinh lý
GV: Thầy Thinh
40/45 tiết

 

Tổ 1 TH Vi sinh ký sinh trùng
GV: Thầy Hạt
10/30 tiết
Tổ 2,3: Nghỉ

 

Xác suất - Thống kê y học
GV: Cô Hoa
25/40 tiết
Giải phẫu - Sinh lý
GV: Thầy Thinh
45/45 tiết

8h00' Sinh hoạt lớp
(1 tiết/tuần)
Chính trị 2
GV: Cô Huệ
24/60 tiết

 

Tổ 1 TH Vi sinh ký sinh trùng
GV: Thầy Hạt
15/30 tiết
Tổ 2,3: Nghỉ

 

Tự ôn
K7ĐD3B C 5 101

Giải phẫu - Sinh lý
GV: Thầy Thinh
40/45 tiết

 

Tổ 1 TH Vi sinh ký sinh trùng
GV: Thầy Hạt
10/30 tiết
Tổ 2,3: Nghỉ

 

Xác suất - Thống kê y học
GV: Cô Hoa
25/40 tiết
Giải phẫu - Sinh lý
GV: Thầy Thinh
45/45 tiết

8h00' Sinh hoạt lớp
(1 tiết/tuần)
Chính trị 2
GV: Cô Huệ
24/60 tiết

 

Tổ 1 TH Vi sinh ký sinh trùng
GV: Thầy Hạt
15/30 tiết
Tổ 2,3: Nghỉ

 

Tự ôn
LTD 5.3A CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
LTD 5.3B CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
LTDD 5.3 CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn

Bình luận

Tin tức mới