Thời khóa biểu tuần học 31 năm học 2017 - 2018

  09/03/2018

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN HỌC 31, NĂM HỌC 2017-2018

Áp dụng từ ngày 12/03 đến ngày 18/03

Lớp Ca Tiết
 học
Thứ 2 Thứ 3  Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
K5P3A
K5P2
S 5 105 Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K5P3B C 5 105 Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K5ĐD1
K5SĐ1
C 5   Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K5ĐD3 S 5   Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K6P1A
K6SD1
S 5   Dược lý 1
GV: Cô Tuyết
15/35 tiết
P.106 KHB
Bệnh học
GV: Thầy Thinh
10/30 tiết
(Dạy 10 tiết/ngày)
P.106 KHB
Quản lý tồn trữ thuốc
GV: Cô Dương
10/30 tiết
P.106 KHB
Kiểm nghiệm
GV: Thầy Lâm
10/30 tiết
P.106 KHB
Quản lý tồn trữ thuốc
GV: Cô Dương
15/30 tiết
P.106 KHB
Tự ôn Tự ôn
K6 P1B
K6ĐD1B
(lào)
S 5   TH Hóa học đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
15/30 tiết
P.107 KHB
Nguyên lý Mác - Lênin 2
GV: Cô Vân
25/30 tiết
P.107 KHB
Tiếng Anh 2
GV: Cô Hòa
25/45 tiết
P.107 KHB
Nguyên lý Mác - Lênin 2
GV: Cô Vân
30/30 tiết
P.107 KHB
Tiếng Anh 2
GV: Cô Hòa
30/45 tiết
P.107 KHB
Tự ôn Tự ôn
K6ĐD1A
K6SĐ1
C 5   Giao tiếp và thực hành Điều dưỡng
GV: Cô Phương Anh
15/30 tiết
P.106 KHB
Chăm sóc giảm đau
GV: Cô Phương Anh
05/15 tiết
P.106 KHB
Giáo dục Sức khỏe và kiểm soát nhiễm khuẩn
GV: Cô Vui
20/30 tiết
P.106 KHB
Chăm sóc sức khoẻ tâm thần
GV: Thầy Hải
10/15 tiết
P.106 KHB
Giáo dục Sức khỏe và kiểm soát nhiễm khuẩn
GV: Cô Vui
25/30 tiết
P.106 KHB
Tự ôn Tự ôn
K6IN1 C 5   Giao tiếp và thực hành Điều dưỡng
GV: Cô Phương Anh
15/30 tiết
P.106 KHB
Chăm sóc giảm đau
GV: Cô Phương Anh
05/15 tiết
P.106 KHB
Giáo dục Sức khỏe và kiểm soát nhiễm khuẩn
GV: Cô Vui
20/30 tiết
P.106 KHB
Chăm sóc sức khoẻ tâm thần
GV: Thầy Hải
10/15 tiết
P.106 KHB
Giáo dục Sức khỏe và kiểm soát nhiễm khuẩn
GV: Cô Vui
25/30 tiết
P.106 KHB
Tự ôn Tự ôn
K6P3A S 5 102 Dược lý 1
GV: Cô Hồng
10/35 tiết
Tổ 1 TH Giải phẫu Sinh lý
GV: Thầy Hải
25/30 tiết
Tổ 2,3: Nghỉ
Kiểm nghiệm
GV: Thầy Lâm
05/30 tiết
Bào chế 1
GV: Cô Hiền
10/25 tiết
Dược lý 1
GV: Cô Hồng
15/35 tiết
Tự ôn Tự ôn
K6P3B C 5 102 Dược lý 1
GV: Cô Hồng
10/35 tiết
Tổ 1 TH Giải phẫu Sinh lý
GV: Thầy Hải
25/30 tiết
Tổ 2,3: Nghỉ

Kiểm nghiệm
GV: Thầy Lâm
05/30 tiết

 

Bào chế 1
GV: Cô Hiền
10/25 tiết

 

Dược lý 1
GV: Cô Hồng
15/35 tiết
Tự ôn Tự ôn
K6P3C S 5 103 Bào chế 1
GV: Cô Hiền
10/25 tiết

Hóa dược
GV: Thầy Hùng
60/60 tiết

 

Dược lý 1
GV: Cô Tuyết
10/35 tiết

 

Dược liệu
GV: Cô Diệp
41/45 tiết
Dược lý 1
GV: Cô Tuyết
15/35 tiết
Tự ôn  Tự ôn
K6P3D C 5 103

Bào chế 1
GV: Cô Hiền
10/25 tiết

 

Hóa dược
GV: Thầy Hùng
45/60 tiết

 

Dược lý 1
GV: Cô Tuyết
10/35 tiết
Dược liệu
GV: Cô Diệp
41/45 tiết

Dược lý 1
GV: Cô Tuyết
15/35 tiết

 

Tự ôn Tự ôn
K6ĐD3A C 5 104 Dự kiến đi thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Dự kiến đi thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Dự kiến đi thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Dự kiến đi thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Dự kiến đi thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Dự kiến đi thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Tự ôn
K6ĐD3B C 5 104 Dự kiến đi thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Dự kiến đi thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Dự kiến đi thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Dự kiến đi thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Dự kiến đi thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường

Dự kiến đi thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường

 

Tự ôn
K7P1
K7ĐD1
  5   8h00' Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
10/30 tiết
P.104 KHB
Chính trị 2
GV: Cô Vân
55/60 tiết
P.104 - KHB
Tiếng Anh 2
GV: Cô Hòa
30/45 tiết
P.104 - KHB
Chính trị 2
GV: Cô Vân
60/60 tiết
P.104 - KHB
Tiếng Anh 2
GV: Cô Hòa
35/45 tiết
P.104 - KHB
Tự ôn Tự ôn

K7P1BB
K7ĐD1B (Lào)

 

S 4   Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Vân
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Vân
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tự ôn
C 4   Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Vân
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Vân
03 tiết/buổi
P.205 KHB
16h15' Sinh hoạt lớp
02 tiết/buổi/tuần
GV: Cô Nhung
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tự ôn
K7P3A C 5 A301

Chính trị 2
GV: Cô Huệ
30/60 tiết

 

 8h00' Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
20/30 tiết

 

Sinh học và di truyền
GV: Cô Châm
25/30 tiết

8h00'  Hóa phân tích
GV: Cô Tình
20/30 tiết

 

8h00' Tiếng Anh 2
GV: Cô Liên
25/45 tiết

 

Tự ôn Tự ôn
K7P3B S 5 101

8h00' Sinh hoạt lớp
(1 tiết/tuần)
Chính trị 2
GV: Cô Huệ
24/60 tiết

13h30' Sinh học và di truyền
GV: Cô Hoan
20/30 tiết
(GĐ 104)

8h00' Tiếng Anh 2
35/45 tiết
GV: Cô Liên

13h30' Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
20/30 tiết

Sinh học và di truyền
GV: Cô Hoan
25/30 tiết

 

13h30'  Hóa phân tích
GV: Cô Tình
20/30 tiết

8h00' Tổ 2 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
20/30 tiết
Tổ 1, 3: Nghỉ

Tổ 2 TH Hóa học đại cương  - Vô cơ
GV: Cô Thắm
20/30 tiết
Tổ 1, 3: Nghỉ

 

Tự ôn Tự ôn
K7P3C S 5 105

Hóa phân tích
GV: Cô Tình
25/30 tiết

 

Tổ 3 TH Hóa đại cương - Vô cơ
GV: Cô Thắm
20/30 tiết
Tổ 1: Nghỉ

 

8h00' Sinh hoạt lớp
(1 tiết/tuần)
Chính trị 2
GV: Cô Huệ
24/60 tiết

13h30' Tổ 3 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
20/30 tiết
Tổ 1, 2: Nghỉ

Tiếng Anh 2
GV: Cô Liên
30/45 tiết

13h30' Sinh học và di truyền
GV: Cô Châm
25/30 tiết

13h30'Tổ 2 TH Hóa học đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
25/30 tiết
Tổ 1, 3: Nghỉ

8h00' Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
15/30 tiết

Tự ôn Tự ôn
K7P3D C 5 A302 Hóa phân tích
GV: Cô Tình
25/30 tiết

Tổ 1 TH Hóa học đại cương vô cơ
Cô Thắm
15/30 tiết

 

13h30' Chính trị 2
GV: Cô Huệ
30/60 tiết

8h00'Tổ 3 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
25/30 tiết

 

8h00' Sinh học và di truyền
GV: Cô Châm
25/30 tiết

13h30' Tổ 3 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
30/30 tiết

Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
15/30 tiết

 

Tự ôn Tự ôn
K7ĐD3A S 5 104

Giải phẫu - Sinh lý
GV: Thầy Thinh
30/45 tiết

 

Tổ 1 TH Vi sinh ký sinh trùng
GV: Thầy Hạt
05/30 tiết
Tổ 2,3: Nghỉ

Giải phẫu - Sinh lý
GV: Thầy Thinh
35/45 tiết

 

Xác suất - Thống kê y học
GV: Cô Hoa
20/40 tiết

 

8h00' Sinh hoạt lớp
(1 tiết/tuần)
Chính trị 2
GV: Cô Huệ
20/60 tiết
Tự ôn Tự ôn
K7ĐD3B C 5 101

Giải phẫu - Sinh lý
GV: Thầy Thinh
30/45 tiết

 

Tổ 1 TH Vi sinh ký sinh trùng
GV: Thầy Hạt
05/30 tiết
Tổ 2,3: Nghỉ

Giải phẫu - Sinh lý
GV: Thầy Thinh
35/45 tiết

 

Xác suất - Thống kê y học
GV: Cô Hoa
20/40 tiết

 

Chính trị 2
GV: Cô Huệ
25/60 tiết

 

Tự ôn Tự ôn
LTD 5.3A CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
LTD 5.3B CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
LTDD 5.3 CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn

Bình luận

Tin tức mới