Thời khóa biểu tuần học 29 năm học 2017 - 2018

  02/02/2018

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN HỌC 29, NĂM HỌC 2017-2018

Áp dụng từ ngày 26/02 đến ngày 02/03

Lớp Ca Tiết
 học
Thứ 2 Thứ 3  Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
K5P3A
K5P2
S 5 105 Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K5P3B C 5 105 Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K5ĐD1
K5SĐ1
C 5   Dự kiến đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch của Nhà trường Dự kiến đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch của Nhà trường Dự kiến đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch của Nhà trường Dự kiến đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch của Nhà trường Dự kiến đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch của Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K5ĐD3 S 5   Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K6P1A
K6SD1
S 5   Dược lý 1
GV: Cô Tuyết
05/35 tiết
P.106 KHB
Bệnh học
GV: Thầy Thinh
10/30 tiết
(Dạy 10 tiết/ngày)
P.106 KHB
Quản lý tồn trữ thuốc
GV: Cô Dương
05/30 tiết
P.106 KHB
Kiểm nghiệm
GV: Thầy Lâm
05/30 tiết
P.106 KHB
Dược lý 1
GV: Cô Tuyết
10/35 tiết
P.106 KHB
Tự ôn Tự ôn
K6 P1B
K6ĐD1B
(lào)
S 5   TH Hóa học đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
10/30 tiết
P.107 KHB
Nguyên lý Mác - Lênin 2
GV: Cô Vân
05/30 tiết
P.107 KHB
Tiếng Anh 2
GV: Cô Hòa
10/45 tiết
P.107 KHB
Nguyên lý Mác - Lênin 2
GV: Cô Vân
10/30 tiết
P.107 KHB
Tiếng Anh 2
GV: Cô Hòa
15/45 tiết
P.107 KHB
Tự ôn Tự ôn
K6ĐD1A
K6SĐ1
C 5   Chăm sóc sức khỏe trẻ em
GV: Cô Vui
25/30 tiết
P.104 KHB
Giao tiếp và thực hành Điều dưỡng
GV: Cô Phương Anh
10/30 tiết
Giảng đường 2
Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa
GV: Cô Hà
25/30 tiết
P.104 - KHB
Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa
GV: Cô Hà
30/30 tiết
P.104 - KHB
Chăm sóc sức khỏe trẻ em
GV: Cô Vui
30/30 tiết
P.104 KHB
Tự ôn Tự ôn
K6IN1 C 5   Chăm sóc sức khỏe trẻ em
GV: Cô Vui
25/30 tiết
P.104 KHB
Giao tiếp và thực hành Điều dưỡng
GV: Cô Phương Anh
10/30 tiết
Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa
GV: Cô Hà
25/30 tiết
P.104 - KHB
Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa
GV: Cô Hà
30/30 tiết
P.104 - KHB
Chăm sóc sức khỏe trẻ em
GV: Cô Vui
30/30 tiết
P.104 KHB
Tự ôn Tự ôn
K6P3A S 5 102

Hóa dược
GV: Thầy Hùng
50/60 tiết

 

Tổ 1 TH Giải phẫu Sinh lý
GV: Thầy Hải
15/30 tiết
Tổ 2,3: Nghỉ

Dược liệu
GV: Cô Diệp
40/45 tiết

 

Hóa dược
GV: Thầy Hùng
55/60 tiết

 

Bệnh học
GV: Thầy Thinh
30/30 tiết
 
Tự ôn Tự ôn
K6P3B C 5 102 Hóa dược
GV: Thầy Hùng
50/60 tiết
Tổ 1 TH Giải phẫu Sinh lý
GV: Thầy Hải
15/30 tiết
Tổ 2,3: Nghỉ
Dược liệu
GV: Cô Diệp
40/45 tiết

Hóa dược
GV: Thầy Hùng
55/60 tiết

 

Bệnh học
GV: Thầy Thinh
30/30 tiết
Tự ôn Tự ôn
K6P3C S 5 103 Bệnh học
GV: Thầy Thinh
30/30 tiết
Hóa dược
GV: Thầy Hùng
40/60 tiết
Tổ 1 TH Giải phẫu Sinh lý
GV: Thầy Hải
15/30 tiết
Tổ 2,3: Nghỉ
Dược liệu
GV: Cô Diệp
31/45 tiết

Hóa dược
GV: Thầy Hùng
45/60 tiết

 

Tự ôn  Tự ôn
K6P3D C 5 103 Bệnh học
GV: Thầy Thinh
30/30 tiết
Hóa dược
GV: Thầy Hùng
30/60 tiết
Tổ 1 TH Giải phẫu Sinh lý
GV: Thầy Hải
15/30 tiết
Tổ 2,3: Nghỉ

Dược liệu
GV: Cô Diệp
31/45 tiết

 

Hóa dược
GV: Thầy Hùng
35/60 tiết
Tự ôn Tự ôn
K6ĐD3A S 5 104

13h30' Chăm sóc giảm đau
GV: Cô Phương Anh
05/15 tiết

 

13h30' Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ và gia đình
GV: Cô Hà
05/30 tiết
13h30' Chăm sóc sức khoẻ người bệnh cao tuổi
GV: Cô Phương Anh
05/15 tiết
13h30' Chăm sóc sức khoẻ tâm thần
GV: Thầy Hải
05/15 tiết
13h30' Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ và gia đình
GV: Cô Hà
10/30 tiết
Tự ôn Tự ôn
K6ĐD3B C 5 104

Chăm sóc giảm đau
GV: Cô Phương Anh
05/15 tiết

 

Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ và gia đình
GV: Cô Hà
05/30 tiết

 

Chăm sóc sức khoẻ người bệnh cao tuổi
GV: Cô Phương Anh
05/15 tiết

 

Chăm sóc sức khoẻ tâm thần
GV: Thầy Hải
05/15 tiết

 

Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ và gia đình
GV: Cô Hà
10/30 tiết

 

Tự ôn Tự ôn
K7P1
K7ĐD1
  5   TH Hóa học đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
30/30 tiết
Phòng thực hành
Chính trị 2
GV: Cô Vân
35/60 tiết
P.104 - KHB
Tiếng Anh 2
GV: Cô Hòa
20/30 tiết
P.104 - KHB
Chính trị 2
GV: Cô Vân
40/60 tiết
P.104 - KHB
Tiếng Anh 2
GV: Cô Hòa
25/30 tiết
P.104 - KHB
Tự ôn Tự ôn

K7P1BB
K7ĐD1B (Lào)

 

S 4   Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hòa
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hòa
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Vân
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tự ôn
C 4   Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hòa
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Vân
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Vân
03 tiết/buổi
P.205 KHB
16h15' Sinh hoạt lớp
02 tiết/buổi/tuần
GV: Cô Nhung
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tự ôn
K7P3A C 5 A301

Chính trị 2
GV: Cô Huệ
20/60 tiết

 

Sinh học và di truyền
GV: Cô Châm
15/30 tiết
8h00' Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
10/15 tiết
 Hóa phân tích
GV: Cô Tình
10/30 tiết

8h00' Tiếng Anh 2
GV: Cô Liên
15/30 tiết

 

Tự ôn Tự ôn
K7P3B S 5 101 8h00' Sinh hoạt lớp
(1 tiết/tuần)
Chính trị 2
GV: Cô Huệ
16/60 tiết
Tiếng Anh 2
GV: Cô Liên
25/30 tiết

8h00'
Sinh học và di truyền
GV: Cô Hoan
15/30 tiết

13h30' Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
10/15 tiết

8h00'  Hóa phân tích
GV: Cô Tình
10/30 tiết

13h30' Tổ 3 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
10/30 tiết
Tổ 1, 2: Nghỉ

13h30' Tổ 2 TH Hóa học đại cương  - Vô cơ
GV: Cô Thắm
10/30 tiết
Tổ 1, 3: Nghỉ

 

Tự ôn Tự ôn
K7P3C S 5 105

Hóa phân tích
GV: Cô Tình
15/30 tiết

 

Tổ 3 TH Hóa đại cương - Vô cơ
GV: Cô Thắm
10/30 tiết
Tổ 1: Nghỉ
13h30' Tổ 3 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
10/30 tiết
Tổ 1, 2: Nghỉ
8h00' Sinh hoạt lớp
(1 tiết/tuần)
Chính trị 2
GV: Cô Huệ
16/60 tiết

8h00' Tiếng Anh 2
GV: Cô Liên
20/30 tiết

13h30' Sinh học và di truyền
GV: Cô Châm
15/30 tiết

13h30'Tổ 2 TH Hóa học đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
15/30 tiết
Tổ 1, 3: Nghỉ

8h00' Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
10/15 tiết

 

Tự ôn Tự ôn
K7P3D C 5 A302  Hóa phân tích
GV: Cô Tình
15/30 tiết
13h30' Tổ 2 TH Hóa học đại cương vô cơ
Cô Thắm
30/30 tiết
8h00'Tổ 2 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
10/30 tiết
Tổ 1, 3: Nghỉ

Chính trị 2
GV: Cô Huệ
20/60 tiết

 

Tổ3 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
30/30 tiết

Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
10/15 tiết

 

Tự ôn Tự ôn
K7ĐD3A S 5 104 Vi sinh - Ký sinh trùng
GV:Thầy Hạt
15/15 tiết

Sinh hóa
GV: Thầy Lâm
15/15 tiết

 

Giải phẫu - Sinh lý
GV: Thầy Thinh
15/45 tiết

 

Xác suất - Thống kê y học
GV: Cô Hoa
05/40 tiết
8h00' Sinh hoạt lớp
(1 tiết/tuần)
Chính trị 2
GV: Cô Huệ
12/60 tiết
Tự ôn Tự ôn
K7ĐD3B C 5 101 Vi sinh - Ký sinh trùng
GV:Thầy Hạt
15/15 tiết
Sinh hóa
GV: Thầy Lâm
15/15 tiết

Giải phẫu - Sinh lý
GV: Thầy Thinh
15/45 tiết

 

Xác suất - Thống kê y học
GV: Cô Hoa
05/40 tiết

Chính trị 2
GV: Cô Huệ
15/60 tiết

 

Tự ôn Tự ôn
LTD 5.3A CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
LTD 5.3B CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
LTDD 5.3 CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn

Bình luận

Tin tức mới