Thời khóa biểu tuần học 25 năm học 2017-2018

  25/01/2018

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN HỌC 25, NĂM HỌC 2017-2018

Áp dụng từ ngày 29/01 đến ngày 04/02

Lớp Ca Tiết
 học
Thứ 2 Thứ 3  Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
K5P3A
K5P2
S 5 105 Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường SV Nghỉ tết âm lịch từ ngày 05/02 đến hết ngày 25/02/2018 Tự ôn
K5P3B C 5 105 Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường SV Nghỉ tết âm lịch từ ngày 05/02 đến hết ngày 25/02/2018 Tự ôn
K5ĐD1
K5SĐ1
C 5   Dự kiến đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch của Nhà trường Dự kiến đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch của Nhà trường Dự kiến đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch của Nhà trường Dự kiến đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch của Nhà trường Dự kiến đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch của Nhà trường SV Nghỉ tết âm lịch từ ngày 05/02 đến hết ngày 25/02/2018 Tự ôn
K5ĐD3 S 5   Dự kiến đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch của Nhà trường Dự kiến đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch của Nhà trường Dự kiến đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch của Nhà trường Dự kiến đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch của Nhà trường Dự kiến đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch của Nhà trường SV Nghỉ tết âm lịch từ ngày 05/02 đến hết ngày 25/02/2018 Tự ôn
K6P1A
K6SD1
S 5   8h15' Thi lần 1 môn Dược liệu
P.106 KHB
  8h15' Thi lần 1 môn Hóa dược
P.106 KHB
  8h15' Thi lần 1 môn Bào chế 1
P.106 KHB
SV Nghỉ tết âm lịch từ ngày 05/02 đến hết ngày 25/02/2018 Tự ôn
K6 P1B
K6ĐD1B
(lào)
S 5     8h15' Thi lần 1 môn Vật lý đại cương
P.104 KHB
  8h15' Thi lần 1 môn Tin học
P.104 KHB
8h15' Thi lần 1 môn Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
P.104 KHB
SV Nghỉ tết âm lịch từ ngày 05/02 đến hết ngày 25/02/2018 Tự ôn
K6ĐD1A
K6SĐ1
C 5   Chăm sóc sức khỏe trẻ em
GV: Cô Vui
15/30 tiết
P.104 KHB
Giao tiếp và thực hành Điều dưỡng
GV: Cô Phương Anh
05/30 tiết
Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa
GV: Cô Hà
15/30 tiết
P.104 - KHB
Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa
GV: Cô Hà
20/30 tiết
P.104 - KHB
Chăm sóc sức khỏe trẻ em
GV: Cô Vui
20/30 tiết
P.104 KHB
SV Nghỉ tết âm lịch từ ngày 05/02 đến hết ngày 25/02/2018  
K6IN1 C 5   Chăm sóc sức khỏe trẻ em
GV: Cô Vui
15/30 tiết
P.104 KHB
Giao tiếp và thực hành Điều dưỡng
GV: Cô Phương Anh
05/30 tiết
P.104 - KHB
Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa
GV: Cô Hà
15/30 tiết
P.104 - KHB
Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa
GV: Cô Hà
20/30 tiết
P.104 - KHB
Chăm sóc sức khỏe trẻ em
GV: Cô Vui
20/30 tiết
P.104 KHB
SV Nghỉ tết âm lịch từ ngày 05/02 đến hết ngày 25/02/2018 Tự ôn
K6P3A S 5 102 Hóa dược
GV: Thầy Hùng
40/60 tiết
Tổ 1 TH Giải phẫu Sinh lý
GV: Thầy Hải
10/30 tiết
Tổ 2,3: Nghỉ
Dược liệu
GV: Cô Diệp
35/45 tiết
Hóa dược
GV: Thầy Hùng
45/60 tiết
Bệnh học
GV: Thầy Thinh
25/30 tiết
SV Nghỉ tết âm lịch từ ngày 05/02 đến hết ngày 25/02/2018 Tự ôn
K6P3B C 5 102 Hóa dược
GV: Thầy Hùng
40/60 tiết
Tổ 1 TH Giải phẫu Sinh lý
GV: Thầy Hải
10/30 tiết
Tổ 2,3: Nghỉ
Dược liệu
GV: Cô Diệp
35/45 tiết
Hóa dược
GV: Thầy Hùng
45/60 tiết


Bệnh học
GV: Thầy Thinh
25/30 tiết 
SV Nghỉ tết âm lịch từ ngày 05/02 đến hết ngày 25/02/2018 Tự ôn
K6P3C S 5 103
Bệnh học
GV: Thầy Thinh
25/30 tiết
Hóa dược
GV: Thầy Hùng
40/60 tiết
Tổ 1 TH Giải phẫu Sinh lý
GV: Thầy Hải
10/30 tiết
Tổ 2,3: Nghỉ
Dược liệu
GV: Cô Diệp
26/45 tiết

Hóa dược
GV: Thầy Hùng
45/60 tiết
SV Nghỉ tết âm lịch từ ngày 05/02 đến hết ngày 25/02/2018  Tự ôn
K6P3D C 5 103

8h00' Xác suất thống kê Y - Dược
GV: Cô Hoa
35/35 tiết

Bệnh học
GV: Thầy Thinh
25/30 tiết

Hóa dược
GV: Thầy Hùng
25/60 tiết

Tổ 1 TH Giải phẫu Sinh lý
GV: Thầy Hải
10/30 tiết
Tổ 2,3: Nghỉ

Dược liệu
GV: Cô Diệp
26/45 tiết

Hóa dược
GV: Thầy Hùng
30/60 tiết

SV Nghỉ tết âm lịch từ ngày 05/02 đến hết ngày 25/02/2018 Tự ôn
K6ĐD3A S 5 104   Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa
GV: Cô Hà
30/30 tiết
GĐ 102
13h30' Giáo dục Sức khỏe và kiểm soát nhiễm khuẩn
GV: Cô Vui
25/30 tiết
13h30' Giáo dục Sức khỏe và kiểm soát nhiễm khuẩn
GV: Cô Vui
30/30 tiết
13h30' Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa
GV: Cô Hà
25/30 tiết
SV Nghỉ tết âm lịch từ ngày 05/02 đến hết ngày 25/02/2018 Tự ôn
K6ĐD3B C 5 104   Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa
GV: Cô Hà
30/30 tiết

Giáo dục Sức khỏe và kiểm soát nhiễm khuẩn
GV: Cô Vui
25/30 tiết
Giáo dục Sức khỏe và kiểm soát nhiễm khuẩn
GV: Cô Vui
30/30 tiết
Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa
GV: Cô Hà
25/30 tiết
SV Nghỉ tết âm lịch từ ngày 05/02 đến hết ngày 25/02/2018 Tự ôn
K7P1
K7ĐD1
  5   8h15' Thi lần 1 môn Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
Chính trị 2
GV: Cô Vân
25/60 tiết
P.104 - KHB
Tiếng Anh 2
GV: Cô Hòa
10/30 tiết
P.104 - KHB
Chính trị 2
GV: Cô Vân
30/60 tiết
P.104 - KHB
TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
30/30 tiết
Phòng thực hành
SV Nghỉ tết âm lịch từ ngày 05/02 đến hết ngày 25/02/2018 Tự ôn

K7P1BB
K7ĐD1B (Lào)

S 4   Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hòa
04 tiết/buổi
P.106 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.106 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.106 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.106 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Vân
04 tiết/buổi
P.205 KHB
SV Nghỉ tết âm lịch từ ngày 05/02 đến hết ngày 25/02/2018 Tự ôn
C 4   Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hòa
04 tiết/buổi
P.106 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.106 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hòa
04 tiết/buổi
P.106 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.106 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Vân
03 tiết/buổi
P.205 KHB
16h15' Sinh hoạt lớp
02 tiết/buổi/tuần
GV: Cô Nhung
SV Nghỉ tết âm lịch từ ngày 05/02 đến hết ngày 25/02/2018 Tự ôn
K7P3A C 5 A301 Chính trị 2
GV: Cô Huệ
15/60 tiết

Sinh học và di truyền
GV: Cô Châm
10/30 tiết
8h00' Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
05/15 tiết
GĐ 103
8h00' Hóa phân tích
GV: Cô Tình
10/30 tiết
GĐ 101
8h00' Tiếng Anh 2
GV: Cô Liên
10/30 tiết
GĐ 101
SV Nghỉ tết âm lịch từ ngày 05/02 đến hết ngày 25/02/2018 Tự ôn
K7P3B S 5 101 8h00' Sinh hoạt lớp
(1 tiết/tuần)
Chính trị 2
GV: Cô Huệ
12/60 tiết
Tiếng Anh 2
GV: Cô Liên
20/30 tiết

8h00'
Sinh học và di truyền
GV: Cô Hoan
10/30 tiết

13h30' Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
05/15 tiết

13h30' Hóa phân tích
GV: Cô Tình
10/30 tiết

8h00' Tổ 2 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
30/30 tiết
Tổ 1, 3: Nghỉ

  SV Nghỉ tết âm lịch từ ngày 05/02 đến hết ngày 25/02/2018 Tự ôn
K7P3C S 5 105 Hóa phân tích
GV: Cô Tình
10/30 tiết
13h30' Tiếng Anh 2 GV: Cô Liên 15/30 tiết     
Tổ 2 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
30/30 tiết
8h00' Sinh hoạt lớp
(1 tiết/tuần)
Chính trị 2
GV: Cô Huệ
12/60 tiết

13h30' Sinh học và di truyền
GV: Cô Châm
10/30 tiết
Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
05/15 tiết

SV Nghỉ tết âm lịch từ ngày 05/02 đến hết ngày 25/02/2018 Tự ôn
K7P3D C 5 A302  Hóa phân tích
GV: Cô Tình
10/30 tiết

Tổ 1 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
30/30 tiết
Tổ 3: Nghỉ
Chính trị 2
GV: Cô Huệ
15/60 tiết
8h00' Sinh học và di truyền
GV: Cô Châm
10/30 tiết
GĐ 105
13h30' Tổ 3 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
30/30 tiết
Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
05/15 tiết

SV Nghỉ tết âm lịch từ ngày 05/02 đến hết ngày 25/02/2018 Tự ôn
K7ĐD3A S 5 104 Vi sinh - Ký sinh trùng
GV:Thầy Hạt
10/15 tiết
Sinh hóa
GV: Thầy Lâm
10/15 tiết

Giải phẫu - Sinh lý
GV: Thầy Thinh
10/45 tiết
Xác suất - Thống kê y học
GV: Cô Hoa
05/40 tiết
8h00' Sinh hoạt lớp
(1 tiết/tuần)
Chính trị 2
GV: Cô Huệ
08/60 tiết
SV Nghỉ tết âm lịch từ ngày 05/02 đến hết ngày 25/02/2018 Tự ôn
K7ĐD3B C 5 101 Vi sinh - Ký sinh trùng
GV:Thầy Hạt
10/15 tiết

Sinh hóa
GV: Thầy Lâm
10/15 tiết
Giải phẫu - Sinh lý
GV: Thầy Thinh
10/45 tiết
Xác suất - Thống kê y học
GV: Cô Hoa
05/40 tiết
Chính trị 2
GV: Cô Huệ
10/60 tiết
SV Nghỉ tết âm lịch từ ngày 05/02 đến hết ngày 25/02/2018 Tự ôn
LTD 5.3A CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Thi tốt nghiệp Thi tốt nghiệp
LTD 5.3B CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Thi tốt nghiệp Thi tốt nghiệp
LTDD 5.3 CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Thi tốt nghiệp Thi tốt nghiệp

Bình luận

Tin tức mới