Thời khóa biểu tuần học 24 năm học 2017-2018

  19/01/2018

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN HỌC 24, NĂM HỌC 2017-2018

Áp dụng từ ngày 22/01 đến ngày 28/01

Lớp Ca Tiết
 học
Thứ 2 Thứ 3  Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
K5P3A
K5P2
S 5 105 Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K5P3B C 5 105 Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K5ĐD1
K5SĐ1
C 5   Dự kiến đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch của Nhà trường Dự kiến đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch của Nhà trường Dự kiến đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch của Nhà trường Dự kiến đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch của Nhà trường Dự kiến đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch của Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K5ĐD3 S 5   Dự kiến đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch của Nhà trường Dự kiến đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch của Nhà trường Dự kiến đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch của Nhà trường Dự kiến đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch của Nhà trường Dự kiến đi thực tập tốt nghiệp 10 tuần theo kế hoạch của Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K6P1A
K6SD1
S 5   8h00' Tổ 1 TH Dược liệu
GV: Cô Diệp
40/45 tiết
13h00' Tổ 2 TH Dược liệu
GV: Cô Diệp
40/45 tiết
Phòng thực hành
8h00' Tổ 1 TH Dược liệu
GV: Cô Diệp
45/45 tiết
13h00' Tổ 2 TH Dược liệu
GV: Cô Diệp
45/45 tiết
Phòng thực hành
8h00' Tổ 1 TH Hóa dược
GV: Thầy Lâm
25/30 tiết
13h00' Tổ 2 TH Hóa dược
GV: Thầy Lâm
25/30 tiết
Phòng thực hành
8h00' Tổ 1 TH Hóa dược
GV: Thầy Lâm
30/30 tiết
13h00' Tổ 2 TH Hóa dược
GV: Thầy Lâm
30/30 tiết
Phòng thực hành
8h15' Thi lần 1 môn Tiếng Anh 1
(Áp dụng đối với sinh viên nhập học muộn) 
Thi ghép cùng lớp K6P1B
P.104 KHB
Tự ôn Tự ôn
K6 P1B
K6ĐD1B
(lào)
S 5   TH Hóa học đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
10/30 tiết
P.107 KHB
Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
75/80 tiết
P.107 KHB
TH Hóa học đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
15/30 tiết
P.107 KHB
Tự ôn 8h15' Thi lần 1 môn Tiếng Anh 1
(Áp dụng đối với sinh viên nhập học muộn) 
Thi ghép cùng lớp K6P1B
P.104 KHB
Tự ôn Tự ôn
K6ĐD1A
K6SĐ1
C 5   Chăm sóc sức khỏe trẻ em
GV: Cô Vui
10/30 tiết
P.104 KHB
Pháp luật và Tổ chức Y tế
GV: Thầy Hải
30/30 tiết
P.104 KHB
Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa
GV: Cô Hà
10/30 tiết
P.104 - KHB
  14h00' Thi lần 1 môn Điều dưỡng cơ sở 2
P.104 - KHB
   
K6IN1 C 5   Chăm sóc sức khỏe trẻ em
GV: Cô Vui
10/30 tiết
P.104 KHB
Pháp luật và Tổ chức Y tế
GV: Thầy Hải
30/30 tiết
P.104 KHB
Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa
GV: Cô Hà
10/30 tiết
P.104 - KHB
  14h00' Thi lần 1 môn Điều dưỡng cơ sở 2
P.104 - KHB
Tự ôn Tự ôn
K6P3A S 5 102 Hóa dược
GV: Thầy Hùng
30/60 tiết

Tổ 1 TH Giải phẫu Sinh lý
GV: Thầy Hải
05/30 tiết
Tổ 2,3: Nghỉ

Dược liệu
GV: Cô Diệp
30/45 tiết
Hóa dược
GV: Thầy Hùng
35/60 tiết

Bệnh học
GV: Thầy Thinh
20/30 tiết
Tự ôn Tự ôn
K6P3B C 5 102 Hóa dược
GV: Thầy Hùng
30/60 tiết

Tổ 1 TH Giải phẫu Sinh lý
GV: Thầy Hải
05/30 tiết
Tổ 2,3: Nghỉ
Dược liệu
GV: Cô Diệp
30/45 tiết
Hóa dược
GV: Thầy Hùng
35/60 tiết
Bệnh học
GV: Thầy Thinh
20/30 tiết
 
Tự ôn Tự ôn
K6P3C S 5 103 Bệnh học
GV: Thầy Thinh
20/30 tiết

Hóa dược
GV: Thầy Hùng
30/60 tiết

Tổ 1 TH Giải phẫu Sinh lý
GV: Thầy Hải
05/30 tiết
Tổ 2,3: Nghỉ
Dược liệu
GV: Cô Diệp
21/45 tiết
Hóa dược
GV: Thầy Hùng
35/60 tiết

Tự ôn  Tự ôn
K6P3D C 5 103 Bệnh học
GV: Thầy Thinh
20/30 tiết
 
Hóa dược
GV: Thầy Hùng
20/60 tiết

8h00' Xác suất thống kê Y - Dược
GV: Cô Hoa
35/35 tiết

13h30' Tổ 1 TH Giải phẫu Sinh lý
GV: Thầy Hải
05/30 tiết
Tổ 2,3: Nghỉ

Dược liệu
GV: Cô Diệp
21/45 tiết

8h00' Tiếng Anh 3
GV: Cô Hòa
60/60 tiết
GĐ 105
Tự ôn Tự ôn
K6ĐD3A S 5 104 13h30' Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa
GV: Cô Hà
20/30 tiết
Giao tiếp và thực hành Điều dưỡng
GV: Cô Phương Anh
25/30 tiết

13h30' Giáo dục Sức khỏe và kiểm soát nhiễm khuẩn
GV: Cô Vui
15/30 tiết
Giáo dục Sức khỏe và kiểm soát nhiễm khuẩn
GV: Cô Vui
20/30 tiết
13h30'  Giao tiếp và thực hành Điều dưỡng
GV: Cô Phương Anh
30/30 tiết
Tự ôn Tự ôn
K6ĐD3B C 5 104 Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa
GV: Cô Hà
20/30 tiết
Giao tiếp và thực hành Điều dưỡng
GV: Cô Phương Anh
25/30 tiết
Giáo dục Sức khỏe và kiểm soát nhiễm khuẩn
GV: Cô Vui
15/30 tiết
Giáo dục Sức khỏe và kiểm soát nhiễm khuẩn
GV: Cô Vui
20/30 tiết

Giao tiếp và thực hành Điều dưỡng
GV: Cô Phương Anh
30/30 tiết
Tự ôn Tự ôn
K7P1
K7ĐD1
  5   TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
20/30 tiết
Phòng thực hành
Chính trị 2
GV: Cô Vân
15/60 tiết
P.104 - KHB
 13h00' TH Hóa học đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
30/30 tiết
Phòng thực hành
13h00' Chính trị 2
GV: Cô Vân
20/60 tiết
P.104 - KHB
TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
25/30 tiết
Phòng thực hành
Tự ôn Tự ôn

K7P1BB
K7ĐD1B (Lào)

S 4   Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hòa
04 tiết/buổi
P.106 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.106 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.106 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.106 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Vân
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.106 KHB
Tự ôn
C 4   Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hòa
04 tiết/buổi
P.106 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.106 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.106 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.106 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Vân
03 tiết/buổi
P.205 KHB
16h15' Sinh hoạt lớp
02 tiết/buổi/tuần
GV: Cô Nhung
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.106 KHB
Tự ôn
K7P3A C 5 A301 Chính trị 2
GV: Cô Huệ
10/60 tiết

8h00' Hóa phân tích
GV: Cô Tình
05/30 tiết
GĐ 105
Sinh học và di truyền
GV: Cô Châm
05/30 tiết

Tổ 2 TH Hóa đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
30/30 tiết
Tổ 1, 3: Nghỉ
8h00' Tiếng Anh 2
GV: Cô Liên
05/30 tiết
GĐ 101
Tự ôn Tự ôn
K7P3B S 5 101 8h00' Sinh hoạt lớp
(1 tiết/tuần)
Chính trị 2
GV: Cô Huệ
08/60 tiết

Tiếng Anh 2
GV: Cô Liên
15/30 tiết

13h00' Hóa phân tích
GV: Cô Tình
05/30 tiết

Sinh học và di truyền
GV: Cô Hoan
05/30 tiết

13h00' Tổ 2 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
20/30 tiết

Tổ 2 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
25/30 tiết

Tổ 2 TH Hóa học đại cương  - Vô cơ
GV: Cô Thắm
10/30 tiết
Tổ 1, 3: Nghỉ
Tự ôn Tự ôn
K7P3C S 5 105 Sinh học và di truyền
GV: Cô Châm
05/30 tiết

8h00' Tổ 2 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
25/30 tiết
Tổ 3 TH Hóa đại cương - Vô cơ
GV: Cô Thắm
10/30 tiết
Tổ 1: Nghỉ
8h00' Sinh hoạt lớp
(1 tiết/tuần)
Chính trị 2
GV: Cô Huệ
08/60 tiết

Tiếng Anh 2
GV: Cô Liên
10/30 tiết

Tổ 2 TH Hóa học đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
15/30 tiết
Tổ 1, 3: Nghỉ

13h00' Hóa phân tích
GV: Cô Tình
05/30 tiết

Tự ôn Tự ôn
K7P3D C 5 A302 Sinh học và di truyền
GV: Cô Châm
05/30 tiết

Tổ 2 TH Hóa học đại cương vô cơ
Cô Thắm
30/30 tiết
Tổ 1 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
25/30 tiết
Tổ 3: Nghỉ
Chính trị 2
GV: Cô Huệ
10/60 tiết
Tổ 3 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
25/30 tiết

8h00' Hóa phân tích
GV: Cô Tình
05/30 tiết
Tự ôn Tự ôn
K7ĐD3A S 5 104 Vi sinh - Ký sinh trùng
GV:Thầy Hạt
05/15 tiết

Sinh hóa
GV: Thầy Lâm
05/15 tiết
GĐ 102
Giải phẫu - Sinh lý
GV: Thầy Thinh
05/45 tiết
Xác suất - Thống kê y học
GV: Cô Hoa
05/40 tiết
GĐ 101
8h00' Sinh hoạt lớp
(1 tiết/tuần)
Chính trị 2
GV: Cô Huệ
04/60 tiết

Tự ôn Tự ôn
K7ĐD3B C 5 101 Vi sinh - Ký sinh trùng
GV:Thầy Hạt
05/15 tiết

Sinh hóa
GV: Thầy Lâm
05/15 tiết
GĐ A302
Giải phẫu - Sinh lý
GV: Thầy Thinh
05/45 tiết
Xác suất - Thống kê y học
GV: Cô Hoa
05/40 tiết
GĐ A302
Chính trị 2
GV: Cô Huệ
05/60 tiết
GĐ A302
Tự ôn Tự ôn
LTD 5.3A CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Thi tốt nghiệp Thi tốt nghiệp
LTD 5.3B CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Thi tốt nghiệp Thi tốt nghiệp
LTDD 5.3 CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Thi tốt nghiệp Thi tốt nghiệp

Bình luận

Tin tức mới