Thời khóa biểu tuần học 23 năm học 2017-2018

  11/01/2018

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN HỌC 23, NĂM HỌC 2017-2018

Áp dụng từ ngày 15/01 đến ngày 21/01

Lớp Ca Tiết
 học
Thứ 2 Thứ 3  Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
K5P3A
K5P2
S 5 105 Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K5P3B C 5 105 Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp 08 tuần theo kế hoạch Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K5ĐD1
K5SĐ1
C 5     Chứng chỉ Tin học
GV: Thầy Phong
10/20 tiết
(Dạy 10 tiết/ngày)
P.207 KHB
Chứng chỉ Tin học
GV: Thầy Phong
20/20 tiết
15h00' Thi chứng chỉ tin học
(Dạy 10 tiết/ngày)
P.207 KHB
    Tự ôn Tự ôn
K5ĐD3 S 5   Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần.
 Dự kiến tuần 24 sinh viên đi thực tập tốt nghiệp
Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần.
 Dự kiến tuần 24 sinh viên đi thực tập tốt nghiệp
Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần.
 Dự kiến tuần 24 sinh viên đi thực tập tốt nghiệp
Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần.
 Dự kiến tuần 24 sinh viên đi thực tập tốt nghiệp
Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần.
 Dự kiến tuần 24 sinh viên đi thực tập tốt nghiệp
Tự ôn Tự ôn
K6P1A
K6SD1
S 5   8h00' Tổ 1 TH Hóa dược
GV: Thầy Lâm
15/30 tiết
13h00' Tổ 2 TH Hóa dược
GV: Thầy Lâm
15/30 tiết
Phòng thực hành
8h00' Tổ 1 TH Dược liệu
GV: Cô Diệp
35/45 tiết
13h00' Tổ 2 TH Dược liệu
GV: Cô Diệp
35/45 tiết
Phòng thực hành
8h00' Tổ 1 TH Hóa dược
GV: Thầy Lâm
20/30 tiết
13h00' Tổ 2 TH Hóa dược
GV: Thầy Lâm
20/30 tiết
Phòng thực hành
8h00' Tổ 1 TH Hóa dược
GV: Thầy Lâm
25/30 tiết
13h00' Tổ 2 TH Hóa dược
GV: Thầy Lâm
25/30 tiết
Phòng thực hành
8h15' Thi lần 1 môn Nguyên lý mác Lênin 1
(Áp dụng đối với sinh viên nhập học muộn) 
Thi ghép cùng lớp K6P1B
P.104 KHB
Tự ôn Tự ôn
K6 P1B
K6ĐD1B
(lào)
S 5   Hóa học đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
30/30 tiết
P.107 KHB
Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
70/80 tiết
P.107 KHB
TH Hóa học đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
05/30 tiết
P.107 KHB
Tự ôn 8h15' Thi lần 1 môn Nguyên lý mác Lênin 1
P.104 KHB
Tự ôn Tự ôn
K6ĐD1A
K6SĐ1
C 5   TH Điều dưỡng cơ sở 2
GV: Cô Vui
60/60 tiết
Phòng thực hành
Pháp luật và Tổ chức Y tế
GV: Thầy Hải
20/30 tiết
P.104 KHB
Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa
GV: Cô Hà
05/30 tiết
P.104 - KHB
Pháp luật và Tổ chức Y tế
GV: Thầy Hải
25/30 tiết
P.104 KHB
Chăm sóc sức khoẻ trẻ em
GV: Cô Vui
05/30 tiết
P.104 - KHB
   
K6IN1 C 5   TH Điều dưỡng cơ sở 2
GV: Cô Vui
60/60 tiết
Phòng thực hành
Pháp luật và Tổ chức Y tế
GV: Thầy Hải
20/30 tiết
P.104 KHB
Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa
GV: Cô Hà
05/30 tiết
P.104 - KHB
Pháp luật và Tổ chức Y tế
GV: Thầy Hải
25/30 tiết
P.104 KHB
Chăm sóc sức khỏe trẻ em
GV: Cô Vui
05/30 tiết
P.104 KHB
Tự ôn Tự ôn
K6P3A S 5 102 Hóa dược
GV: Thầy Hùng
25/60 tiết
Tự ôn Dược liệu
GV: Cô Diệp
25/45 tiết
Hóa dược
GV: Thầy Hùng
30/60 tiết
Bệnh học
GV: Thầy Thinh
15/30 tiết
Tự ôn Tự ôn
K6P3B C 5 102 Hóa dược
GV: Thầy Hùng
25/60 tiết
Tự ôn Dược liệu
GV: Cô Diệp
25/45 tiết
Hóa dược
GV: Thầy Hùng
30/60 tiết
Bệnh học
GV: Thầy Thinh
15/30 tiết
Tự ôn Tự ôn
K6P3C S 5 103 Bệnh học
GV: Thầy Thinh
15/30 tiết
Hóa dược
GV: Thầy Hùng
20/60 tiết
  Dược liệu
GV: Cô Diệp
16/45 tiết
11h40' Sinh hoạt lớp
Hóa dược
GV: Thầy Hùng
25/60 tiết
Tự ôn  Tự ôn
K6P3D C 5 103 Bệnh học
GV: Thầy Thinh
15/30 tiết
Hóa dược
GV: Thầy Hùng
15/60 tiết
GĐ A301
8h00' Xác suất thống kê Y - Dược
GV: Cô Hoa
30/35 tiết
(Dạy 10 tiết/ngày)
Dược liệu
GV: Cô Diệp
16/45 tiết
16h40' Sinh hoạt lớp
8h00' Tiếng Anh 3
GV: Cô Hòa
55/60 tiết)
GĐ 105
Tự ôn Tự ôn
K6ĐD3A S 5 104 Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa
GV: Cô Hà
10/30 tiết
Giao tiếp và thực hành Điều dưỡng
GV: Cô Phương Anh
15/30 tiết
Giáo dục Sức khỏe và kiểm soát nhiễm khuẩn
GV: Cô Vui
05/30 tiết
Giáo dục Sức khỏe và kiểm soát nhiễm khuẩn
GV: Cô Vui
10/30 tiết
Giao tiếp và thực hành Điều dưỡng
GV: Cô Phương Anh
20/30 tiết
Tự ôn Tự ôn
K6ĐD3B C 5 104 Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa
GV: Cô Hà
10/30 tiết
Giao tiếp và thực hành Điều dưỡng
GV: Cô Phương Anh
15/30 tiết
Giáo dục Sức khỏe và kiểm soát nhiễm khuẩn
GV: Cô Vui
05/30 tiết
Giáo dục Sức khỏe và kiểm soát nhiễm khuẩn
GV: Cô Vui
10/30 tiết
Giao tiếp và thực hành Điều dưỡng
GV: Cô Phương Anh
20/30 tiết
Tự ôn Tự ôn
K7P1
K7ĐD1
  5   TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
10/30 tiết
Phòng thực hành
Chính trị 2
GV: Cô Vân
05/60 tiết
P.104 - KHB
13h00' TH Hóa học đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
25/30 tiết
Phòng thực hành
Chính trị 2
GV: Cô Vân
10/60 tiết
P.104 - KHB
TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
15/30 tiết
Phòng thực hành
Tự ôn Tự ôn

K7P1BB
K7ĐD1B (Lào)

S 4   Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hòa
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Vân
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tự ôn
C 4   Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hòa
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Vân
03 tiết/buổi
P.205 KHB
16h15' Sinh hoạt lớp
02 tiết/buổi/tuần
GV: Cô Nhung
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tự ôn
K7P3A C 5 A301 Chính trị 2
GV: Cô Huệ
05/60 tiết
Tổ 2 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
25/30 tiết
Tổ 1,3: Nghỉ
Tổ 2 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
30/30 tiết
Tổ 1,3: Nghỉ
13h15' Thi lần 1 môn Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
16h40' Sinh hoạt lớp
1 tiết/tuần
Tự ôn Tự ôn Tự ôn
K7P3B S 5 101 8h00' Sinh hoạt lớp
(1 tiết/tuần)
Chính trị 2
GV: Cô Huệ
04/60 tiết
Tiếng Anh 2
GV: Cô Liên
05/30 tiết
Tổ 2 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
15/30 tiết
Tổ 1,3: Nghỉ
8h15' Thi lần 1 môn Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
Tiếng Anh 2
GV: Cô Liên
10/30 tiết
Tự ôn Tự ôn
K7P3C S 5 105   8h00' Tổ 2 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
20/30 tiết
Tổ 1, 3: Nghỉ
8h00' Sinh hoạt lớp
(1 tiết/tuần)
Chính trị 2
GV: Cô Huệ
04/60 tiết
Tiếng Anh 2
GV: Cô Liên
05/30 tiết
Tổ 2 TH Hóa học đại cương vô cơ
Cô Thắm
10/30 tiết
Tổ 1, 3: Nghỉ
Tự ôn Tự ôn
K7P3D C 5 A302 8h15' Thi lần 1 môn Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
11h40' Sinh hoạt lớp
1 tiết/tuần
Tổ 2 TH Hóa học đại cương vô cơ
Cô Thắm
15/30 tiết
Tổ 1, 3: Nghỉ
Chính trị 2
GV: Cô Huệ
05/60 tiết
TH Hóa học đại cương vô cơ
Cô Thắm
20/30 tiết
Tổ 1, 3: Nghỉ
Tổ 2 TH Hóa học đại cương vô cơ
Cô Thắm
30/30 tiết
Tổ 1, 3: Nghỉ
Tự ôn Tự ôn
K7ĐD3A S 5 104   13h15' Thi lần 1 môn Sinh học và di truyền 13h15' Thi lần 1 môn Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
K7ĐD3B C 5 101   13h15' Thi lần 1 môn Sinh học và di truyền 8h15' Thi lần 1 môn Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
Tự ôn  Tự ôn Tự ôn Tự ôn
LTD 5.3A CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Thi tốt nghiệp Thi tốt nghiệp
LTD 5.3B CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Thi tốt nghiệp Thi tốt nghiệp
LTDD 5.3 CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Thi tốt nghiệp Thi tốt nghiệp

Bình luận

Tin tức mới