Thời khóa biểu tuần học 22 năm học 2017 - 2018

  05/01/2018

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN HỌC 22, NĂM HỌC 2017-2018

Áp dụng từ ngày 08/01 đến ngày 14/01

Lớp Ca Tiết
 học
Thứ 2 Thứ 3  Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
K5P3A
K5P2
S 5 105 Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần.
(Dự kiến 15/01/2018 SV đi thực tập TN)
Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần.
(Dự kiến 15/01/2018 SV đi thực tập TN)
Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần.
(Dự kiến 15/01/2018 SV đi thực tập TN)
Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần.
(Dự kiến 15/01/2018 SV đi thực tập TN)
Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần.
(Dự kiến 15/01/2018 SV đi thực tập TN)
Tự ôn Tự ôn
K5P3B C 5 105 Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần.
(Dự kiến 15/01/2018 SV đi thực tập TN)
Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần.
(Dự kiến 15/01/2018 SV đi thực tập TN)
Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần.
(Dự kiến 15/01/2018 SV đi thực tập TN)
Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần.
(Dự kiến 15/01/2018 SV đi thực tập TN)
Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần.
(Dự kiến 15/01/2018 SV đi thực tập TN)
Tự ôn Tự ôn
K5ĐD1
K5SĐ1
C 5   7h45' Học giáo dục quốc phòng - An ninh
P.106 KHB
7h45' Học giáo dục quốc phòng - An ninh
P.106 KHB
7h45' Học giáo dục quốc phòng - An ninh
P.106 KHB
7h45' Học giáo dục quốc phòng - An ninh
P.106 KHB
7h45' Học giáo dục quốc phòng - An ninh
P.106 KHB
Tự ôn Tự ôn
K5ĐD3 S 5   Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần.. Tự ôn Tự ôn
K6P1A
K6SD1
S 5   7h45' Học giáo dục quốc phòng - An ninh
P.106 KHB
7h45' Học giáo dục quốc phòng - An ninh
P.106 KHB
7h45' Học giáo dục quốc phòng - An ninh
P.106 KHB
7h45' Học giáo dục quốc phòng - An ninh
P.106 KHB
7h45' Học giáo dục quốc phòng - An ninh
P.106 KHB
Tự ôn Tự ôn
K6 P1B
K6ĐD1B
(lào)
S 5   Hóa học đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
20/30 tiết
P.107 KHB
TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
20/30 tiết
Phòng thực hành
Hóa học đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
25/30 tiết
P.107 KHB
TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
25/30 tiết
Phòng thực hành
Tin học
GV: Thầy Phong
75/75 tiết
10h15' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
P.107 KHB
Tự ôn Tự ôn
K6ĐD1A
K6SĐ1
C 5   7h45' Học giáo dục quốc phòng - An ninh
P.106 KHB
7h45' Học giáo dục quốc phòng - An ninh
P.106 KHB
7h45' Học giáo dục quốc phòng - An ninh
P.106 KHB
7h45' Học giáo dục quốc phòng - An ninh
P.106 KHB
7h45' Học giáo dục quốc phòng - An ninh
P.106 KHB
   
K6IN1 C 5   Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
K6P3A S 5 102 Hóa dược
GV: Thầy Hùng
15/60 tiết
Tự ôn Dược liệu
GV: Cô Diệp
20/45 tiết
Hóa dược
GV: Thầy Hùng
20/60 tiết
Bệnh học
GV: Thầy Thinh
10/30 tiết
Tự ôn Tự ôn
K6P3B C 5 102 Hóa dược
GV: Thầy Hùng
15/60 tiết
Tự ôn Dược liệu
GV: Cô Diệp
20/45 tiết
Hóa dược
GV: Thầy Hùng
20/60 tiết
Bệnh học
GV: Thầy Thinh
10/30 tiết
Tự ôn Tự ôn
K6P3C S 5 103 Bệnh học
GV: Thầy Thinh
10/30 tiết
Hóa dược
GV: Thầy Hùng
10/60 tiết
Tiếng Anh 3
GV: Cô Hòa
60/60 tiết
Dược liệu
GV: Cô Diệp
12/45 tiết
11h40' Sinh hoạt lớp
Hóa dược
GV: Thầy Hùng
15/60 tiết
Tự ôn  Tự ôn
K6P3D C 5 103 Bệnh học
GV: Thầy Thinh
10/30 tiết
Hóa dược
GV: Thầy Hùng
10/60 tiết
Tiếng Anh 3
GV: Cô Hòa
50/60 tiết
Dược liệu
GV: Cô Diệp
12/45 tiết
16h40' Sinh hoạt lớp
8h00' Xác suất thống kê Y - Dược
GV: Cô Hoa
20/35 tiết
(Dạy 10 tiết/ngày)
Tự ôn Tự ôn
K6ĐD3A S 5 104 Giao tiếp và thực hành Điều dưỡng
GV: Cô Phương Anh
05/30 tiết
Giao tiếp và thực hành Điều dưỡng
GV: Cô Phương Anh
10/30 tiết
Chăm sóc sức khoẻ trẻ em
GV: Cô Vui
30/30 tiết
  Tự ôn Tự ôn Tự ôn
K6ĐD3B C 5 104 Giao tiếp và thực hành Điều dưỡng
GV: Cô Phương Anh
05/30 tiết
Giao tiếp và thực hành Điều dưỡng
GV: Cô Phương Anh
10/30 tiết
Chăm sóc sức khoẻ trẻ em
GV: Cô Vui
30/30 tiết
  Tự ôn Tự ôn Tự ôn
K7P1
K7ĐD1
  5       14h00' Thi lần 1 môn Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
P.104 KHB
TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
05/30 tiết
P.104 Khu hiệu bộ
Tiếng Anh 2
GV: Cô Hòa
05/30 tiết
P.104 KHB
Tự ôn Tự ôn

K7P1BB
K7ĐD1B (Lào)

S 4   Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hòa
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.205 KHB
 Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tự ôn
C 4   Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hòa
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hòa
03 tiết/buổi
P.205 KHB
16h15' Sinh hoạt lớp
02 tiết/buổi/tuần
GV: Cô Nhung
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tự ôn
K7P3A C 5 A301   8h15' Thi lần 1 môn Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
      Tự ôn Tự ôn
K7P3B S 5 101     8h15' Thi lần 1 môn Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
    Tự ôn Tự ôn
K7P3C S 5 105       8h15' Thi lần 1 môn Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
Tự ôn Tự ôn Tự ôn
K7P3D C 5 A302   13h30 Thi lần 1 môn Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
Tự ôn  Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
K7ĐD3A S 5 104   13h30 Thi lần 1 môn Hóa học     13h30 Thi lần 1 môn Vật lý - Lý sinh Tự ôn Tự ôn
K7ĐD3B C 5 101   13h30 Thi lần 1 môn Hóa học     13h30 Thi lần 1 môn Vật lý - Lý sinh Tự ôn Tự ôn
LTD 5.3A CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Ôn thi tốt nghiệp Ôn thi tốt nghiệp
LTD 5.3B CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Ôn thi tốt nghiệp Ôn thi tốt nghiệp
LTDD 5.3 CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Ôn thi tốt nghiệp Ôn thi tốt nghiệp

Bình luận

Tin tức mới