Thời khóa biểu tuần học 21 năm học 2017-2018

  29/12/2017

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN HỌC 21, NĂM HỌC 2017-2018

Áp dụng từ ngày 01/01 đến ngày 07/01

Lớp Ca Tiết
 học
Thứ 2 Thứ 3  Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
K5P3A
K5P2
S 5 105 Nghỉ tết Dương lịch Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn Tự ôn
K5P3B C 5 105 Nghỉ tết Dương lịch Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn Tự ôn
K5ĐD1
K5SĐ1
C 5   Nghỉ tết Dương lịch 7h45' Học giáo dục quốc phòng - An ninh
P.106 KHB
7h45' Học giáo dục quốc phòng - An ninh
P.106 KHB
7h45' Học giáo dục quốc phòng - An ninh
P.106 KHB
7h45' Học giáo dục quốc phòng - An ninh
P.106 KHB
Tự ôn Tự ôn
K5ĐD3 S 5   Nghỉ tết Dương lịch Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn Tự ôn
K6P1A
K6SD1
S 5   Nghỉ tết Dương lịch 7h45' Học giáo dục quốc phòng - An ninh
P.106 KHB

7h45' Học giáo dục quốc phòng - An ninh
P.106 KHB

7h45' Học giáo dục quốc phòng - An ninh
P.106 KHB

7h45' Học giáo dục quốc phòng - An ninh
P.106 KHB

Tự ôn Tự ôn
K6 P1B
K6ĐD1B
(lào)
S 5   Nghỉ tết Dương lịch TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
15/30 tiết
Phòng thực hành
Hóa học đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
15/30 tiết
P.107 KHB
Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
65/80 tiết
P.107 KHB
Tin học
GV: Thầy Phong
73/75 tiết
11h40' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
P.107 KHB
Tự ôn Tự ôn
K6IN1 C 5   Nghỉ tết Dương lịch Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
K6P3A S 5 102 Nghỉ tết Dương lịch Dược liệu
GV: Cô Diệp
15/45 tiết
Tự ôn Bệnh học
GV: Thầy Thinh
05/30 tiết
Tự ôn Tự ôn Tự ôn
K6P3B C 5 102 Nghỉ tết Dương lịch Dược liệu
GV: Cô Diệp
15/45 tiết
Tự ôn Bệnh học
GV: Thầy Thinh
05/30 tiết
Tự ôn Tự ôn Tự ôn
K6P3C S 5 103 Nghỉ tết Dương lịch Hóa dược
GV: Thầy Hùng
05/60 tiết
Tiếng Anh 3
GV: Cô Hòa
55/60 tiết
Dược liệu
GV: Cô Diệp
08/45 tiết
11h40' Sinh hoạt lớp
Giảng đường 2

Bệnh học
GV: Thầy Thinh
05/30 tiết
Tự ôn  Tự ôn
K6P3D C 5 103 Nghỉ tết Dương lịch Hóa dược
GV: Thầy Hùng
05/60 tiết

Tiếng Anh 3
GV: Cô Hòa
45/60 tiết
Dược liệu
GV: Cô Diệp
08/45 tiết
16h40' Sinh hoạt lớp

Bệnh học
GV: Thầy Thinh
05/30 tiết
Tự ôn Tự ôn
K6ĐD3A S 5 104 Nghỉ tết Dương lịch Chăm sóc sức khoẻ trẻ em
GV: Cô Vui
20/30 tiết
Tự ôn Pháp luật và Tổ chức Y tế
GV: Thầy Hải
30/30 tiết
Tự ôn Tự ôn Tự ôn
K6ĐD3B C 5 104 Nghỉ tết Dương lịch Chăm sóc sức khoẻ trẻ em
GV: Cô Vui
20/30 tiết
Tự ôn Pháp luật và Tổ chức Y tế
GV: Thầy Hải
30/30 tiết
Tự ôn Tự ôn Tự ôn
K7P1
K7ĐD1
  5   Nghỉ tết Dương lịch Tự ôn 8h15' Thi lần 1 môn Tiếng Anh 1
P.104 KHB
  8h15' Thi lần 1 môn Tin học
P.104 KHB
Tự ôn Tự ôn

K7P1BB
K7ĐD1B (Lào)

S 4   Nghỉ tết Dương lịch Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hòa
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.205 KHB 
Tự ôn
C 4   Nghỉ tết Dương lịch Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hòa
03 tiết/buổi
P.205 KHB
16h15' Sinh hoạt lớp
02 tiết/buổi/tuần
GV: Cô Nhung
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.107 KHB
Tự ôn
K7P3A C 5 A301 Nghỉ tết Dương lịch   9h45' Thi lần 1 môn Tiếng Anh 1   9h45' Thi lần 1 môn Tin học Tự ôn Tự ôn
K7P3B S 5 101 Nghỉ tết Dương lịch   8h15' Thi lần 1 môn Tiếng Anh 1   8h15' Thi lần 1 môn Tin học Tự ôn Tự ôn
K7P3C S 5 105
Nghỉ tết Dương lịch
  8h15' Thi lần 1 môn Tiếng Anh 1   8h15' Thi lần 1 môn Tin học Tự ôn Tự ôn
K7P3D C 5 A302 Nghỉ tết Dương lịch   9h45' Thi lần 1 môn Tiếng Anh 1   9h45' Thi lần 1 môn Tin học Tự ôn Tự ôn
K7ĐD3A S 5 104 Nghỉ tết Dương lịch   13h30' Thi lần 1 môn Tiếng Anh 1
  13h30' Thi lần 1 môn Tin học Tự ôn Tự ôn
K7ĐD3B C 5 101 Nghỉ tết Dương lịch   13h30' Thi lần 1 môn Tiếng Anh 1
  13h30' Thi lần 1 môn Tin học Tự ôn Tự ôn
LTD 5.3A CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Ôn thi tốt nghiệp Ôn thi tốt nghiệp
LTD 5.3B CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Ôn thi tốt nghiệp Ôn thi tốt nghiệp
LTDD 5.3 CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Ôn thi tốt nghiệp Ôn thi tốt nghiệp

Bình luận

Tin tức mới