Thời khóa biểu tuần học 20 năm học 2017-2018

  21/12/2017

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN HỌC 20, NĂM HỌC 2017-2018

Áp dụng từ ngày 25/12 đến ngày 31/12

Lớp Ca Tiết
 học
Thứ 2 Thứ 3  Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
K5P3A
K5P2
S 5 105 Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn Tự ôn
K5P3B C 5 105 Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn Tự ôn
K5ĐD1
K5SĐ1
C 5   7h45' Học giáo dục quốc phòng - An ninh
GV: - Trường QS tỉnh Hưng Yên
- Thầy Quang
P.106 KHB
7h45' Học giáo dục quốc phòng - An ninh
GV: - Trường QS tỉnh Hưng Yên
- Thầy Quang
P.106 KHB
7h45' Học giáo dục quốc phòng - An ninh
GV: - Trường QS tỉnh Hưng Yên
- Thầy Quang
P.106 KHB
7h45' Học giáo dục quốc phòng - An ninh
GV: - Trường QS tỉnh Hưng Yên
- Thầy Quang
P.106 KHB
7h45' Học giáo dục quốc phòng - An ninh
GV: - Trường QS tỉnh Hưng Yên
- Thầy Quang
P.106 KHB
Tự ôn Tự ôn
K5ĐD3 S 5   Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn Tự ôn
K6P1A
K6SD1
S 5   7h45' Học giáo dục quốc phòng - An ninh
GV: - Trường QS tỉnh Hưng Yên
- Thầy Quang
P.106 KHB
7h45' Học giáo dục quốc phòng - An ninh
GV: - Trường QS tỉnh Hưng Yên
- Thầy Quang
P.106 KHB
7h45' Học giáo dục quốc phòng - An ninh
GV: - Trường QS tỉnh Hưng Yên
- Thầy Quang
P.106 KHB
7h45' Học giáo dục quốc phòng - An ninh
GV: - Trường QS tỉnh Hưng Yên
- Thầy Quang
P.106 KHB
7h45' Học giáo dục quốc phòng - An ninh
GV: - Trường QS tỉnh Hưng Yên
- Thầy Quang
P.106 KHB
Tự ôn Tự ôn
K6 P1B
K6ĐD1B
(lào)
S 5   Hóa học đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
15/30 tiết
P.107 KHB
TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
05/30 tiết
P.107 KHB
Hóa học đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
20/30 tiết
P.107 KHB
TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
10/30 tiết
Phòng thực hành
Tin học
GV: Thầy Phong
69/75 tiết
11h40' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
P.107 KHB
Tự ôn Tự ôn
K6IN1 C 5   Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
K6P3A S 5 102 Hóa dược
GV: Thầy Hùng
10/60 tiết
Tự ôn Dược liệu
GV: Cô Diệp
10/45 tiết
Giải phẫu sinh lý
GV: Thầy Thinh
45/45 tiết
Tự ôn Tự ôn Tự ôn
K6P3B C 5 102 Hóa dược
GV: Thầy Hùng
10/60 tiết
Tự ôn Dược liệu
GV: Cô Diệp
10/45 tiết
Giải phẫu sinh lý
GV: Thầy Thinh
45/45 tiết
Tự ôn Tự ôn Tự ôn
K6P3C S 5 103 Tiếng Anh 3
GV: Cô Hòa
45/60 tiết
Tự ôn Tiếng Anh 3
GV: Cô Hòa
50/60 tiết
Dược liệu
GV: Cô Diệp
04/45 tiết
11h40' Sinh hoạt lớp
Tự ôn Tự ôn  Tự ôn
K6P3D C 5 103 Tiếng Anh 3
GV: Cô Hòa
40/60 tiết
Tự ôn Tiếng Anh 3
GV: Cô Hòa
45/60 tiết
Dược liệu
GV: Cô Diệp
04/45 tiết
16h40' Sinh hoạt lớp
8h00' Xác suất thống kê Y - Dược
GV: Cô Hoa
10/35 tiết
(Dạy 10 tiết/ngày)
GĐ 105
Tự ôn Tự ôn
K6ĐD3A S 5 104 Pháp luật và Tổ chức Y tế
GV: Thầy Hải
25/30 tiết
Tự ôn Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa
GV: Cô Hà
15/30 tiết
Chăm sóc sức khoẻ trẻ em
GV: Cô Vui
20/30 tiết
Tự ôn Tự ôn Tự ôn
K6ĐD3B C 5 104 Pháp luật và Tổ chức Y tế
GV: Thầy Hải
25/30 tiết
Tự ôn Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa
GV: Cô Hà
15/30 tiết
Chăm sóc sức khoẻ trẻ em
GV: Cô Vui
20/30 tiết
Tự ôn Tự ôn Tự ôn
K7P1
K7ĐD1
  5     8h15' Thi lần 1 môn Chính trị 1
P.104 KHB
    8h15' Thi lần 1 môn Pháp luật
P.104 KHB
Tự ôn Tự ôn

K7P1BB
K7ĐD1B (Lào)

S 4   Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Vân
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Vân
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hòa
04 tiết/buổi
P.205 KHB
  Tự ôn
C 4   Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hòa
03 tiết/buổi
P.205 KHB
16h15' Sinh hoạt lớp
02 tiết/buổi/tuần
GV: Cô Nhung
  Tự ôn
K7P3A C 5 A301   9h45' Thi lần 1 môn Chính trị 1       9h45' Thi lần 1 môn Pháp luật Tự ôn Tự ôn
K7P3B S 5 101   8h15' Thi lần 1 môn Chính trị 1     8h15' Thi lần 1 môn Pháp luật Tự ôn Tự ôn
K7P3C S 5 105
 
8h15' Thi lần 1 môn Chính trị 1     8h15' Thi lần 1 môn Pháp luật Tự ôn Tự ôn
K7P3D C 5 A302   9h45' Thi lần 1 môn Chính trị 1     9h45' Thi lần 1 môn Pháp luật Tự ôn Tự ôn
K7ĐD3A S 5 104   13h30' Thi lần 1 môn Chính trị 1     13h30' Thi lần 1 môn Pháp luật Tự ôn Tự ôn
K7ĐD3B C 5 101   13h30' Thi lần 1 môn Chính trị 1     13h30' Thi lần 1 môn Pháp luật Tự ôn Tự ôn
LTD 5.3A CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Hoàn thiện báo cáo thực tập TN Hoàn thiện báo cáo thực tập TN
LTD 5.3B CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Hoàn thiện báo cáo thực tập TN Hoàn thiện báo cáo thực tập TN
LTDD 5.3 CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Hoàn thiện báo cáo thực tập TN Hoàn thiện báo cáo thực tập TN

Bình luận

Tin tức mới