Thời khóa biểu tuần học 19 năm học 2017-2018

  15/12/2017

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN HỌC 19, NĂM HỌC 2017-2018

Áp dụng từ ngày 18/12 đến ngày 24/12

Lớp Ca Tiết
 học
Thứ 2 Thứ 3  Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
K5P3A
K5P2
S 5 105 Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn Tự ôn
K5P3B C 5 105 Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn Tự ôn
K5ĐD1
K5SĐ1
C 5   Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
K5ĐD3 S 5   Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
K6P1A
K6SD1
S 5   8h00' Tổ 1 TH Bào chế 1
GV: Cô Hiền
20/20 tiết
13h00' Tổ 2 TH Bào chế 1
GV: Cô Hiền
20/20 tiết
Phòng thực hành
8h00' Tổ 1 TH Hóa dược
GV: Thầy Lâm
05/30 tiết
13h00' Tổ 2 TH Hóa dược
GV: Thầy Lâm
05/30 tiết
Phòng thực hành
8h00' Tổ 1 TH Dược liệu
GV: Cô Diệp
30/45 tiết
13h00' Tổ 2 TH Dược liệu
GV: Cô Diệp
30/45 tiết
Phòng thực hành
8h00' Tổ 1 TH Hóa dược
GV: Thầy Lâm
10/30 tiết
13h00' Tổ 2 TH Hóa dược
GV: Thầy Lâm
10/30 tiết
Phòng thực hành
8h15' Thi lần 1  môn Xác suất thống kê Y Dược
P.106 KHB
Tự ôn Tự ôn
K6 P1B
K6ĐD1B
(lào)
S 5   Vật lý - Lý sinh
GV: Thầy Hùng
15/15 tiết
P.107 KHB
Tin học
GV: Thầy Phong
59/75 tiết
11h40' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
P.107 KHB
Hóa học đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
10/30 tiết
P.107 KHB
Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
50/80 tiết
P.107 KHB
Tin học
GV: Thầy Phong
64/75 tiết
P.107 KHB
Tự ôn Tự ôn
K6IN1 C 5   TH Điều dưỡng cơ sở 2
GV: Cô Vui
40/60 tiết
Phòng thực hành
Pháp luật và Tổ chức Y tế
GV: Thầy Hải
15/30 tiết
P.104 KHB
TH Điều dưỡng cơ sở 2
GV: Cô Vui
45/60 tiết
Phòng thực hành
TH Điều dưỡng cơ sở 2
GV: Cô Vui
50/60 tiết
Phòng thực hành
TH Điều dưỡng cơ sở 2
GV: Cô Vui
55/60 tiết
Phòng thực hành
Tự ôn Tự ôn
K6P3A S 5 102 Giải phẫu sinh lý
GV: Thầy Thinh
40/45 tiết
Dược liệu
GV: Cô Diệp
05/45 tiết
Hóa dược
GV: Thầy Hùng
05/60 tiết
Tự ôn 8h15' Thi lần 1  môn Xác suất thống kê Y Dược Tự ôn Tự ôn
K6P3B C 5 102 Giải phẫu sinh lý
GV: Thầy Thinh
40/45 tiết
Dược liệu
GV: Cô Diệp
05/45 tiết
Hóa dược
GV: Thầy Hùng
05/60 tiết
Tự ôn 8h15' Thi lần 1  môn Xác suất thống kê Y Dược Tự ôn Tự ôn
K6P3C S 5 103 Tiếng Anh 3
GV: Cô Hòa
35/60 tiết
Tự ôn Tiếng Anh 3
GV: Cô Hòa
40/60 tiết
8h15' Thi lần 1 môn Kỹ năng mềm Giải phẫu sinh lý
GV: Thầy Thinh
45/45 tiết
Tự ôn  Tự ôn
K6P3D C 5 103 Tiếng Anh 3
GV: Cô Hòa
30/60 tiết
Tự ôn Tiếng Anh 3
GV: Cô Hòa
35/60 tiết
8h00' Xác suất thống kê Y - Dược
GV: Cô Hoa
10/35 tiết
(Dạy 10 tiết/ngày)
Giải phẫu sinh lý
GV: Thầy Thinh
45/45 tiết
Tự ôn Tự ôn
K6ĐD3A S 5   Pháp luật và Tổ chức Y tế
GV: Thầy Hải
20/30 tiết
Chăm sóc sức khoẻ trẻ em
GV: Cô Vui
15/30 tiết
Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa
GV: Cô Hà
05/30 tiết
Pháp luật và Tổ chức Y tế
GV: Thầy Hải
25/30 tiết
 13h30'          Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa
GV: Cô Hà
10/30 tiết
Tự ôn Tự ôn
K6ĐD3B C 5   Pháp luật và Tổ chức Y tế
GV: Thầy Hải
20/30 tiết
Chăm sóc sức khoẻ trẻ em
GV: Cô Vui
15/30 tiết
Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa
GV: Cô Hà
05/30 tiết
Pháp luật và Tổ chức Y tế
GV: Thầy Hải
25/30 tiết
Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa
GV: Cô Hà
10/30 tiết
Tự ôn Tự ôn
K7P1
K7ĐD1
  5   Vật lý - Lý sinh
GV: Thầy Hùng
20/20 tiết
P.104 Khu hiệu bộ
Học ghép cùng lớp K7ĐD1
Tự ôn thi môn Chính trị 1, Tiếng Anh 1, Pháp luật, Tin học, Giáo dục thể chất  TH Hóa học đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
20/30 tiết
Phòng thực hành
Tự ôn thi môn Chính trị 1, Tiếng Anh 1, Pháp luật, Tin học, Giáo dục thể chất Tự ôn thi môn Chính trị 1, Tiếng Anh 1, Pháp luật, Tin học, Giáo dục thể chất Tự ôn Tự ôn

K7P1BB
K7ĐD1B (Lào)

S 4   Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Vân
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Vân
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tự ôn
C 4   Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hòa
03 tiết/buổi
P.205 KHB
16h15' Sinh hoạt lớp
02 tiết/buổi/tuần
GV: Cô Nhung
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tự ôn
K7P3A C 5 A301 Tự ôn thi môn Chính trị 1, Pháp luật, Tin học, GDTC, Tiếng Anh 1 8h00' Tiếng Anh1
GV: Cô Liên
30/30 tiết
Tự ôn thi môn Chính trị 1, Pháp luật, Tin học, GDTC, Tiếng Anh 1 Tự ôn thi môn Chính trị 1, Pháp luật, Tin học, GDTC, Tiếng Anh 1 Tự ôn thi môn Chính trị 1, Pháp luật, Tin học, GDTC, Tiếng Anh 1 Tự ôn Tự ôn
K7P3B S 5 101 Tự ôn thi môn Chính trị 1, Pháp luật, Tin học, GDTC, Tiếng Anh 1 Tự ôn thi môn Chính trị 1, Pháp luật, Tin học, GDTC, Tiếng Anh 1 13h30'Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
60/60 tiết
Tự ôn thi môn Chính trị 1, Pháp luật, Tin học, GDTC, Tiếng Anh 1 Tự ôn thi môn Chính trị 1, Pháp luật, Tin học, GDTC, Tiếng Anh 1 Tự ôn Tự ôn
K7P3C S 5 105
Tự ôn thi môn Chính trị 1, Pháp luật, Tin học, GDTC, Tiếng Anh 2
Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
55/60 tiết
11h40' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
Giảng đường 2
Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
60/60 tiết
Tự ôn thi môn Chính trị 1, Pháp luật, Tin học, GDTC, Tiếng Anh 2 Tự ôn thi môn Chính trị 1, Pháp luật, Tin học, GDTC, Tiếng Anh 2 Tự ôn Tự ôn
K7P3D C 5 A302 Tự ôn thi môn Chính trị 1, Pháp luật, Tin học, GDTC, Tiếng Anh 1 Tự ôn thi môn Chính trị 1, Pháp luật, Tin học, GDTC, Tiếng Anh 2 Tự ôn thi môn Chính trị 1, Pháp luật, Tin học, GDTC, Tiếng Anh 3 Tự ôn thi môn Chính trị 1, Pháp luật, Tin học, GDTC, Tiếng Anh 4 Tự ôn thi môn Chính trị 1, Pháp luật, Tin học, GDTC, Tiếng Anh 5 Tự ôn Tự ôn
K7ĐD3A S 5 104 Tự ôn thi môn Chính trị, Pháp luật, Tin học, Hóa học, Vật lý - Lý sinh, Sinh học và di truyền, GDTC, Tiếng Anh 1 Tự ôn thi môn Chính trị, Pháp luật, Tin học, Hóa học, Vật lý - Lý sinh, Sinh học và di truyền, GDTC, Tiếng Anh 1 Tự ôn thi môn Chính trị, Pháp luật, Tin học, Hóa học, Vật lý - Lý sinh, Sinh học và di truyền, GDTC, Tiếng Anh 1 Tự ôn thi môn Chính trị, Pháp luật, Tin học, Hóa học, Vật lý - Lý sinh, Sinh học và di truyền, GDTC, Tiếng Anh 1 Tự ôn thi môn Chính trị, Pháp luật, Tin học, Hóa học, Vật lý - Lý sinh, Sinh học và di truyền, GDTC, Tiếng Anh 1 Tự ôn Tự ôn
K7ĐD3B C 5 101 Tự ôn thi môn Chính trị, Pháp luật, Tin học, Hóa học, Vật lý - Lý sinh, Sinh học và di truyền, GDTC, Tiếng Anh 1 Tự ôn thi môn Chính trị, Pháp luật, Tin học, Hóa học, Vật lý - Lý sinh, Sinh học và di truyền, GDTC, Tiếng Anh 1 Tự ôn thi môn Chính trị, Pháp luật, Tin học, Hóa học, Vật lý - Lý sinh, Sinh học và di truyền, GDTC, Tiếng Anh 1 Tự ôn thi môn Chính trị, Pháp luật, Tin học, Hóa học, Vật lý - Lý sinh, Sinh học và di truyền, GDTC, Tiếng Anh 1 Tự ôn thi môn Chính trị, Pháp luật, Tin học, Hóa học, Vật lý - Lý sinh, Sinh học và di truyền, GDTC, Tiếng Anh 1 Tự ôn Tự ôn
LTD 5.3A CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp
LTD 5.3B CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp
LTDD 5.3 CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp

Bình luận

Tin tức mới