Thời khóa biểu tuần học 18 năm học 2017-2018

  08/12/2017

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN HỌC 18, NĂM HỌC 2017-2018

Áp dụng từ ngày 11/12 đến ngày 17/12

Lớp Ca Tiết
 học
Thứ 2 Thứ 3  Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
K5P3A
K5P2
S 5 105 Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn Tự ôn
K5P3B C 5 105 Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn đối với SV đã hoàn thành học phần. Trả nợ môn đối với SV chưa hoàn thành học phần. Tự ôn Tự ôn
K5ĐD1
K5SĐ1
C 5   Thực tập hết học phần
09 tuần (Từ tuần 10 - hết tuần 18) 
Thực tập hết học phần
09 tuần (Từ tuần 10 - hết tuần 18) 
Thực tập hết học phần
09 tuần (Từ tuần 10 - hết tuần 18) 
Thực tập hết học phần
09 tuần (Từ tuần 10 - hết tuần 18) 
Thực tập hết học phần
09 tuần (Từ tuần 10 - hết tuần 18) 
Tự ôn Tự ôn
K5ĐD3 S 5   Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
K6P1A
K6SD1
S 5   8h00' Tổ 1 TH Bào chế 1
GV: Cô Hiền
10/20 tiết
13h00' Tổ 2 TH Bào chế 1
GV: Cô Hiền
10/20 tiết
Phòng thực hành
8h00' Tổ 1 TH Bào chế 1
GV: Cô Hiền
15/20 tiết
13h00' Tổ 2 TH Bào chế 1
GV: Cô Hiền
15/20 tiết
Phòng thực hành
    8h15' Thi lần 1 môn Hóa phân tích
P.106 KHB
Tự ôn Tự ôn
K6 P1B
K6ĐD1B
(lào)
S 5   Vật lý - Lý sinh
GV: Thầy Hùng
10/15 tiết
P.107 KHB
Tin học
GV: Thầy Phong
50/75 tiết
11h40' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
P.107 KHB
Tự ôn Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
45/80 tiết
P.107 KHB
Tin học
GV: Thầy Phong
55/75 tiết
P.107 KHB
Tự ôn Tự ôn
K6IN1 C 5   TH Điều dưỡng cơ sở 2
GV: Cô Vui
25/60 tiết
Phòng thực hành

 
Pháp luật và Tổ chức Y tế
GV: Thầy Hải
05/30 tiết
P.104 KHB


 
TH Điều dưỡng cơ sở 2
GV: Cô Vui
30/60 tiết
Phòng thực hành
Pháp luật và Tổ chức Y tế
GV: Thầy Hải
10/30 tiết
P.104 KHB
TH Điều dưỡng cơ sở 2
GV: Cô Vui
35/60 tiết
Phòng thực hành
Tự ôn Tự ôn
K6P3A S 5 102 Giải phẫu sinh lý
GV: Thầy Thinh
35/45 tiết 
  8h15' Thi lần 1 môn  
Hóa sinh
  8h15' Thi lần 1 môn  
Hóa hữu cơ
10h00' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
Tự ôn Tự ôn
K6P3B C 5 102 Giải phẫu sinh lý
GV: Thầy Thinh
35/45 tiết
  8h'15Thi lần 1 môn  
Hóa sinh
  8h15' Thi lần 1 môn  
Hóa hữu cơ
10h00' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
Tự ôn Tự ôn
K6P3C S 5 103 Tiếng Anh 3
GV: Cô Hòa
25/60 tiết
  Tiếng Anh 3
GV: Cô Hòa
30/60 tiết
8h15' Thi lần 1 môn  
Hóa hữu cơ
10h00' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
Giải phẫu sinh lý
GV: Thầy Thinh
40/45 tiết
Tự ôn  Tự ôn
K6P3D C 5 103 Tiếng Anh 3
GV: Cô Hòa
20/60 tiết
  Tiếng Anh 3
GV: Cô Hòa
25/60 tiết
8h15' Thi lần 1 môn  
Hóa hữu cơ
10h00' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
Giải phẫu sinh lý
GV: Thầy Thinh
40/45 tiết
Tự ôn Tự ôn
K6ĐD3A S 5   Pháp luật và Tổ chức Y tế
GV: Thầy Hải
05/30 tiết
Chăm sóc sức khoẻ trẻ em
GV: Cô Vui
05/30 tiết
Pháp luật và Tổ chức Y tế
GV: Thầy Hải
10/30 tiết
( GĐ mới A302)
Chăm sóc sức khoẻ trẻ em
GV: Cô Vui
10/30 tiết
( GĐ mới A301)
Pháp luật và Tổ chức Y tế
GV: Thầy Hải
15/30 tiết
( GĐ mới A302)
Tự ôn Tự ôn
K6ĐD3B C 5   Pháp luật và Tổ chức Y tế
GV: Thầy Hải
05/30 tiết
Chăm sóc sức khoẻ trẻ em
GV: Cô Vui
05/30 tiết
Pháp luật và Tổ chức Y tế
GV: Thầy Hải
10/30 tiết
Chăm sóc sức khoẻ trẻ em
GV: Cô Vui
10/30 tiết
Pháp luật và Tổ chức Y tế
GV: Thầy Hải
15/30 tiết
Tự ôn Tự ôn
K7P1
K7ĐD1
  5   Vật lý - Lý sinh
GV: Thầy Hùng
15/20 tiết
P.104 Khu hiệu bộ
Học ghép cùng lớp K7ĐD1
Tin học
GV: Thầy Phong
75/75 tiết
P.104 KHB
Học ghép cùng lớp K7ĐD1
Tự ôn thi môn Chính trị 1, Tiếng Anh 1, Pháp luật, Tin học, Giáo dục thể chất Tự ôn thi môn Chính trị 1, Tiếng Anh 1, Pháp luật, Tin học, Giáo dục thể chất Tự ôn thi môn Chính trị 1, Tiếng Anh 1, Pháp luật, Tin học, Giáo dục thể chất Tự ôn Tự ôn

K7P1BB
K7ĐD1B (Lào)

S 4   Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Vân
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tự ôn
C 4   Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hòa
03 tiết/buổi
P.205 KHB
16h15' Sinh hoạt lớp
02 tiết/buổi/tuần
GV: Cô Nhung
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Vân
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tự ôn
K7P3A C 5 101 Tự ôn 8h00' Tiếng Anh1
GV: Cô Liên
24/30 tiết
11h40' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
60/60 tiết
Tổ 2 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
15/30 tiết
Tổ 1,3: Nghỉ
Tổ 2 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
20/30 tiết
Tổ 1,3: Nghỉ
Tự ôn thi môn Chính trị 1, Pháp luật, Tin học Tự ôn
K7P3B S 5 101 Tự ôn Tự ôn Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
55/60 tiết
(Dạy 4 tiết/buổi)
11h40' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
Tổ 1 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
30/30 tiết
Tự ôn thi môn Chính trị 1, Pháp luật, Tin học Tự ôn thi môn Chính trị 1, Pháp luật, Tin học Tự ôn
K7P3C S 5 A302
Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
51/60 tiết
Tự ôn Tổ 2 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
15/30 tiết
Tổ 1, 3: Nghỉ
Tiếng Anh 1
GV: Cô Liên
24/30 tiết
11h40' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
Tự ôn thi môn Chính trị 1, Pháp luật, Tin học Tự ôn thi môn Chính trị 1, Pháp luật, Tin học Tự ôn
K7P3D C 5 A302 Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
60/60 tiết
Tự ôn Tổ 3 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
20/30 tiết
Tiếng Anh 1
GV: Cô Liên
24/30 tiết
16h40' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
Tổ 1TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
20/30 tiết
Tự ôn thi môn Chính trị 1, Pháp luật, Tin học Tự ôn
K7ĐD3A S 5 A301 Tự ôn Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
60/60 tiết
Tự ôn thi môn Chính trị 1, Pháp luật, Tin học, Hóa học, Vật lý - Lý sinh, Sinh học và di truyền, GDTC Tự ôn thi môn Chính trị 1, Pháp luật, Tin học, Hóa học, Vật lý - Lý sinh, Sinh học và di truyền, GDTC Tiếng Anh 1
GV: Cô Liên
24/30 tiết
11h40' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
Tự ôn Tự ôn
K7ĐD3B C 5 A301 Tự ôn Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
60/60 tiết
 Chính trị
GV: Cô Vân
60/60 tiết
Tự ôn thi môn Chính trị, Pháp luật, Tin học, Hóa học, Vật lý - Lý sinh, Sinh học và di truyền, GDTC Tiếng Anh 1
GV: Cô Liên
24/30 tiết
16h40' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
Tự ôn Tự ôn
LTD 5.3A CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp
LTD 5.3B CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp
LTDD 5.3 CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp

Bình luận

Tin tức mới