Thời khóa biểu tuần học 17 năm học 2017-2018

  30/11/2017

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN HỌC 17, NĂM HỌC 2017-2018

Áp dụng từ ngày 04/12 đến ngày 10/12

Lớp Ca Tiết
 học
Thứ 2 Thứ 3  Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
K5P3A
K5P2
S 5 105 Chứng chỉ Tiếng Anh
GV: Cô Hòa
15/20 tiết
Chứng chỉ Tin học
GV: Cô Nhung
15/20 tiết
8h15' Thi  Chứng chỉ Tiếng Anh
GV: Cô Hòa
20/20 tiết
8h15' Thi Chứng chỉ Tin học
GV: Cô Nhung
20/20 tiết
Tự ôn Tự ôn Tự ôn
K5P3B C 5 105 Chứng chỉ Tiếng Anh
GV: Cô Hòa
15/20 tiết
13h15' Thi Chứng chỉ Tin học
GV: Cô Nhung
20/20 tiết
13h15' Thi Chứng chỉ Tiếng Anh
GV: Cô Hòa
20/20 tiết
Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
K5ĐD1
K5SĐ1
C 5   Thực tập hết học phần
09 tuần (Từ tuần 10 - hết tuần 18) 
Thực tập hết học phần
09 tuần (Từ tuần 10 - hết tuần 18) 
Thực tập hết học phần
09 tuần (Từ tuần 10 - hết tuần 18) 
Thực tập hết học phần
09 tuần (Từ tuần 10 - hết tuần 18) 
Thực tập hết học phần
09 tuần (Từ tuần 10 - hết tuần 18) 
Tự ôn Tự ôn
K5ĐD3 S 5   Thực tập hết học phần
08 tuần (Từ tuần 10 - hết tuần 17) 
Thực tập hết học phần
08 tuần (Từ tuần 10 - hết tuần 17) 
Thực tập hết học phần
08 tuần (Từ tuần 10 - hết tuần 17) 
Thực tập hết học phần
08 tuần (Từ tuần 10 - hết tuần 17) 
Thực tập hết học phần
08 tuần (Từ tuần 10 - hết tuần 17) 
Tự ôn Tự ôn
K6P1A
K6SD1
S 5   8h00' Tổ 1 TH Dược liệu
GV: Cô Diệp
25/45 tiết
13h00' Tổ 2 TH Dược liệu
GV: Cô Diệp
25/45 tiết
Phòng thực hành
8h00' Tổ 1 TH Dược liệu
GV: Cô Diệp
30/45 tiết
13h00' Tổ 2 TH Dược liệu
GV: Cô Diệp
30/45 tiết
Phòng thực hành
  8h15' Thi lần 1 môn Thực vật Dược
P.106 KHB
Tự ôn Tự ôn Tự ôn
K6ĐD1A
K6SĐ1
C       14h00' Thi lần 1 môn 
Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm
P.104 KHB
TH Điều dưỡng cơ sở 2
GV: Cô Vui
10/60 tiết
Phòng thực hành
TH Điều dưỡng cơ sở 2
GV: Cô Vui
15/60 tiết
Phòng thực hành
TH Điều dưỡng cơ sở 2
GV: Cô Vui
20/60 tiết
Phòng thực hành
Tự ôn Tự ôn
 
K6 P1B
K6ĐD1B
(lào)
S 5   Vật lý - Lý sinh
GV: Thầy Hùng
05/15 tiết
P.107 KHB
Tin học
GV: Thầy Phong
46/75 tiết
11h40' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
P.107 KHB
Hóa học đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
05/30 tiết
P.107 KHB
Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
40/80 tiết
P.107 KHB
Tiếng Anh 1
GV: Cô Hòa
45/45 tiết
P.107 KHB
Tự ôn Tự ôn
K6IN1 C 5  
 


14h00' Thi lần 1 môn 
Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm
P.104 KHB
TH Điều dưỡng cơ sở 2
GV: Cô Vui
10/60 tiết
Phòng thực hành
TH Điều dưỡng cơ sở 2
GV: Cô Vui
15/60 tiết
Phòng thực hành
TH Điều dưỡng cơ sở 2
GV: Cô Vui
20/60 tiết
Phòng thực hành
Tự ôn Tự ôn
K6P3A S 5 102 Giải phẫu sinh lý
GV: Thầy Thinh
30/45 tiết
Tổ 2 TH Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
25/25 tiết
Tổ 2, 3: Nghỉ
  8h15' Thi lần 1 môn  
Tiếng Anh 3 

10h00' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)

Tự ôn Hóa sinh, Hóa hữu cơ
Tự ôn Tự ôn
K6P3B C 5 102 Giải phẫu sinh lý
GV: Thầy Thinh
30/45 tiết
Tổ 2 TH Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
25/25 tiết
Tổ 2, 3: Nghỉ
  13h30' Thi lần 1 môn  
Tiếng Anh 3 

16h00' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
Tự ôn Hóa sinh, Hóa hữu cơ Tự ôn Tự ôn
K6P3C S 5 103 Kỹ năng mềm
GV: Cô Hạnh
30/30 tiết
(Dạy 10 tiết/ngày)
Tự ôn Tự ôn 08h15' Thi lần 1 môn  
Hóa sinh 
10h00' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
Giải phẫu sinh lý
GV: Thầy Thinh
35/45 tiết
Tự ôn  Tự ôn
K6P3D C 5 103   14h00' Thi lần 1 môn Tiếng Anh 2   13h30' Thi lần 1 môn Hóa sinh 
16h00' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
Giải phẫu sinh lý
GV: Thầy Thinh
35/45 tiết
Tự ôn Tự ôn
K6ĐD3A S 5       8h15' Thi lần 1 môn Điều dưỡng cơ sở 1   8h15' Thi lần 1 môn Điều dưỡng cơ sở 2 Tự ôn Tự ôn
K6ĐD3B C 5       8h15' Thi lần 1 môn Điều dưỡng cơ sở 1   8h15' Thi lần 1 môn Điều dưỡng cơ sở 2 Tự ôn Tự ôn
K7P1
K7ĐD1
  5   Vật lý - Lý sinh
GV: Thầy Hùng
10/20 tiết
P.104 Khu hiệu bộ
Học ghép cùng lớp K7ĐD1
Tin học
GV: Thầy Phong
65/75 tiết
P.104 KHB
Học ghép cùng lớp K7ĐD1
 TH Hóa học đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
15/30 tiết
Phòng thực hành
Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
60/60 tiết
P.104 Khu hiệu bộ
Học ghép cùng lớp K7ĐD1
8h00' Tin học
GV: Thầy Phong
70/75 tiết
P.104 KHB
Học ghép cùng lớp K7ĐD1
Tự ôn Tự ôn

K7P1BB
K7ĐD1B (Lào)

S 5   Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
C 5   Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Vân
04 tiết/buổi
P.207 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hòa
03 tiết/buổi
P.205 KHB
16h15' Sinh hoạt lớp
GV: Cô Nhung
02 tiết/buổi/tuần
Tự ôn Tự ôn

K7P1BB
K7ĐD1B (Lào)

Mới

S 4   Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Vân
04 tiết/buổi
P.207 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.207 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.207 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.207 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.207 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Vân
04 tiết/buổi
P.207 KHB
Tự ôn
C 4   Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.207 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.207 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.207 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.207 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
03 tiết/buổi
P.207 KHB
16h15' Sinh hoạt lớp
02 tiết/buổi/tuần
GV: Cô Nhung
Sinh hoạt cùng lớp cũ
Tự ôn Tự ôn
K7P3A C 5 101 Tổ 2 TH Hóa đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
25/30 tiết
Tổ 1, 3: Nghỉ
8h00' Tiếng Anh 1
GV: Cô Liên
20/30 tiết
11h40' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
56/60 tiết
Tổ 2 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
10/30 tiết
Tổ 1,2: Nghỉ
8h00'Tổ 3 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
30/30 tiết
Tổ 1, 3: Nghỉ
Tự ôn Tự ôn
K7P3B S 5 101 Tổ 1 TH Hóa học đại cương  - Vô cơ
GV: Cô Thắm
15/30 tiết
Tổ 2, 3: Nghỉ
  Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
51/60 tiết
(Dạy 4 tiết/buổi)
11h40' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
8h00' Tổ 1 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng 25/30 tiết            13h00' Tổ 2 TH Hóa học đại cương  - Vô cơ
GV: Cô Thắm
05/30 tiết
Tổ 3 TH Hóa học đại cương  - Vô cơ
GV: Cô Thắm
05/30 tiết
Tổ 1, 2: Nghỉ
Tự ôn Tự ôn
K7P3C S 5 A302
Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
46/60 tiết
Pháp luật
GV: Cô Vân
40/40 tiết
Tổ 2 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
10/30 tiết
Tổ 1, 3: Nghỉ
Tiếng Anh 1
GV: Cô Liên
20/30 tiết
11h40' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
13h00' Tổ 3 TH Hóa đại cương - Vô cơ
GV: Cô Thắm
05/30 tiết
Tổ 2, 3: Nghỉ
Tự ôn Tự ôn
K7P3D C 5 A302 Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
56/60 tiết
Tổ 2 TH Hóa học đại cương vô cơ
Cô Thắm
10/30 tiết
Tổ 1, 3: Nghỉ
Tổ 3 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
15/30 tiết
Tiếng Anh 1
GV: Cô Liên
20/30 tiết
16h40' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
Tổ 1TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
15/30 tiết
Tự ôn Tự ôn
K7ĐD3A S 5 A301 Tự ôn 13h00' Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
56/60 tiết
Pháp luật
GV: Cô Vân
40/40 tiết
Tự ôn Tiếng Anh 1
GV: Cô Liên
20/30 tiết
11h40' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
   
K7ĐD3B C 5 A301 Tự ôn

8h00' Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
55/60 tiết

13h00' Chính trị
GV: Cô Vân
45/60 tiết

Chính trị
GV: Cô Vân
50/60 tiết
 Chính trị
GV: Cô Vân
55/60 tiết
Tiếng Anh 1
GV: Cô Liên
20/30 tiết
16h40' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
Tự ôn Tự ôn
LTD 5.3A CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Thi lần 2 học phần Thi lần 2 học phần
LTD 5.3B CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Thi lần 2 học phần Thi lần 2 học phần
LTDD 5.3 CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp

Bình luận

Tin tức mới