Thời khóa biểu tuần học 15 năm học 2017-2018

  19/11/2017

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN HỌC 15, NĂM HỌC 2017-2018

Áp dụng từ ngày 20/11 đến ngày 26/11

Lớp Ca Tiết
 học
Thứ 2 Thứ 3  Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
K5P3A
K5P2
S     Nghỉ lễ ngày Nhà giáo Việt Nam 8h15' Thi lại và thi cải thiện điểm môn
Dược lý 2, Bào chế 1
Giảng đường 2
8h15' Thi lại và thi cải thiện điểm môn Bào chế 2, Dược liệu, Đảm bảo chất lượng thuốc
Giảng đường 2
8h15' Thi lại và thi cải thiện điểm môn  Pháp chế Dược, Kiểm nghiệm 
Giảng đường 2
8h15' Thi lại và thi cải thiện điểm môn Dược học cổ truyền, Hóa dược, Kinh tế Dược
Giảng đường 2
   
K5P3B S     Nghỉ lễ ngày Nhà giáo Việt Nam 8h15' Thi lại và thi cải thiện điểm môn
Dược lý 2, Bào chế 1
Giảng đường 2
8h15' Thi lại và thi cải thiện điểm môn Bào chế 2, Dược liệu, Đảm bảo chất lượng thuốc
Giảng đường 2
8h15' Thi lại và thi cải thiện điểm môn  Pháp chế Dược, Kiểm nghiệm 
Giảng đường 2
8h15' Thi lại và thi cải thiện điểm môn Dược học cổ truyền, Hóa dược, Kinh tế Dược
Giảng đường 2
   
K5ĐD1
K5SĐ1
S     Thực tập hết học phần
09 tuần (Từ tuần 10 - hết tuần 18) 
Thực tập hết học phần
09 tuần (Từ tuần 10 - hết tuần 18) 
Thực tập hết học phần
09 tuần (Từ tuần 10 - hết tuần 18) 
Thực tập hết học phần
09 tuần (Từ tuần 10 - hết tuần 18) 
Thực tập hết học phần
09 tuần (Từ tuần 10 - hết tuần 18) 
   
K5ĐD3 S     Thực tập hết học phần
09 tuần (Từ tuần 10 - hết tuần 18) 
Thực tập hết học phần
08 tuần (Từ tuần 10 - hết tuần 17) 
Thực tập hết học phần
08 tuần (Từ tuần 10 - hết tuần 17) 
Thực tập hết học phần
08 tuần (Từ tuần 10 - hết tuần 17) 
Thực tập hết học phần
08 tuần (Từ tuần 10 - hết tuần 17) 
   
K6P1A
K6SD1
S     8h30' Tham gia hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
Hội trường 
Bào chế 1
GV: Cô Hiền
15/25 tiết
P.106 KHB
Bào chế 1
GV: Cô Hiền
20/25 tiết
P.106 KHB
Hóa dược
GV: Thầy Hùng
45/60 tiết
P.106 KHB
Hóa dược
GV: Thầy Hùng
50/60 tiết
P.106 KHB
   
K6ĐD1A
K6SĐ1
C     8h30' Tham gia hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
Hội trường 
  14h00' Thi lần 1 môn 
Sức khoẻ-Nâng cao sức khoẻ và
hành vi con người
P.104 KHB
  14h00' Thi lần 1 môn Sức khoẻ - Môi trường và vệ sinh 
P.104 KHB
   
   
K6 P1B
K6ĐD1B
(lào)
S     8h30' Tham gia hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
Hội trường 
Tin học
GV: Thầy Phong
33/75 tiết
11h40' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
P.107 KHB
Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin 1
GV: Cô Hạnh
35/45 tiết
P.107 KHB
Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
35/80 tiết
P.107 KHB
Tiếng Anh 1
GV: Cô Hòa
35/45 tiết
P.107 KHB
   
K6IN1 C    
8h30' Tham gia hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
Hội trường 


 
14h00' Thi lần 1 môn 
Sức khoẻ-Nâng cao sức khoẻ và
hành vi con người
P.104 KHB
 
14h00' Thi lần 1 môn Sức khoẻ - Môi trường và vệ sinh 
P.104 KHB
   
K6P3A S 5 102 Nghỉ lễ ngày Nhà giáo Việt Nam Hóa sinh
GV: Thầy Lâm
40/45 tiết
Giảng đường 2
Xác suất thống kê Y - Dược
GV: Cô Hoa
20/35 tiết
Giảng đường 2
13h00' Tổ 2 TH Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
20/25 tiết
Giảng đường 2
8h15' Thi lần 1 môn Hóa phân tích 1
10h00' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
Giảng đường 2
Xác suất thống kê Y - Dược
GV: Cô Hoa
25/35 tiết
Giảng đường 2 
13h00' Tổ 1 TH Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
10/25 tiết
Giảng đường 2

 
   
K6P3B C 5 102 Nghỉ lễ ngày Nhà giáo Việt Nam Hóa sinh
GV: Thầy Lâm
40/45 tiết
Giảng đường 2
Xác suất thống kê Y - Dược
GV: Cô Hoa
20/35 tiết
Giảng đường 2
8h00' Tổ 2 TH Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
20/25 tiết
Giảng đường 2
13h15' Thi lần 1 môn Hóa phân tích 1
16h00' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
Giảng đường 2
Xác suất thống kê Y - Dược
GV: Cô Hoa
25/35 tiết
Giảng đường 2 
8h00' Tổ 1 TH Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
10/25 tiết
Giảng đường 2
   
K6P3C S 5 103
Nghỉ lễ ngày Nhà giáo Việt Nam
Kỹ năng mềm
GV: Cô Hạnh
15/30 tiết
Giảng đường 2

Tiếng Anh 3
GV: Cô Hòa
20/60 tiết
Giảng đường 2
8h15' Thi lần 1 môn Hóa phân tích 1
Giảng đường 2
10h00' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
Giảng đường 2
Giải phẫu sinh lý
GV: Thầy Thinh
20/45 tiết
Giảng đường 2 
   
K6P3D C 5 103 Nghỉ lễ ngày Nhà giáo Việt Nam 8h00' Tổ 3 TH Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
25/25 tiết
(Dạy 10 tiết/ngày)
Giảng đường 2

Tiếng Anh 3
GV: Cô Hòa
15/60 tiết
Giảng đường 2
13h15' Thi lần 1 môn Hóa phân tích
16h00' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
Giảng đường 2
Giải phẫu sinh lý
GV: Thầy Thinh
20/45 tiết
Giảng đường 2 
   
K6ĐD3A S 5 104 Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn    
K6ĐD3B C 5 104 Nghỉ lễ ngày Nhà giáo Việt Nam Tổ 1 TH Điều dưỡng cơ sở 1
GV: Thầy Hải
10/45 tiết
(Dạy 10 tiết/ngày)
Tổ 2 TH Điều dưỡng cơ sở 1
GV: Cô Vui
10/45 tiết
(Dạy 10 tiết/ngày)
Phòng thực hành
Tổ 1 TH Điều dưỡng cơ sở 1
GV: Thầy Hải
20/45 tiết
(Dạy 10 tiết/ngày)
Tổ 2 TH Điều dưỡng cơ sở 1
GV: Cô Vui
20/45 tiết
(Dạy 10 tiết/ngày)
Phòng thực hành
Tổ 1 TH Điều dưỡng cơ sở 1
GV: Thầy Hải
30/45 tiết
(Dạy 10 tiết/ngày)
Tổ 2 TH Điều dưỡng cơ sở 1
GV: Cô Vui
30/45 tiết
(Dạy 10 tiết/ngày)
Phòng thực hành
Tổ 1 TH Điều dưỡng cơ sở 1
GV: Thầy Hải
40/45 tiết
(Dạy 10 tiết/ngày)
Tổ 2 TH Điều dưỡng cơ sở 1
GV: Cô Vui
40/45 tiết
(Dạy 10 tiết/ngày)
Phòng thực hành
Tổ 1 TH Điều dưỡng cơ sở 1
GV: Thầy Hải
45/45 tiết
Tổ 2 TH Điều dưỡng cơ sở 1
GV: Cô Vui
45/45 tiết
Phòng thực hành
 
K7P1
K7ĐD1
      8h30' Tham gia hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
Hội trường 
Tin học
GV: Thầy Phong
40/75 tiết
P.104 KHB
Học ghép cùng lớp K7ĐD1
8h00' TH Hóa học đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
05/30 tiết
Phòng thực hành1
Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
50/60 tiết
P.104 Khu hiệu bộ
Học ghép cùng lớp K7ĐD1
8h00' Tin học
GV: Thầy Phong
45/75 tiết
P.104 KHB
Học ghép cùng lớp K7ĐD1
   

K7P1BB
K7ĐD1B (Lào)

S     8h30' Tham gia hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
Hội trường 
Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn    
C     Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hòa
03 tiết/buổi
P.205 KHB
16h15' Sinh hoạt lớp
GV: Cô Nhung
02 tiết/buổi/tuần
   

K7P1BB
K7ĐD1B (Lào)

Mới

S     8h30' Tham gia hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
Hội trường 
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.207 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.207 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.207 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.207 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Vân
04 tiết/buổi
P.207 KHB
 
C     Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.207 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.207 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Huệ
04 tiết/buổi
P.207 KHB
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
03 tiết/buổi
P.207 KHB
16h15' Sinh hoạt lớp
02 tiết/buổi/tuần
GV: Cô Nhung
Sinh hoạt cùng lớp cũ
Tiếng Việt cơ sở 1
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.207 KHB
 
K7P3A C 5 101 Nghỉ lễ ngày Nhà giáo Việt Nam 8h00' Tiếng Anh1
GV: Cô Liên
12/45 tiết
11h40' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
Giảng đường 2
 
Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
46/60 tiết
Giảng đường 2

 
Tổ 3 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
25/30 tiết
Tổ 1,2: Nghỉ
Giảng đường 2
8h00'Tổ 1 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
25/30 tiết
Tổ 2, 3: Nghỉ
Giảng đường 2
   
K7P3B S 5 101 Nghỉ lễ ngày Nhà giáo Việt Nam Tin học
GV: Cô Nhung
70/75 tiết
Giảng đường 2

Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
43/60 tiết
(Dạy 4 tiết/buổi)
11h40' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
Giảng đường 2
Tổ 1 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
20/30 tiết
Giảng đường 2
Hóa học đại cương  - Vô cơ
GV: Cô Thắm
25/30 tiết
Giảng đường 2
   
K7P3C S 5 A302
Nghỉ lễ ngày Nhà giáo Việt Nam
Pháp luật
GV: Cô Vân
30/40 tiết
Giảng đường 2
Tổ 1 TH Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
20/30 tiết
Tổ 2, 3: Nghỉ
Giảng đường 2
Tiếng Anh 1
GV: Cô Liên
12/45 tiết
11h40' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
Giảng đường 2
13h00' Tổ 2 TH Hóa đại cương - Vô cơ
GV: Cô Thắm
25/30 tiết
Tổ 1, 3: Nghỉ
Giảng đường 2
   
K7P3D C 5 A302 Nghỉ lễ ngày Nhà giáo Việt Nam Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
51/60 tiết
Giảng đường 2
  Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
25/30 tiết
Giảng đường 2
Tiếng Anh 1
GV: Cô Liên
12/45 tiết
16h40' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
Giảng đường 2
 Vật lý đại cương
GV: Thầy Hùng
30/30 tiết
Giảng đường 2
   
K7ĐD3A S 5 A301 Nghỉ lễ ngày Nhà giáo Việt Nam
Giáo dục thể chất
GV: Thầy Quang
46/60 tiết
Giảng đường 2
TH Sinh học và di truyền
GV: Cô Châm
25/30 tiết
Giảng đường 2
13h00' Pháp luật
GV: Cô Vân
25/40 tiết
Giảng đường 2
Tiếng Anh 1
GV: Cô Liên
12/45 tiết
11h40' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
Giảng đường 2
   
K7ĐD3B C 5 A301 Nghỉ lễ ngày Nhà giáo Việt Nam Chính trị
GV: Cô Vân
25/60 tiết
Giảng đường 2
8h00' Chính trị
GV: Cô Vân
30/60 tiết
Giảng đường 2
TH Sinh học và di truyền
GV: Cô Châm
25/30 tiết
Giảng đường 2
Tin học
GV: Cô Nhung
75/75 tiết
Giảng đường 2
Tiếng Anh 1
GV: Cô Liên
12/45 tiết
16h40' Sinh hoạt lớp
(01 tiết/buổi/tuần)
Giảng đường 2
   
LTD 5.3A CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Thực hành bào chế Thực hành bào chế
LTD 5.3B CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Thực hành bào chế Thực hành bào chế
LTDD 5.3 CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn

Bình luận

Tin tức mới