Thông báo Kết quả tuyển dụng

  15/03/2017    Lượt xem : 677

Phòng Hành chính - Tổ chức thông báo kết quả tuyển dụng cho vị trí Chuyên viên Truyền thông và Tuyển sinh phỏng vấn ngày 10 và 14 tháng 03 năm 2017 như sau: