Thông báo Kết quả tuyển dụng

  15/03/2017    Lượt xem : 3848

Phòng Hành chính - Tổ chức thông báo kết quả tuyển dụng cho vị trí Chuyên viên Truyền thông và Tuyển sinh phỏng vấn ngày 13 tháng 11 năm 2018 như sau: