Quy chế tổ chức học lại, thi lại

  20/08/2020

Quyết định ban hành quy chế tổ chức học lại, thi lại

đối với sinh viên hệ cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Cao đẳng Y - Dược ASEAN

QUY CHẾ

Tổ chức học lại, thi lại đối với sinh viên hệ cao đẳng chính quy

(Ban hành theo Quyết định số:194 ngày 20 tháng 07 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y - Dược ASEAN )
 

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

          Quy định này áp dụng cho việc tổ chức học lại, thi lại, học theo học chế tín chỉ

         Quy chế này áp dụng đối với toàn bộ các đơn vị, cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên của Trường Cao đẳng Y dược ASEAN trong việc tổ chức học lại, thi lại.

Điều 2: Điều kiện dự thi kết thúc học phần/mô đun và đăng ký học lại, thi lại.

1. Điều kiện dự thi kết thúc môn học, mô- đun

a) Sinh viên được dự thi kết thúc môn học, mô-đun khi bảo đảm các điều kiện sau:

- Tham dự ít nhất 70% thời gian học lý thuyết và đầy đủ các bài học tích hợp, bài học thực hành, thực tập và các yêu cầu của mô-đun được quy định trong chương trình mô-đun;

- Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thang điểm 10;

- Số lần dự thi kết thúc môn học, mô-đun theo quy định tại khoản 2 Điều này.

- Sinh viên có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định thì được hiệu trưởng xem xét, quyết định ưu tiên điều kiện dự thi trên cơ sở Sinh viên đó phải bảo đảm điều kiện về điểm trung bình các điểm kiểm tra.

2. Số lần dự thi kết thúc môn học, mô- đun

   a) Sinh viên được dự thi kết thúc môn học, mô-đun lần thứ nhất, nếu điểm môn học, mô-đun chưa đạt yêu cầu thì được dự thi thêm một lần nữa ở kỳ thi khác do trường tổ chức;

b) Sinh viên vắng mặt ở lần thi nào mà không có lý do chính đáng thì vẫn tính số lần dự thi đó và phải nhận điểm 0 cho lần thi đó, trường hợp có lý do chính đáng thì không tính số lần dự thi và được hiệu trưởng bố trí dự thi ở kỳ thi khác

3. Điều kiện đăng ký thi lại

- Sinh viên có điểm đánh giá môn học, mô-đun dưới 4.0 (theo thang điểm 10).

- Sinh viên vắng thi trong kỳ thi kết thúc môn học, mô-đun có hoặc không có lý do chính đáng.

- Sinh viên chỉ được thi lại 01 lần.

4. Điều kiện đăng ký học lại.

a. Sinh viên phải học và thi lại môn học, mô-đun chưa đạt yêu cầu nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Không đủ điều kiện dự thi kết thúc môn học, mô-đun lần 1

- Đã hết số lần dự thi kết thúc môn học, mô-đun nhưng điểm của môn học, mô-đun chưa đạt yêu cầu (Điểm đánh giá môn học, mô-đun dưới 4.0 theo thang điểm 10).

b. Sinh viên thuộc diện phải học và thi lại không được bảo lưu điểm, thời gian học tập của môn học, mô-đun lần học trước đó và phải đảm bảo các điều kiện dự thi được quy định tại khoản 1 của điều này mới được dự thi kết thúc môn học, mô-đun.

c. Học bù đối với những sinh viên nhập học muộn, sinh viên chuyển trường chưa được học các môn học, mô-đun ở các kỳ học trước mà nhà trường đã bố trí học.

CHƯƠNG II

TỔ CHỨC THI LẠI.

Điều 3: Thủ tục đăng ký thi lại

          Sinh viên phải nộp đơn xin thi lại (theo mẫu, có xác nhận đóng lệ phí thi của phòng Tài chính kế toán) trước khi thi ít nhất 07 ngày (theo lịch đã công bố) của  Phòng Đào tạo.

            Các trường hợp nộp đơn xin thi lại không đúng thời gian so với quy định được coi như không có tên trong danh sách thi lại và phải học lại mô đun đó.

Điều 4: Lịch thi lại

            a, Phòng Đào tạo phối hợp với các khoa/bộ môn chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch kỳ thi lại theo học kỳ và công bố lịch thi trên Website của Trường trước khi thi 02 tuần để cán bộ giảng viên, Sinh viên được biết.

            b, Trường hợp thay đổi lịch thi lại, phải báo cáo Ban giám hiệu, Trưởng phòng Đào tạo và được sự phê duyệt của Ban Giám hiệu và phải thông báo cho sinh viên biết trước ít nhất 01 ngày trên cổng thông tin điện tử của Nhà trường.

Điều 5: Tổ chức kỳ thi lại

Phòng Đào tạo - Khảo thí công bố danh sách Sinh viên phải thi lại sau 10 ngày tổ chức kỳ thi kết thúc môn học, mô-đun lần 1 sau mỗi học kỳ.

Phòng Đào tạo phối hợp với các khoa/bộ môn trình Ban giám hiệu kế hoạch tổ chức thi lại, đề xuất Hội đồng thi, Ban thanh tra, giám sát, thư ký, cán bộ tham gia coi thi.

Phòng Đào tạo thu đơn xin thi lại, lập danh sách sinh viên dự thi lại (theo mẫu).

Điều 6: Xử lý, công bố kết quả thi

            a, Điểm thi, kiểm tra theo hình thức vấn đáp, thực hành, thực tập hoặc thực tế ngành phải được công bố cho Sinh viên biết ngay sau khi chấm;

            b, Đối với các hình thức thi, kiểm tra khác phải được công bố cho Sinh viên biết muộn nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày thi xong;

            c, Kết quả thi lại sử dụng để tính điểm trung bình chung học kỳ và để xét qua môn; không sử dụng để xét khen thưởng và học bổng sau mỗi học kỳ.

            d, Sinh viên vắng thi lại không có lý do sẽ bị nhận điểm 0 và phải đăng ký học lại học phần đó vào học kỳ tiếp theo.

Điều 7: Lệ phí thi lại

            Lệ phí thi lại: 50,000 đồng/mô-đun (môn học);

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC HỌC LẠI

Điều 8: Thủ tục đăng ký học lại.

            Bắt đầu mỗi học kỳ, sau khi Phòng Đào tạo công bố danh sách Sinh viên có tên trong danh sách học lại. Sinh viên phải làm đơn xin học lại và phải có xác nhận đã nộp lệ phí học lại của phòng Tài chính kế toán. Thời hạn nộp đơn xin học lại và học phí học lại chậm nhất của mỗi môn học, mô-đun là trước khi môn học, mô-đun đó bắt đầu 01tuần. Ngoài thời hạn theo quy định trên Sinh viên sẽ không được bố trí học tập và công nhận kết quả.

Điều 9: Tổ chức học lại.

            a. Hình thức tổ chức học lại được chia làm hai loại: học ghép và học lớp riêng.

            - Học ghép: Các môn học, mô-đun có số Sinh viên đăng ký học dưới 10 Sinh viên sẽ được bố trí học ghép với các lớp học chính khóa theo lịch thông báo. Sinh viên học lại lớp ghép phải xuất trình giấy học lại cho giảng viên giảng dạy để được vào lớp học và phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu của giảng viên giảng dạy môn học, mô-đun đó, đồng thời phải lưu giữ bản phô tô giấy xác nhận điểm để phục vụ cho việc kiểm tra đối chiếu khi cần thiết.

            - Học lớp riêng: Các môn học, mô-đun có số sinh viên đăng ký học từ 10 sinh viên trở lên sẽ được bố trí lớp học riêng trong hoặc ngoài giờ hành chính.

            - Trường hợp các môn học, mô-đun khóa sau không có (do thay đổi chương trình đào tạo) hoặc các trường hợp mở lớp riêng khác, Phòng đào tạo trình Hiệu trưởng quyết định.

            b. Thời gian tổ chức: hàng năm, trước mỗi học kỳ học, Nhà trường tổ chức hai đợt đăng ký học lại cho Sinh viên và bố trí thành 2 đợt học.

            c. Việc học, kiểm tra và thi các môn học, mô-đun học lại phải chấp hành đầy đủ các quy định về điều kiện lên lớp, dự thi, số lần dự thi… như thi lần đầu theo quy định hiện hành của Hiệu trưởng.

            Lịch học lại sẽ được thông báo sau khi sinh viên đăng ký học lại tại Phòng Đào tạo. Trường hợp không đăng ký học lại theo điều 8 phòng Đào tạo sẽ không công nhận kết quả học tập.

            Sinh viên sẽ được sắp xếp học lại cùng với các lớp hiện đang có mô-đun đang học.

            Nội dung kiến thức, thực hành, số bài kiểm tra/thi thực hiện theo đúng quy định của học phần, tín chỉ.

Điều 10: Xử lý kết quả học lại

Sinh viên sau khi kết thúc môn học, mô-đun phải nộp lại các giấy tờ liên đến học lại cho Phòng đào tạo trước khi thi kết thúc mô đun học lại.

Kết quả môn học, mô-đun học lại sử dụng để tính điểm trung bình chung học kỳ và để xét qua môn; không sử dụng để xét khen thưởng và học bổng sau mỗi học kỳ.

Sinh viên học lại không thực hiện đầy đủ các yêu cầu của lớp đăng ký học sẽ không được dự thi kết thúc học phần, không được công nhận kết quả học tập và không hoàn trả lệ phí học lại.

Điều 11: Lệ phí học lại

            Sinh viên học lại cùng với các lớp hiện đang có môn học, mô-đun đang học học phí 01 tín chỉ là 150.000đ/tín chỉ.

            Số lượng Sinh viên đăng ký học mỗi học phần đủ mở lớp theo quy định (từ 10 sinh viên trở lên), mức thu học phí 01 tín chỉ là 335.000 đồng/tín chỉ theo quy định.

            Số lượng Sinh viên đăng ký mỗi học phần không đủ số lượng mở lớp theo quy định, nếu Sinh viên tự nguyện đề nghị mở lớp, mức thu học phí sẽ được tính theo nguyên tắc thu bù chi đủ (bằng mức tối thiểu sĩ số lớp 10 sinh viên).

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11: Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Ban Giám hiệu

            Trước mỗi kỳ thi lại, Ban Giám hiệu chỉ đạo các khoa, phòng, bộ môn thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công. Ban Giám hiệu có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và xử lý vi phạm theo quy định.

2. Các phòng chức năng

            Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, các phòng chức năng phối hợp và có trách nhiệm tham mưu kịp thời, thực hiện các thủ tục, văn bản, lên lịch học tập, lịch thi, phân công cán bộ thanh tra, giám sát, chuẩn bị phòng thi, cơ sở vật chất có liên quan đến kỳ thi và tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, đúng các điều khoản trong Quy định, đảm bảo kỳ thi nghiêm túc, công bằng, khách quan, đánh giá đúng chất lượng.

3. Các khoa, bộ môn

            Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, các phòng, các khoa, bộ môn có trách nhiệm lập danh sách sinh viên học lại dự thi lại; làm đề thi, coi thi, chấm thi, tổ chức thực hiện các nội dung trong Quy định có liên quan. Đôn đốc, nhắc nhở giảng viên trong khoa, bộ môn thực hiện đúng quy chế thi. Tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên giảng dạy và tham gia kỳ thi nghiêm túc. Đảm bảo đúng tiến độ chấm thi, báo cáo kết quả chấm thi đúng quy định.

Điều 12: Ra đề thi, duyệt đề thi, bảo quản, sử dụng đề thi, công tác chấm thi, công bố kết quả thi

            Nội dung, cấu trúc đề thi, hình thức thi, bảo quản, in sao và sử dụng đề thi; Công tác chấm thi, công bố kết quả thi và phúc khảo bài thi; Quyền hạn và trách nhiệm của cán bộ coi thi; Trách nhiệm của Sinh viên trong khi thi; công tác lưu trữ hồ sơ thi và bài thi; khen thưởng và xử lý vi phạm được áp dụng theo quy định tổ chức thi kết thúc học phần (Ban hành theo Quyết định số:  244  /QĐ – YD.ASEAN)

Điều 13: Kinh phí tổ chức học lại, thi lại và chấm thi

            Kinh phí tổ chức học lại, thi lại, chấm thi, chấm phúc khảo bài thi lại được thực hiện theo quy định hiện hành của nhà trường

Điều 14: Hiệu lực thi hành

            1. Quy định này được áp dụng từ ngày 20/07/2020.

            2. Trưởng các đơn vị căn cứ vào Quy định này, có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng và quyền hạn của mình.

            3. Quy định này sẽ được sửa đổi, bổ sung điều chỉnh khi có sự thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. Mọi sự thay đổi phải được Hiệu trưởng quyết định, thông báo bằng văn bản tới các đơn vị và công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Trường.

            Những quy định trước đây trái với quy định này đều bị bãi bỏ.

 

 

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (báo cáo);

- Ban Giám hiệu (chỉ đạo);

- Phòng đào tạo, khảo thí, CTHSSV (thực hiện);

- Phòng kế toán (thực hiện);

- Các khoa: Dược, Điều dưỡng, Cơ bản (thực hiện);

- Trung tâm Truyền thông & Tuyển sinh (thực hiện);

- Website http://cdasean.edu.vn;

- Lưu VT, ĐT;

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

DSCK1. Ngô Mạnh Trí

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Tin tức mới