Phòng khảo thí

  22/01/2019

1. Tên: Phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng

- Địa chỉ:
- Điện thoại:

- Email:

2. Cơ cấu tổ chức

2.1. Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng:

2.2. Danh sách cán bộ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Khảo thí - Kiển định chất lượng trực thuộc Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y Dược Asean có chức năng và nhiệm vụ như sau:

3.1. Chức năng

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức triển khai, quản lý công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng trong nhà trường theo các Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ về công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng và các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.

3.2. Nhiệm vụ

3.2.1. Nhiệm vụ khảo thí

- Nghiên cứu, soạn thảo và trình Hiệu trưởng ký duyệt, ban hành các văn bản quy định về công tác khảo thí theo đúng quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

- Tổ chức ra đề, in sao đề, coi thi, làm phách, chấm thi kết thúc học phần theo Quy trình đã ban hành.

- Nghiên cứu, đề xuất và tổ chức các hình thức thi phù hợp với yêu cầu của các ngành, các hệ, các trình độ đào tạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả đánh giá đào tạo.

- Chủ trì thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp.

- Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh các hệ đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chủ trì việc tổ chức tập huấn về công tác khảo thí.

- Giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế về giảng dạy, học tập, thi kết thúc học phần.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng thành lập Hội đồng thẩm định, nghiệm thu ngân hàng đề thi.

- Tiếp nhận và xử lý các đơn từ, hồ sơ liên quan đến công tác khảo thí.

- Phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức xét lên lớp, bảo lưu, thôi học, khen thưởng cho sinh viên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của nhà trường.

3.2.2. Nhiệm vụ kiểm định chất lượng

- Xây dựng kế hoạch và là đầu mối tổ chức đánh giá chất lượng giáo dục của trường.

- Chủ trì thực hiên công tác tự đánh giá và hàng năm hoàn thiện, cập nhật báo cáo tự đánh giá theo kế hoạch của nhà trường.
- Tổ chức tập huấn và tư vấn các hoạt động kiểm định chất lượng cho cán bộ, giảng viên, hướng dẫn các khoa/bộ môn cách xây dựng các công cụ đánh giá, ngân hàng câu hỏi, cải tiến các hình thức, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học cho các hệ đào tạo khác nhau.

- Nghiên cứu các tiêu chí và xây dựng công cụ đánh giá: giáo trình, chương trình, việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập của sinh viên, việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp…

- Tổ chức kiểm tra chất lượng giờ dạy của giảng viên theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch, trình và giúp Hiệu trưởng tổ chức các khoá tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên và công nhân viên trong toàn trường về công tác đảm bảo chất lượng.

3.2.3. Nhiệm vụ khác

- Cập nhật, cung cấp các thông tin về mảng công tác của đơn vị mình cho Website của nhà trường.

- Thực hiện công tác lưu trữ và bảo mật hồ sơ, dữ liệu và công tác báo cáo thống kê theo quy định của Nhà nước.

- Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.

 

Bình luận