Phòng kế toán, tài chính

  22/01/2019

1. Tên: Phòng Tài chính Kế toán

- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Email:

2. Cơ cấu tổ chức

2.1. Lãnh đạo phòng

Trưởng phòng:

2.2. Danh sách cán bộ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Tài chính Kế toán trực thuộc Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y Dược Asean có chức năng và nhiệm vụ như sau:

3.1. Chức năng:

- Tham mưu, giúp Ban Giám hiệu quản lý công tác tài chính - kế toán, quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vốn ngân sách, vốn ngoài ngân sách và vốn tự có theo đúng Luật Ngân sách.

3.2. Nhiệm vụ:

- Lập dự toán thu chi hàng năm, hàng quý theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

- Tổ chức thực hiện thu và chi các khoản.

- Lập quyết toán hàng quý và hàng năm theo đúng các quy định và chế độ kế toán, tài chính của Trường.

- Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các bộ phận trong Trường chi tiêu theo đúng nguyên tắc, thể lệ đã quy định, thực hiện tiết kiệm, phòng và chống tham ô, lãng phí.

- Thanh toán và quyết toán chi tiêu, làm lương, các phụ cấp cho cán bộ, giảng viên và học bổng cho sinh viên.

- Lập các sổ sách kế toán theo thủ tục, chế độ kế toán nhà nước quy định.

- Hàng quý đối chiếu và thanh quyết toán chế độ bảo hiểm cho cán bộ, giảng viên

- Giữ quỹ của Trường.

 

Bình luận

Tin tức mới