Phòng hành chính

  22/01/2019

1. Tên: Phòng hành chính

- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Email:

2. Cơ cấu tổ chức

2.1. Lãnh đạo phòng

Trưởng phòng:

2.2. Danh sách cán bộ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

SĐT

Email

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Chức năng

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu về các mặt công tác hành chính, quản trị, đời sống, đảm bảo cơ sở vật chất cho công tác dạy và học.

- Tổ chức thực hiện công tác văn thư lưu trữ; đón tiếp khách trong nước và nước ngoài.

 4. Nhiệm vụ

- Thực hiện nhiệm vụ thống kê và tổng hợp; Đảm bảo an ninh chính trị-trât tự an toàn trong Nhà trường và phòng chống cháy nổ…

- Tổ chức hội nghị, các buổi khánh tiết của Nhà trường.

- Giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cụ thể là:

  • Tuyển dụng, quản lý nhân lực, điều động, tuyên chuyển cán bộ nhân viên.
  • Giải quyết các chế độ chính sách đối với nhân viên theo đúng luật định và quy chế của nhà trường.
  • Theo dõi công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của nhà trường
  • Lưu giữ và bổ sung hồ sơ cán bộ nhân viên kịp thời, chính xác.
  • THực hiện các nhiệm vụ khác có tính đột xuất theo lệnh của ban giam đốc.

 

 

 

Bình luận