Phòng Đào Tạo

  22/01/2019


1. Tên: Phòng Đào tạo

- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Email:

2. Cơ cấu tổ chức

2.1. Lãnh đạo phòng
Trưởng phòng:

2.2. Danh sách cán bộ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Chức năng, nhiệm vụ:
         
Phòng Đào tạo trực thuộc Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y Dược Asean có chức năng và nhiệm vụ như sau:

3.1. Chức năng:

- Tham mưu, giúp Ban Giám hiệu nhà trường về công tác xây dựng, phát triển và quản lý các chương trình đào tạo và các hoạt động đào tạo của nhà trường.

- Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo của nhà trường.

- Quan hệ với cơ quan cấp trên và các cơ quan khác trong công tác đào tạo.

3.2. Nhiệm vụ:

3.2.1. Quản lý và phát triển chương trình, giáo trình đào tạo

- Làm đầu mối nghiên cứu xây dựng, điều chỉnh chương trình đào tạo, mục tiêu và chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo.

- Đề xuất và làm đầu mối viết đề án mở các ngành đào tạo mới theo nhu cầu xã hội và bãi bỏ các ngành học không còn phù hợp.

- Làm đầu mối tổ chức biên soạn, nghiệm thu chương trình, giáo trình, tài liệu học tập, đề cương môn học.

3.2.2. Quản lý kế hoạch và chất lượng dạy/học

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng các phương thức đào tạo đối với các trình độ hệ chính quy, đào tạo liên thông, liên kết, đào tạo ngắn hạn.

- Xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch giảng dạy lâm sàng, kế hoạch giao giờ giảng hàng năm đối với các trình độ, các hệ đào tạo.

- Xây dựng thời khoá biểu, lịch thi và lịch sử dụng giảng đường, thiết bị dạy học các trình độ và các hệ đào tạo.

- Tổ chức quản lý, kiểm tra theo dõi việc thực hiện các nội quy, quy chế, lịch trình giảng dạy, thời khoá biểu của các đơn vị và cá nhân theo nội dung chương trình đào tạo đã được duyệt.

- Nghiên cứu để tham mưu cho Ban Giám hiệu đổi mới phương pháp dạy/học để tiến tới hội nhập quốc tế.

3.2.3. Quản lý kết quả học tập của SV và cấp phát văn bằng, chứng chỉ:

- Quản lý kết quả học tập của sinh viên. Cung cấp dữ liệu để xét ngừng học, thôi học, xét công nhận tốt nghiệp, làm thủ tục cấp phát bằng tốt nghiệp.

- Là thành viên thường trực trong các Hội đồng: Thi và xét tốt nghiệp, khoa học đào tạo, xét lên lớp, ngừng học, thôi học của sinh viên.

- Là thành viên các Hội đồng liên quan đến khen thưởng, kỷ luật, học bổng, trợ cấp của sinh viên.

- Quản lý việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm tốt nghiệp của các hệ đào tạo.

3.2.4. Quản lý kinh phí đào tạo

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán lập kế hoạch sử dụng kinh phí trong công tác đào tạo, đề xuất phương án tài chính trong các hoạt động đào tạo được Hiệu trưởng giao.

- Tập hợp giờ giảng và đề xuất thanh toán giờ giảng cho giảng viên thỉnh giảng và giờ giảng vượt năng suất hàng năm cho các Bộ môn.

3.2.5. Quản lý công tác tuyển sinh:

- Rà soát các điều kiện để dự kiến và đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của các ngành.

- Phối hợp với các phòng, ban khác để triển khai kế hoạch tuyển sinh của nhà trường.

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc thực hiện các hợp đồng liên kết đào tạo với các đơn vị trong và ngoài nước.

3.2.6. Tổng hợp báo cáo về hoạt động đào tạo:

- Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp về hoạt động đào tạo theo yêu cầu của cấp trên và của trường.

- Làm báo cáo sơ kết học kỳ, tổng kết năm học theo quy định.

3.2.7. Xử lý các công văn, đơn thư về công tác đào tạo:

- Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công văn…liên quan đến công tác đào tạo của nhà trường.

- Xác nhận, cấp giấy chứng nhận và các giấy tờ khác cho sinh viên thuộc thẩm quyền của phòng Đào tạo.

- Phối hợp với các phòng, ban, khoa để giải quyết những vấn đề có liên quan đến cán bộ, giảng viên, sinh viên và các công việc có liên quan đến công tác đào tạo trong phạm vi phòng quản lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

Bình luận