Phòng Đào tạo

  17/12/2015

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG ĐÀO TẠO

1. Chức năng.

+ Tham mưu, tư vấn và đề xuất với Hiệu trưởng các giải pháp về công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng đào tạo và các giải pháp định hướng phát triển trường.

+ Tham mưu giúp việc Hiệu trưởng về xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh, công tác thi tuyển sinh.

+ Quản lí, tổ chức, triển khai  thực hiện công tác đào tạo, bao gồm kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo, tổ chức giảng dạy, quản lý chất lượng giảng dạy theo quy chế đào tạo của Bộ giáo dục và Đào tạo, của trường Cao đẳng Asean đã ban hành.

2. Nhiệm vụ.

1. Xây dựng kế hoạch đào tạo, tổ chức quá trình đào tạo cho từng năm học, cho từng khóa học, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh, công tác thi tuyển sinh;

Đề xuất và cùng các khoa, bộ môn tổ chức đào tạo bổ túc kiến thức và đào tạo ngắn hạn;

2. Phối hợp với các khoa và bộ môn đề xuất: Tổ chức xây dựng chương trình, đổi mới chương trình đào tạo, tài liệu hướng dẫn học tập, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo…

3. Tổ chức các kì thi trong trường: Thi học kì, thi cải thiện điểm, thi tốt nghiệp và thi tuyển sinh – Là ủy viên thường trực hội đồng thi tuyển sinh, hội đồng thi tốt nghiệp.

4. Lập thời khóa biểu, theo dõi giảng dạy của các khoa, bộ môn, tham gia mời Giảng viên thỉnh giảng.

5. Tổ chức công tác xét tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp, bảng điểm và các loại chứng chỉ đào tạo.

6. Quản lí văn bằng, chứng chỉ của sinh viên, lưu trữ công văn giấy tờ liên quan đến công tác đào tạo.

7. Quản lý quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, hướng dẫn các khoa chuyên môn và học sinh, sinh viên thực hiện quy chế đào tạo.

8. Phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên, phối hợp với các khoa chuyên môn lập kế hoạch hội giảng.

9. Quản lí định mức giảng dạy của giảng viên và các chế độ về công tác giảng dạy, thống kê giờ giảng và lập các hợp đồng giảng dạy.

10. Quản lí kết quả học tập của sinh viên; tổ chức xét học tiếp, ngừng học, cho thôi học và bảo lưu kết quả học tập, chuyển trường đối với sinh viên.

11. Phối hợp với các phòng, các khoa và bộ môn trong trường đôn đốc thu học phí của sinh viên.

12. Hướng dẫn thực hiện và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác giáo vụ, công tác cố vấn học tập, trong toàn trường.

13. Lưu trữ các tài liệu đào tạo theo quy định về phân cấp quản lí của trường.

14. Quản lí nội dung Cổng thông tin đào tạo thuộc website của trường.

15. Quản trị và phát triển phần mềm quản lí đào tạo. 

3. Nhân sự Phòng đào tạo

TT Họ và tên Chức Vụ Điện thoại Email
1 TS. Nguyễn Vân Khánh Hà Phó Hiệu trưởng phụ trách    
2 Th.S Dương Thanh Phương Trưởng phòng    
3 Th.S Nguyễn Thu Hường Phó Trưởng phòng    
4 Th.S Nguyễn Tú Anh Phó Trưởng phòng    

4. Phân công nhiệm vụ:

+ TS. Nguyễn Vân Khánh Hà: Phụ trách chung toàn phòng.

+ Th.S Dương Thanh Phương: 

- Xây dựng chương trình đào tạo dài hạn, ngắn hạn

- Làm việc với Tổng cục GDNN - Bộ LĐTB & XH về các chương trình đào tạo của Nhà trường

- Thư ký hội đồng thi đầu vào, ra hệ liên thông

- Phụ trách công tác thi, in, trả kết quả thi đầu vào, tốt nghiệp cho sinh viên

- Ký bảng điểm tốt nghiệp

- Các công việc khác do Ban giám hiệu yêu cầu.

+ Th.S Nguyễn Thu Hường: 

- Phụ trách công tác liên kết đào tạo

- Các công việc khác do BGH giao phó

+ Th.S Nguyễn Tú Anh:

- Phụ trách tiến độ đào tạo chung của nhà trường

- Thời khóa biểu hàng tuần

- Phân bổ giảng viên và gửi cho các khoa chuyên môn

- Quản lý bằng, chứng chỉ

- Cấp phát bằng cho sinh viên

- Các công việc khác do BGH yêu cầu

 

Bình luận