Khoa Dược

  22/01/2019

1. Giới thiệu chung

Khoa Dược - Trường Cao đẳng Y Dược Asean được thành lập năm 2010. Khoa gồm …… giảng viên với ….. Tiến sĩ; …… Thạc sĩ và …… giảng viên có trình độ Đại học

Khoa đảm nhận việc giảng dạy các môn chuyên ngành cho sinh viên trong toàn trường; giúp sinh viên hình thành, phát triển và hoàn thiện những kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp để trở thành những Dược sỹ đáp ứng được nhu cầu của các nhà tuyển dụng và nhu cầu của đất nước đang ngày càng phát triển.

2Nhiệm vụ của khoa

- Khoa là đơn vị quản lý chuyên môn của Trường, có các nhiệm vụ sau đây:

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Trường; 

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và đời sống xã hội; 

- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

- Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học; 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

3. Cơ cấu tổ chức

3.1. Lãnh khoa
Trưởng khoa:

3.2. Danh sách cán bộ, giảng viên của khoa

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận