Khoa Điều dưỡng

  22/01/2019

1. Tên: Khoa điều dưỡng

- Địa chỉ: Trường Cao đẳng Y Dược Asean
- Điện thoại: 1800 - 6681
- Email: khoadieuduongasean@gmail.com

2. Cơ cấu tổ chức

2.1. Lãnh đạo khoa

Trưởng khoa:

2.2. Danh sách cán bộ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

SĐT

Email

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Chức năng

Khoa Điều dưỡng giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý hành chính, quản lý công tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo, quản lý cơ sở vật chất của Khoa nhằm đáp ứng kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.

Thực hiện công tác giảng dạy cho chuyên ngành: Điều dưỡng, cùng với giảng dạy các môn học thuộc phạm vi quản lý của khoa nằm trong các chuyên ngành khác của Nhà trường.

4. Nhiệm vụ

•    Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

•    Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, hợp tác và chủ trì tổ chức giảng dạy các chuyên ngành về Điều dưỡng.

•    Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn do Khoa quản lý;

•    Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học về Điều dưỡng và các ấn phẩm theo chức năng;

•    Xây dựng kế hoạch nghiên cứu triển khai và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học; tư vấn về các lĩnh vực thuộc ngành khoa học Y tế.

•    Tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong Khoa theo chủ trương của Nhà trường;

•    Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y – Dược ASEAN giao.

Ban biên tập

Bình luận

Tin tức mới