Khoa cơ bản

  22/01/2019

1. Tên: Khoa cơ bản

- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Email:

2. Cơ cấu tổ chức

2.1. Lãnh đạo khoa

Trưởng khoa:

2.2. Danh sách cán bộ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

SĐT

Email

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Chức năng

Khoa Cơ Bản là một đơn vị trực thuộcTrường Cao Đẳng Y – Dược ASEAN có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo khối kiến thức đại cương, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại đơn vị.

4. Nhiệm vụ

 • Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy và tổ chức thực hiện đào tạo khối kiến thức đại cương; Tham gia các hoạt động giáo dục, đào tạo khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.

 

 • Tổ chức xây dựng, đấu thầu các đề tài/dự án và hoạt động khoa học và công nghệ khác, chủ động khai thác các nguồn hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm  gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội.
 • Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.
 • Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học của đơn vị.
 • Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất để bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ viên chức thuộc khoa.
 • Căn cứ vào nhu cầu xã hội và khả năng thực tế của mình, chủ động để xuất và tổ chức xây dựng đề án để mở các ngành đào tạo mới thuộc lĩnh vực chuyên môn của khoa.
 • Quản lý sử dụng và khai thác có hiệu quả các tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất của Trường giao cho khoa để phục vụ cho đào tạo, NCKH và phục vụ sản xuất.
 • Phối hợp với phòng Đào tạo đại học và phòng Công tác sinh viên và các tổ chức đoàn, hội tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý sinh viên.
 • Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên,... tổ chức thực hiện tốt các phong trào của khoa và tham gia tích cực vào các phong trào của Trường.
 • Ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, sẵn sàng nhận và thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất khi được giao.
 • Thường xuyên cung cấp thông tin về các hoạt động của khoa cho trang web của Trường.

 

Bình luận