CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

  14/01/2016

1. Mục tiêu đào tạo:

Mục tiêu chung:

            Đào tạo cử nhân Tài chính – ngân hàng ( TCNH ) có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững những kiến thức kinh tế và chuyên sâu về nghiệp vụ tài chính ngân hàng, về hệ thống thông tin, về quản lý và điều hành hoạt động tài chính – ngân hàng trong các cơ quan Nhà nước và trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Mục tiêu cụ thể:

1.1. Về kiến thức

            Chương trình đào tạo cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và hệ thống về Tài chính – Ngân hàng, tiếp cận với tri thức hiện đại của khu vực và thế giới về lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, bồi dưỡng năng lực tư duy thực tế để người học có thể ứng dụng những kiến thức được trang bị vào điều kiện Việt Nam.

1.2. Về kỹ năng

            Người học được rèn luyện một số kỹ năng tác nghiệp về quản trị kinh doanh và quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực thị trường tài chính, kinh doanh ngân hàng, tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường hiện đại.

1.3. Về năng lực

            Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận vai trò cán bộ  tác nghiệp kinh doanh trong các Doanh nghiệp, các định chế Tài chính – Ngân hàng và phi ngân hàng, nhất là trong lĩnh vực mới ở Việt Nam hiện nay như Công ty chứng khoán, Công ty bảo hiểm, Quỹ đầu tư. Nền tảng kiến thức cơ bản vững vàng và phương pháp nghiên cứu được trang bị cũng là cơ sở quan trọng để cử nhân cao đẳng ngành Tài chính – Ngân hàng tiếp tục nghiên cứu ở cấp học cao hơn hoặc tự bổ sung kiến thức khi thâm nhập vào thực tế công tác.

1.4. Về thái độ

            Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng ngành Tài chính – Ngân hàng  có sức khỏe tốt, có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt.

2. Thời gian đào tạo: 3 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa

Chương trình gồm 91 tín chỉ ( TC ) chưa kể các môn Giáo dục thể chất (3 ĐVHT ) và Giáo dục quốc phòng (135 tiết ).

4. Đối tượng tuyển sinh     

            Thực hiện tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh Đại học hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo.

            Cụ thể:

            - Tốt nghiệp phổ thông trung học và bậc tương đương trở lên

            Phương thức tuyển sinh: Trường thực hiện xét tuyển với hai hình thức:

            + Căn cứ vào điểm thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ

            + Xét tuyển theo học bạ  năm học lớp 12 trung học phổ thông.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

5.1. Quy trình đào tạo

- Chương trình đào tạo được thực hiện trong 3 năm, chi tiết như sau:

+ Năm 1 sinh viên sẽ học các kiến thức giáo dục đại cương.

+ Các năm tiếp theo ( 2 và 3 ): Sinh viên hoàn tất các chương trình về giáo dục chuyên nghiệp, thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp.

- Sinh viên được đào tạo theo hình thức chính quy, áp dụng theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng  hệ chính quy  theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 17/ VBHN – BGD&ĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.2. Thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp

Áp dụng Điều 24, 25 Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 17/ VBHN – BGD&ĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thời gian thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp: Sinh viên có 6 TC thực tập tốt nghiệp tương đương 3 tháng và 4 TC làm khóa luận tốt nghiệp tương đương 1,5 tháng.

- Đối tượng được làm khóa luận là những sinh viên có điểm quá trình học từ 7 điểm trở lên, tương đương xếp loại B ( khá ).

5.3. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp

Sinh viên được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng cử nhân khi hội đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 27, 28 Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số số 17/ VBHN – BGD&ĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể:

Sinh viên phải tích lỹ đủ 91 tín chỉ ( không kể các môn: Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng ), trong đó có 22 tín chỉ thuộc các học phần bắt buộc của kiến thức chuyên ngành.

6. Thang điểm

Chấm điểm theo thang điểm 10/10, được làm tròn đến 01 chữ số thập phân

Trong đó: Điểm chuyên cần là 10%, điểm kiểm tra là 20%, điểm thi kết thúc học phần là 70%.

Sau đó xếp loại theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số số 17/ VBHN – BGD&ĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ghi chú: Sinh viên không làm khoá luận phải học thêm 4 tín chỉ trong số các học phần tự chọn của kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành để tích lũy cho đủ số tín chỉ theo quy định.

Bình luận

Tin tức mới