Cập nhật danh sách đăng ký xét tuyển đợt 2 năm 2017 ngành Dược & Điều dưỡng

  09/08/2017

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y - DƯỢC ASEAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, Ngày 09 tháng 08 năm 2017

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ ĐỢT 2

Cập nhật đến 14h00 ngày 09 tháng 08 năm 2017

 

 

 

Bình luận

Tin tức mới