Cập nhật danh sách đăng ký xét tuyển đến 14h00- ngày 11-07-2017

  11/07/2017

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y - DƯỢC ASEAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 11 tháng 7 năm 2017

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2017

(Cập nhập danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển năm 2017 ngành Dược và Điều dưỡng hệ Cao đẳng chính quy) 

Tổng số thí sinh đăng ký: 1055 thí sinh

Danh sách cập nhật đến 14h00 ngày 11-07

 

 

Bình luận

Tin tức mới